Multilingual Turkish Dictionary

QANAD

QANAD : Azerbaijani English Dictionary

i. wing; şair. pinion; qanad çalmaq to flap [its] wings; qanad açmaq to spread* one;s wings; % qanadının altına almaq məc. to protect [d.], to take* under protection; qanadını sındırmaq məc. to clip one;s wings; bir kəsin qanadı altında olmaq məc. to be* under smb.;s wings

QANAD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Quşlarda ve cücülerde uç-maq orqanı. Quş qanadı. Qanad açıb uçmaq. Göyərçinin qanadı. Milçəklər qanadlarında, xortumlarında və ayaqlarında külli miqdarda mikroblar gəzdirir.
Teyyarenin qalxma qüvvesini yaradan, her iki terefindeki yastı sethlerden her biri. Təyyarənin sol qanadı.
Budur, sağ tərəfdə bir təyyarə var; Onun qanadından topla vu-rublar. M.Rahim.
Yel deyirmanının fırlanan peri. Dəyir-manın qanadı küləyə doğrudur.
Balıqlarda: üzmeye mexsus üzvler, pe-rek. Bəzi balıqların iki, bəzilərinin isə dörd qanadı olur.
Qapı ve pencere kimi şeylerin açılıb-örtülen ve çox zaman cüt olan tağlarından, taylarından her biri. Pəncərənin bir qanadı açılmır.
Bir şeyin iki terefinden her biri. Hər ikisi salonun sağ qanadındakı dördüncü lojaya dirsəklənərək səhnədə incə
. rəqqasələri seyr edirdilər. A.Şaiq.
Her hansı bir teşkilatın, partiyanın ifrat (sol ve ya sağ) qrupu.
Uc, kenar, qıraq. // Budaq. Həcər çaya düşərkən əl atıb bir ağacın qanadından ya-pışdı. S.Rehimov.

Cebhenin, qoşunun, sıranın sol ve ya sağ terefi; cinah.
Əsas şeyden ayrılmış qol. Bu geniş ma-şın yolundan isə bir qanad ayrılaraq, Ağbu-lağın ortasına gətirilmişdi. S.Rehimov.
◊ Qanad açmaq şair.
uçmaq, qanadlan-maq. Azadlığın böyük qəlbi qartal kimi qa-nad açır. S.Vurğun. Qanad çalmaq
qanad vurmaq, uçmaq. Asta qanad çalın qafil telləri; Hayıfdır, salarsız düzə, durnalar! M.P.Vaqif. [Qızılquş] xeyli sonra enib, ovlağın üstündə qanad çala-çala (z.) dövrə vurub beləcə qa-yıtdı. S.Rehimov. Qanad çırpmaq
uçmaq, qanadlanmaq. Qanad-quyruq bağlamaq
pervazlanmaq, cana gelmek, canlanmaq, qüv-vetlenmek. Qanad vermək
bax qanad-landırmaq. Gəlir qonşuluqdan piano səsi; Qəlbə qanad verir onun nəğməsi. S.Vurğun. Müəllim yüksəlişçin şagirdə qanad verir. M.Seyidzade. Qanad(ını) gərmək
1) qa-nad açmaq, qanadını gergin suretde açmaq;
2) məc. himayesi altına almaq, qorumaq;
3) məc. başının üstünü almaq, üstünü tutmaq, çökmek. Kənd üzərində qəmli və dərin bir sü-kut öz qanadlarını gərir.. M.Hüseyn. Qana-dını gərir axşam; Soyuq keçir ürəyimdən! S.Vurğun. Qanadı altına almaq
himaye-sine götürmek, qorumaq. Həcərin karlı qar-daşları var. Bunlar bacılarının xatiri üçün Alı kişini öz qanadları altına alıb saxladılar. "Qaçaq Nebi". Anaxanım kiçik balasını öz ana qanadları altına alıb böyütməyə başladı. A.Şaiq. Qanadı qırılmaq (sınmaq)
kömek-siz ve himayesiz qalmaq, en yaxın adamın-dan mehrum olmaq, bedbextlik üz vermek.

QANAD : Az Turkish Farsi

ا.بال(پرنده یا هواپیما).باله. بال کوچک ماهی. ضلع. پهلو. پر. پره. پروانه. لنگه در و پنجره. جناق. طرف. انشعاب. شاخه. دامنة خیمه