Multilingual Turkish Dictionary

QALTAQ

QALTAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çaltaq.
qaldıt. qalca. qaldıraq. qaltırayaq. situn. sutun. ustan. dirək. dayıq. dayaq.
qaytaq. qaltuq. qalaq. yalaq. dalaq. qalaqlı. qallaş. kəllaş. kəlləş. çaqqal. çalqaş. çallaş. kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi.
quşqunsuz yəhər.
batır. atılqan. qonur. cəsur.böğə. buğa. yiğit. igid. qaraman. qəhrəman. basal. başal. bahadur. boğatur. igit. dəli. qolçomaq. güclü. qolçomaq. atqal. quvvətli. iri yarı. iyid. pəhləvan. dəliqanlı. dadaş. iğit. atıq. yügürt. quduruq. quşqurt. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. yiğit. iğit. güstax. qonur. cəsur.cürətli.
çalqat. çalçat. yəhər

QALTAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalpaq. qılpaq.
sopa. dəğənək. çubuq. çomaq. odun.
qantay. qarabet. qəhbə.
yük, əl arabası. təkələk.
qaltaqbaş. qaslı. qazlı. kibirli. qurumlu.
tutuq yer. duzaq. ilməklə, həlqəylə qapanılan yer. tələ.
sıçan qaltaqı.
qaltaqa düşmək.
qaltaqa düşürmək.
yəhər qaşı.
satü. özün satan. sürtük qadın. fahişə. bayraqta. əğləncə düşgünü qadın. şıllıq. fahişə. qəhbə. qaltaqbaş. kibirli. qurumlu. qasıntı. gödü. fahişə. qəhbə. əxlaqsız.
arsız. arlanmaz. utsuz. utanmaz. hayasız. ədəbsiz. namussuz.
qalıb. tapınqı. tapınqu.
qəhbə. altda yatan.
yəhər. zin.
tatar qaltağı.
yəhərin taxtası, qurşanmamışı, qaplanmamışı, lütü.
qaltaq qaşı: yəhərin öndə arxasında olan yüksək yeri.
təpəngi ağacı.
qalın qaltaq belləməsi: təpəngü. təpəngi. ənli yəhər qolanı.- kəsin qaltaq edmək: özün tutmaq. burnu qaf dağında olmaq. burnu böyümək

QALTAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaltuq. kavtaq. kavtuq.
qalan. qalıntı. qalqın. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. ardan. ardıc. evlənməmiş, evdə qalmış qız.
qoltaq. kovtaq. qalaq. qalaqlı. qalağ. qəhbə. ruspi. düznəsiz, əxlaqsız qadın.
qarı. qoca.
hər nəyin əsgimişi, köhnəlmişi. qarımış. qatımış. qocamış. qovcamış.
yəhərin üstünə taxılan ağac arac.
cılız, zayıf malqara.
pambıq içli üst geyim

QALTAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qantaq. çantal. çanlaq. çaldağ. çandağ. xəndək. kəndək. çuxur

QALTAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaytaq.
< > qatlaq. atın üzərinə qatlanmış, salınmış keçə, gön.
at yəhərinin bir bölümü.
kiçi ev.
yəhər.
yəhərin təxdə bölümü.
qalağ. qəhbə. uruspu.
qura. quraqı. qəfəs. çatqı. çatma. iskilet. qalırqa. çalurqa. çalırqa. çalqır. çalqıra.
yəhərin ağacdan yasanan, düzələn at böləyi.
yəhər qatlağı: yəhər qurağı, iskileti.
qaltaq kişi: avlacaq, aldab, satşan kişi

QALTAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Yeherin ağacdan olan hissesi. // Arabaya qoşulan heyvanın beline qoyulan qoşqu aleti.

QALTAQ : Turuz Dictionary

kəltək. uyğasız. uyğarsız. uyğursuz. uyğusuz. yarsız. kötük. qursuz. görsüz. əksiz. yoğursuz. təməddünsüz. mədəniyyətsiz. qırpadaq. yonulmamış. yontulmamış. ədəbsiz. kösnük. körnük. kornuq. nəzakətsiz. tərbiyəsiz

QALTAQ : Turuz Dictionary


ülgüçülər yaltaq olsa, izçiləri qaltaq olar. (ülgüçü. nimunə. önçü). (qaltaq: arsız. arlanmaz. utsuz. utanmaz. hayasız. ədəbsiz. namussuz)

QALTAQ : Turuz Dictionary

obin

QALTAQ : Turuz Dictionary

əsgi üsgü nərsə

QALTAQ : Turuz Dictionary

kəltək. uyğasız. uyğarsız. uyğursuz. uyğusuz. yarsız. kötük. qursuz. görsüz. əksiz. yoğursuz. təməddünsüz. mədəniyyətsiz. qırpadaq. yonulmamış. yontulmamış. ədəbsiz. kösnük. körnük. kornuq. nəzakətsiz. tərbiyəsiz

QALTAQ : Turuz Dictionary


ülgüçülər yaltaq olsa, izçiləri qaltaq olar. (ülgüçü. nimunə. önçü). (qaltaq: arsız. arlanmaz. utsuz. utanmaz. hayasız. ədəbsiz. namussuz)

QALTAQ : Turuz Dictionary

obin

QALTAQ : Turuz Dictionary

əsgi üsgü nərsə

QALTAQ : Az Turkish Farsi

ص.خلاف کار. فریبکار. حقه باز. به صورت قلتاق و قالتاق وارد زبان فارسی شده است