Multilingual Turkish Dictionary

NAKAM

NAKAM : Azerbaijani English Dictionary

I. s. unfortunate, ill-fated, luckless; nakam qız a luckless / ill-fated girl II. z. nakam ölmək to die untimely

NAKAM : Turuz Farsca - Türkce

yanıq çağın doldurmayan.-yanıq sevgilər (eşqlər)

NAKAM : Turuz Farsca - Türkce

munlu qayğılı. qussəli.
munlu olar istəyinə yetməyən, munlu olar doğru yolu tutmayan, öz varından bir qanıqlıq görməyən, gözün tikən uz malına zar olar. (munlu: munğlu: qayğılı. qussəli. nakam) (uz: özgə.qıraq)

NAKAM : Turuz Farsca - Türkce

arnamıq nisgilli. (# armanaq. kamyab)

NAKAM : Turuz Farsca - Türkce

uğursuz üzük.
uğursuz işlər.
uğursuz yaşam

NAKAM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[fars.] bax kamsız. Nakam cavan. Nakam ölmək. Nakam məhəbbət.
[Əbdül:] Sara da getdi! Yazıq qız, nakam qız! Onun ölümü mənim sinəmə bir dağ çəkdi. C.Cabbarlı. [Xan] gözlərini məchul bir nöq-təyə zilləmiş, igid oğlunun nakam taleyini, vəfalı arvadının qara bəxtini düşünürdü.. M.Rzaquluzade. ürəyində sevgisi nakam ölən qızların; Alacağam qanlıdan amansız qisa-sını. M.Rahim. □ Nakam qalmaq
arzu-suna çatmamaq, meqsedine yetmemek, arzusu üreyinde qalmaq. Arzular, diləklər nakam qalmadı; çöllər sudan doydu, gözlər işıqdan. O.Sarıvelli. Nakam etmək (qoy-
maq)
bedbext elemek, kama yetmeye qoy-mamaq, arzusunu üreyinde qoymaq. [Nü-şabe:] Bil, sənə casusluq edən bu adam; çağ-layan eşqimi qoymuşdur nakam. A.Şaiq. Na-kam olmaq
kama çatmamaq, arzusuna yet-memek, bedbext olmaq. Bir gülən yox bu qayğılı dünyada; çoxlar nakam olub irməz murada. H.Cavid.