Multilingual Turkish Dictionary

SADƏ

SADƏ : Azerbaijani English Dictionary

I. s.
simple; easy;
common. plain, ordinary; sadə həyat tərzi plain living; sadə adamlar common / ordinary people; sadə cümlə qram. simple sentence; sadə ədəd prime number;
modest; [yemək] frugal; sadə nahar frugal dinner;
humble, naíve [naˌiv], naive [neɪv] II. z. simply; sadə yaşamaq to live simply

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağ bəlli.
ağ söz: sadə söz.
ağ yol: sadə yol.
ağ duvar: sadə duvar

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

axmaq

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

anqıl anlaşılan. aydın. düşünülür. qabili fəhm.
anqıl danış: sadə danış.
anqıl sözlər: sadə sözlər.
anqıl işlər: aydın işlər.
anqıl söylə anlayım

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

avanaq

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

ardağ adi. bayağı. mütədavil. mərsum. məmul. məluf

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

aya

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

ayıq buruşuq olmayan.
bu çox bayıq sorudur

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

ayız normal. bəsit

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

icürə (< bir cürə)

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

idüzəy (< bir düzəy)

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

itürə (< bir türə)

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

oydaş

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

cansız
sıyın çöl.
sıyın saç: saf tük

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

doğal

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

düz

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

əğib
sürqal geyim çirkin içlər gizlədər, əğib geyim gözəl içlər bəzərmiş. (sürqal: durqal. bəzək düzəkli. tutarlı. tamtaraqlı)

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

gen

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

genğ bəsit. (# qonğ: bağlı)

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatqısız
quruçörək.
yalaçay,qəhvə: qayıq olmayan (sadə) çay, qəhvə.
yalakek: sadə kek.
yalageyim: sadə geyim

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatqısız
som araq

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

qolay

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

quru

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşbaşı

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

nəxşəsiz
saya parça

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

nəxşəsiz
sırqa gəzləmə, parça

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

öz

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

saf

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

say sayağ

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

saya sırlı gizli olmayan.
saya, sadə saymaq. sayasıramaq

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sayaz dayaz. yayaz. sadə. bəsit

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sayda

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sayıq
sayıq olsan doğru yoldan azarsan, bülbül kimi sayran dilin lal olar

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sek

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

seyik yala.yələ. anlaşılır. çətin, burşuq olmayan.
seyik pitik: sadə kitab.
yala söz: sadə söz

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sərdə

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sərik

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sıdırqa

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sıdırqa

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sığ

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

silgik

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

silik rahat
suvuq iş

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

silik təkəllüfsüz.-silgik yazılı yazı

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

silli

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sillik

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sıman

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sınam

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sır

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sırığ

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sırqa

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sırqav

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sıvıq

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sıyam

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sıyıq

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sıyın

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sıyırqa

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

sıyırqa

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

som

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

süssüz sadiq

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

tapın

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

teyxa

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

tək rəng

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

təkiz

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

tənik (qalın, buruşuq olmayan).bayağı

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

törək

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

türkana türkyana. türksayaq.türkəsayaq. anlayışı qolay.
türkana sözlər.
türkana kişi

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

ucuz

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

yal
yal kişi.
yal danışmaq.
çox yal olsan, başın qala qalar: bəlaya düşər

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

yalxı yalxa. xalis

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

yalın
sapbalam yalın, yalqa, sadə: sanısız saçaqsız. təşritsız. taarüfsüz.
sadə tez aldanır: yalın tez yanılır

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

yalqa

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

yalsıq (< yal: əlin içi. kəf). (yalanmış). qarışığı olmayan.
yalsıq qızıl

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

yavan

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

yaydaq yüngül

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

yazı oyasız

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

yenil

SADƏ : Turuz Farsca - Türkce

yörək
ucuz sana: yüngül, sadə düşüncə.
saya düşünlü.
sayasav: sadə söz.
sayabəzək.
sayasan: bəsit sayılar.
saya tümlə: sadəsözləm, cümlə

SADƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [fars.]
Mürekkeb olmayan, çetin olmayan, asan hell olunan, besit, asan. Sadə məsələ. Sadə iş.
Bu şərtlər olduqca sadə idi. S.Hüseyn. [Orxan:] Bət-bənizin sol-muş, çöhrən dəyişmiş; Qolay sanma, deyil bu sadə bir iş. H.Cavid.
xüs. Terkibce besit olan, qatışığı olma-yan, mürekkeb olmayan. Sadə cisim. Sadə mexanizm.
Tebii, adi, temteraqsız, sünilikden uzaq, hamının başa düşeceyi şekilde, populyar. Sadə danışıq. Kitab sadə dildə yazılmışdır.
- Telli arvadın sadə sözləri Qaraşın fikrini işıqlandırdı. M.İbrahimov. Bəzən əmisinin oxuduğunu arvadlar başa düşmədikdə Qadir sadə dillə bunu onlara izah edərdi. Ə.Əbül-hesen.
Heç bir şeyle başqalarından ferqlenme-yen, en adi, bezek-düzeksiz, zinetsiz. Sadə geyim. Sadə şey. Sadə yemək.
Beş il əvvəl mən [Xediceni] zəngin bir əlbisədə görmüş-düm. Indi isə sadə bir libas geymişdi. S.Hü-seyn. Qaratel sadə çit don geyib başına ağ krepdeşin örpək örtmüşdü. Ə.Əbülhesen.
Heç bir imtiyazı olmayan, adi, hamı kimi. Sadə fəhlə. Sadə müəllim babadır.
Rahat-lıq bilməyib çalışan alimlərin vücudları biz sadə bəndələr üçün çox bahadır. C.Memmed-quluzade. // Cemiyyetin zehmetkeş hissesine mensub olan; emekçi, zehmetkeş. Dünyanın sadə adamları.
məc. Ureyiaçıq, sadedil, sadeqelbli, bic-lik bilmeyen, tezinanan. çox sadə adamdır, hər şeyə inanır.
Əğyarə inanma, gözəlim, qorxuram ondan; çox sadəsən, hər söz ki de-yirlər, inanansan. Ə.Vahid.