Multilingual Turkish Dictionary

RASP

RASP : English Azerbaijani Turkish

n. 1] əyə, suvand, törpü, yeyə 2] qıcırtı
v. 1] qaşımaq, qazıyıb təmizləmək, sürtmək 2] acıqlandırmaq, hirsləndirmək, pis tə;sir etmək, incitmək

RASP : English Turkish Redhouse

aspräsp fiil raspalamak, eğelemek, törpülemek. isim
raspa, eğe, (iri dişli) törpü.
(törpü sesine benzeyen) kulak tırmalayıcı ses