Multilingual Turkish Dictionary

NARAHAT

NARAHAT : Azerbaijani English Dictionary

s.
uneasy [-zɪ], worried, anxious; troubled;
restive, restless;
uncomfortable; narahat stul an uncomfortable chair; narahat adam restless person; narahat olmaq 1] to worry [about], to be* anxious / uneasy [about]; to become* anxious [about]; 2] to worry oneself; to trouble, to bother; Narahat olma! Don;t be anxious / worried / uneasy; narahat etmək to worry [d.], to disquiet [d.]; to make* anxious / uneasy [d.]; [mane olmaq] to disturb [d.], to trouble [d.]; to bother [d.], to put* to inconvenience [d.]; to make* uneasy [d.]

NARAHAT : Turuz Farsca - Türkce

çalağat

NARAHAT : Turuz Farsca - Türkce

incikli

NARAHAT : Turuz Farsca - Türkce

saysökər

NARAHAT : Turuz Farsca - Türkce

üzük

NARAHAT : Turuz Farsca - Türkce

alğın alağın. alıq. qayğın. tədirgin. burğun. burnuğ. çaşğın. müztərib. aşüftə. giriftə. huzursuz.
ürəyim alıqda

NARAHAT : Turuz Farsca - Türkce

qayğın alğın. alağın. alıq. tədirgin. burğun. burnuğ. çaşğın. müztərib. aşüftə. giriftə. huzursuz.
ürəyim alığda.
dinc, rahat qoymamaq: qınamaq. qıynamaq.
yurd duyqusu məni qıynar.
az qıynayın: az rahatsız edin.
rahat uyqun: onaylı yaraşlı

NARAHAT : Turuz Farsca - Türkce

tədirgin anğuşalı. əndişləli. huzursuz. müztərib. rahatsız

NARAHAT : Turuz Farsca - Türkce

sıxıntılı çətin

NARAHAT : Turuz Farsca - Türkce

ırqat ırqal. ırqat. ırqal

NARAHAT : Turuz Farsca - Türkce

qın
qın uşaq

NARAHAT : Turuz Farsca - Türkce

qınaş
qınaş görməyəsin: narahatlıq görməyəsin.
qınaş qalmaq: naçar qalmaq. qınaşa qalmaq: naçarlığa düşmək.
bu qınacdan çıxalı

NARAHAT : Turuz Farsca - Türkce

gücənikli məşəqqətli. zəhmətli

NARAHAT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərf [fars. na... ve ər. rahet]
Rahatlığı, dincliyi pozulmuş; rahat-sız, rahatlığını itirmiş, teşviş ve telaş içeri-sinde olan. Narahat vəziyyət. Narahat adam.
Qəhrəman bütün gecəni narahat yatmışdı. S.Rehimov. Ovçu dostum narahat bir nə-zərlə mənim üzümə baxdı. M.Rzaquluzade. □ Narahat etmək
1) rahatsız etmek, isti-rahetini, rahatlığını pozmaq, eziyyet vermek, incitmek. Vurma şanə zülfünə narahət etmə könlümü. M.Ə.Sabir. [Nadiri] narahat edən məsələni Məciddən soruşmaq istəyirdisə də, cürət etməyirdi. B.Talıblı; 2) heyecana sal-maq, teşvişe salmaq, telaşa salmaq, qorxut-maq. Hiss edirdim ki, mənim hüzurum və söh-bətim [Ağaverdini] narahat edir. S.Hüseyn.
.Solmaz burada olsaydı, Şiraslan özünü narahat edən ürək sözlərini ona açar(dı). S.Rehimov. Narahat olmaq
1) rahatlığı, dincliyi pozulmaq; 2) heyecana, teşvişe, te-laşa düşmek, iztirab keçirmek, nigaran olmaq.
Əminə isə indi ən çox dəvəçilər haqqında na-rahat olur. Ə.Əbülhesen. Birinci dəfə həkim nəbzini tutan vaxt Əziz bu cür narahat olma-mışdı. Ə.Veliyev.
Rahat olmayan, münasib olmayan, uy-ğun olmayan, rahatsız eden, naqolay. Nara-hat yer. Narahat oturacaq.
O, narahat ma-şında da, açıq havada da, quru yerdə də yatıb yuxusunu alır. M.Rzaquluzade.