Multilingual Turkish Dictionary

SAÇIQ

SAÇIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

saçaq.
çapçal. şabşal. tökük. təmbəl.
pərişan.
bəzl. bağış.
açıq. faş.
dağnıq. pərişan.
saçuq. saçılmış.
seşik. şişik.
saçılmış. dağılmış. sərpilmiş.
dağınıq. düzənsiz.
açıq saçıq: tiyərsiz. yaxışıqsız. uyqunsuz. ağıza alınmaz

SAÇIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

səpil. sapal. sapıl. çəpəl. çapal. çapıl. toz. çürük. çöp. aşğal. çürük. zibil.
açıq saçıq: yarıq yarıq: yayıq yayıq.
görnüşu düzənsiz, saçıq, pasaqlı, kirli: çapaçıl. çapaçul.
saçaq. saçlıq. yaylıq. qonu. süfrə.
yaylığın kiçit, kəndivi kiçtmə

SAÇIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

saçqın. çaçqın. çaçıq. çapıq. çabıq. çapqın. çalamıt. çalaq. çalıq. çalqıt. dalasıq. tələsik. qıvraq. qıvıraq. evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. ivədili. ivdəli. əcələli. səri’. fori.
salça. cacıq ( < saçmaq).
salad. çeşitli nərsələrdən düzələn soyuq yemək.
salaq. alqın. abdal. ənayi.
açıq saçıq: çalıq. çalğan. çalağan. utanmaz. kaşar. çaşar.
seçik. savaq. sovuq. çıxıq. çıxıt. dışıt. dışıq. yarıq. yarpıq. ayrış. ayrıt. ayrım. ayrıq. arıq. azıq. ayar. istisna

SAÇIQ : Turuz Dictionary

saçığ.
saçığ. saçqı. bolluq. boluğ. oluğ. sulum. suluş. oğur. uğur. yoğur. yuğur. doğur. bərəkət.
saçağ. saçlıq. xan < gən. yayıq. uyma. qonu. süfrə.
qayqın. qayqun. çox. bol. bolaq. gülgülü. kovalı. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıv

SAÇIQ : Turuz Dictionary

-ağzı qazıq, yamuq, yamıq, pərt, açıq, saçıq, cılf: gətüq. gətik

SAÇIQ : Turuz Dictionary

saçağ. saçlıq. yayıq. yay. qonu. süfrə.
ortasaçıq: hammıya açıq süfrə.
yasıq saçıq, açıq aşqar (dolaysız, kinayəsiz) sərləmək, söyləmək: yastamaq. yasıtamaq. yasılamaq.
o sözünü utanmadan üzümə yastadı

SAÇIQ : Turuz Dictionary

quşqu. şəgg. şübhə.
saçıq qapmaq: saçığınmaq: quşqulanmaq.
saçıqsız: quşqusuz.
saçıqlı kəllə: quşqusulu baş.
saçaqlı olan. saçaqlı hovlə..¶-açıq saçıq: çalıq çapıq. qəbeh. cıf

SAÇIQ : Turuz Dictionary

saçqın. pərişan

SAÇIQ : Turuz Dictionary

çarpıcı. çapıcı. çıpıcı. açıq. cıf. zənəndə. ¶-tökük saçıq

SAÇIQ : Turuz Dictionary

pərişan.
açıq saçıq gəpçilərə, gopçulara yox deyin.
əlisaçığ: saçəlli. saçal. əlibol. bolcum. boldamaçı. əsirgəməz. asırqamaz. yasırqamaz. acırqamaz. onğlu. uğruq. uluğ. verəlli. berəlli. bərəlli. əlaçıq. əli açıq. qıyımlı. qıymal. əricən. ərigən. ərkinli. gənc oğlan. gəncin. iğdik. iyit. iğit. iğid. qonur. iyuq. özbaşdaq. çörəkli. verimçi. vergili. verimli. yarğın. yarğan. onqun. bağışlı. yenğ. yenik. yoşa könül. alçaq könül. alçaq ürək. engin ürək > enginrək. yenik könül > yenikönül. enik könül. enikürək. ürəyi alçaq. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. oğlan. olğan. ulğan. uğlan. ulan. cəvanmərd. covmərd. comərd. yaraş. ağıdar. axıdar. sıypa. səxi. xeyrxah. firutən. kərim

ŞAÇIQ : Turuz Dictionary

şaşıq. burqa. buraq. bürgə. bürəg. atasıc. qopasıc. qopatıc. qovasıq. qovatıq. qovutuq. görkəzmə. qərib. əcib. qəribə. aşar. öğür. oyur. şaşırtıcı. tühaf. maraqlı. başqa. gözük. gözgür. gözgörmə. gözgörə. gözgörə göz.
öğür uşaq

SAÇIQ : Turuz Dictionary

saçığ.
saçığ. saçqı. bolluq. boluğ. oluğ. sulum. suluş. oğur. uğur. yoğur. yuğur. doğur. bərəkət.
saçağ. saçlıq. xan < gən. yayıq. uyma. qonu. süfrə.
qayqın. qayqun. çox. bol. bolaq. gülgülü. kovalı. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıv

SAÇIQ : Turuz Dictionary

-ağzı qazıq, yamuq, yamıq, pərt, açıq, saçıq, cılf: gətüq. gətik

SAÇIQ : Turuz Dictionary

saçağ. saçlıq. yayıq. yay. qonu. süfrə.
ortasaçıq: hammıya açıq süfrə.
yasıq saçıq, açıq aşqar (dolaysız, kinayəsiz) sərləmək, söyləmək: yastamaq. yasıtamaq. yasılamaq.
o sözünü utanmadan üzümə yastadı

SAÇIQ : Turuz Dictionary

quşqu. şəgg. şübhə.
saçıq qapmaq: saçığınmaq: quşqulanmaq.
saçıqsız: quşqusuz.
saçıqlı kəllə: quşqusulu baş.
saçaqlı olan. saçaqlı hovlə..¶-açıq saçıq: çalıq çapıq. qəbeh. cıf

SAÇIQ : Turuz Dictionary

saçqın. pərişan

SAÇIQ : Turuz Dictionary

çarpıcı. çapıcı. çıpıcı. açıq. cıf. zənəndə. ¶-tökük saçıq

SAÇIQ : Turuz Dictionary

pərişan.
açıq saçıq gəpçilərə, gopçulara yox deyin.
əlisaçığ: saçəlli. saçal. əlibol. bolcum. boldamaçı. əsirgəməz. asırqamaz. yasırqamaz. acırqamaz. onğlu. uğruq. uluğ. verəlli. berəlli. bərəlli. əlaçıq. əli açıq. qıyımlı. qıymal. əricən. ərigən. ərkinli. gənc oğlan. gəncin. iğdik. iyit. iğit. iğid. qonur. iyuq. özbaşdaq. çörəkli. verimçi. vergili. verimli. yarğın. yarğan. onqun. bağışlı. yenğ. yenik. yoşa könül. alçaq könül. alçaq ürək. engin ürək > enginrək. yenik könül > yenikönül. enik könül. enikürək. ürəyi alçaq. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. oğlan. olğan. ulğan. uğlan. ulan. cəvanmərd. covmərd. comərd. yaraş. ağıdar. axıdar. sıypa. səxi. xeyrxah. firutən. kərim

ŞAÇIQ : Turuz Dictionary

şaşıq. burqa. buraq. bürgə. bürəg. atasıc. qopasıc. qopatıc. qovasıq. qovatıq. qovutuq. görkəzmə. qərib. əcib. qəribə. aşar. öğür. oyur. şaşırtıcı. tühaf. maraqlı. başqa. gözük. gözgür. gözgörmə. gözgörə. gözgörə göz.
öğür uşaq

SAÇIQ : Az Turkish Farsi

نثار
شادباش
جامه ها