Multilingual Turkish Dictionary

QAPIS

QAPIS : Arin Turkish Etimology Dictionary

bağış. ötün. yarlıq. dəğər. edər. qarşılıq. axdı. axıt. əmək. tər. tərlik. müzd.
dəgirmançının aldığı müzd.
> qamıs. kəmis. (qapayan).
gömlək.
incə qabıq. zar

QAPIS : Arin Turkish Etimology Dictionary

kasa. qapsa. zərf. qeyd.
yer qapısı: yer qeydi.
çağ qapısı: çağ qeydi. (doğru. sularında.
axşama qarşı yetişdik.
;qarşı;; çağ qeyddir. ). (- evin qarşısında. yetmişlərində.
qaşıdan keçmək.
;qarşısında.
lərində. qaşıdan;; yer qeydidir)
;yıxıla qalxa;; durum, halət qeydidir).
qaraç. qaplıc. yaxış. yanğı. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. atış. utuş. oduş. alşıq. təmə;. tamah. yapas. qılas. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs

QAPIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acı. sıxıntı. ürküş. ürkünc. dehşət.
muzahimət. əziyyət.
alnış. obsesyon. vasvas. vasvasılıq.
tutmaca. qəşş.
anlama. qanma. qavrama.
mənimsəmə. əzbərləmə.
yapış. tutaq. tutaş. tutacaq. sap. qol.
tutam. pəncə. ovucca. ovucluq.
çalış. çarpış. vuruş. atış. itiş. tutuş. giriş. təpiş. təkiş. dəğiş. taxış. düşüş. düşmə. basış. batış. döğüş. yarış.
(> kabus). qaranc. qarabasma. qarabasan.
qapama. doldurma.
qarınpalıq. oburluq.
qoruq. yapın. mən;.
çəngələmə. çəkişbəkiş.
kabus. qərəbasma. basan. ağırlıq.
kabus, qapış, ağırlıq basmaq: basırqanmaq. qərəbasmaq. qapşınmaq.
qaboş. çəkər. çaqar > çakər. çirağ. nökər. işçi. qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq. muzdur.
qaboş. qılıqçı. qılman. qolaç. qolat. qolaş. qolaq. qolçu. qılay. qılan. çalay. çalan. qornuq. qul. qulluqçu. çəkər. > çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. baxıcı. baxşi. baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. nökər. yarar. yarayan. yardım. yardımçi. əcir. xidmətçi.
qapıc. qabış. gəbiş. gəvə. gəbə. qalı. qalıq. qalınğ. fərş.
qırpış. qırış. ısırış. dişləyiş.
qapış açış: qapanış açılış. daralış genəliş. darış geniş. inqibaz o inbisat. qəbz o bəst

QAPIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabış.
qapıp alma. yağmac edmə. yağma edmə. çalma. çalmaş.
tutub, gizlədib saxlama. ixtilas.
oğuc. çəngək.
bir qapış çörək vermiş, canın almış. iki qapış buğda: iki oğuc buğda.
pay. səhm.
on qapış düşdü bizə.
iki qapışdan bir qapış sənin, bir qapış mənim.
yağma. çalma. çapma. qəsb. çal çap. qıyın, güc zorla alma.
qapış qapış: qapan qapana. çal çapla. yağmalayaraq.
qapış qapış yemək: ac gözleklə, qapa qapa didə didə yemək.
möhür. piçet.
yannama. dəğmə. dək. toxu. itisal. tamas.
qol qapış: yardım

QAPIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qəpiş.
qabıq. qovlan. kovlan. dəri.
qəbzə. tutqa. sap. dəsdə

QAPIS : Turuz Dictionary

burt. burut. kabus. qara basma.
hələ çox çəkər keçirdiyi burutdan qutula.
kimisinə evlənmə burut gəlir

QAPIŞ : Turuz Dictionary

sapış. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə.
vurca gedmək: savaş, dartış sürmək

QAPIŞ : Turuz Dictionary


yaşantını quranlar, qazaş qapış itişlər

QAPIŞ : Turuz Dictionary

-gün qapış: isti vurma

QAPIŞ : Turuz Dictionary

-qağış qapış: savaş. döğüş qoğuş. çandış. çanğış. çaldış. çalğış. cəngiş. çanğ. cəng. (çındış)..¶-qıs qapış: qısa qapanış. tutuş. kontakt. ittisal..¶-qara qapış (> kabus). qara basma..¶-qapış sapış: atar tutar. top təşər. tə'ni zərb

QAPIŞ : Turuz Dictionary

ixtilas.
çapış. yağma. ğarət.
qamış. gəpiş. xəmiş. xamış. xamuş. sayaş. sağaş. duraş. durqun. sakit.
qurum. yibusət. xuşgiyyət

QAPIŞ : Turuz Dictionary

qapalır. gəpəlir. çapma. yağma.
qapalır mı var sandın

QAPIS : Turuz Dictionary

burt. burut. kabus. qara basma.
hələ çox çəkər keçirdiyi burutdan qutula.
kimisinə evlənmə burut gəlir

QAPIŞ : Turuz Dictionary

sapış. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə.
vurca gedmək: savaş, dartış sürmək

QAPIŞ : Turuz Dictionary


yaşantını quranlar, qazaş qapış itişlər

QAPIŞ : Turuz Dictionary

-gün qapış: isti vurma

QAPIŞ : Turuz Dictionary

-qağış qapış: savaş. döğüş qoğuş. çandış. çanğış. çaldış. çalğış. cəngiş. çanğ. cəng. (çındış)..¶-qıs qapış: qısa qapanış. tutuş. kontakt. ittisal..¶-qara qapış (> kabus). qara basma..¶-qapış sapış: atar tutar. top təşər. tə'ni zərb

QAPIŞ : Turuz Dictionary

ixtilas.
çapış. yağma. ğarət.
qamış. gəpiş. xəmiş. xamış. xamuş. sayaş. sağaş. duraş. durqun. sakit.
qurum. yibusət. xuşgiyyət

QAPIŞ : Turuz Dictionary

qapalır. gəpəlir. çapma. yağma.
qapalır mı var sandın

QAPIŞ : Az Turkish Farsi

تاراج
سرقت
دزدی
گازگیری