Multilingual Turkish Dictionary

SAKİTLƏŞMƏK

SAKİTLƏŞMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to calm / to quiet / to settle down; [səs-küy] to cease, to fade, to die away; to become* calm, to compose, to calm down; [tufan, ağrı və s.] to abate, to subside; [külək] to fall*; Sakitləşin! Compose yourself! Make your mind easy!

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dinəlmək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dingimək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dinmək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

durmaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

geyginmək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

geygişmək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

geyimək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

geyişgimək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

geyişginmək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

girimək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

girişgəmək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

girişgənmək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kehimək
ağrısı keçdi girişgədi.
bala biraz geyiş görüm neynirəm.
yağışda heç girimək bilmir

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

keyimək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kirimək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kirişgəmək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kirişgənmək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oturuşmaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sağaşmaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sağınlaşmaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sakınlaşmaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

salğaşmaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

salvaşmaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

savlaşmaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sayaşmaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sayğaşmaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

seyğəşmək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

seyrəşmək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

səknimək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

səlvişmək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

səngimək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sərinmək aramlamaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sərvişmək (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq).
bir gün minən, bir gün sinər.
yağış sinmək bilmir

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

səynimək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

singimək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sınğımaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sinişmək aramlaşmaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sinivmək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sinmək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

solvaşmaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sovlaşmaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

susmaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tınığmaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

toxsunmaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yatınmaq # satınmaq: itinmək. götürülmək)

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yatışmaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yavaşımaq

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yengimək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yenmək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yingimək

SAKİTLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yinmək

SAKİTLƏŞMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Ses-küy azalmaq, ya kesilmek, sakitlik düşmek. Gecədən keçmiş şəhər sakitləşdi.
Günəş günorta yerinə gə-ləndə Tehranın bütün küçələri boşalmış və sakitləşmişdi. M.Ibrahimov. // Sakit olmaq, gücü, şiddeti zeiflemek, yavaşımaq, kesil-mek, keçib getmek. Dəniz sakitləşdi. Külək sakitləşdi.
Su sakitləşmişdi ki, ikinci, üçüncü və dördüncü bombalar da bir-birindən aralı dənizdəki balaca qayığın ətrafına düşübpart-ladı. Ə.Veliyev.
Əsebiliyi, heyecanı, iztirabı keçmek; teskinlik tapmaq, rahatlanmaq, müvazinet kesb etmek. Əgər Ağca tərəf qalib gəlsə idi, demək olar ki, Şükür sakitləşərdi. çemen-zeminli. [Mehriban] axır zamanlar xeyli sa-kitləşmişdi. H.Seyidbeyli. [Zernigar xanım]
..dava-dalaş salar, ağlayıb-sızlayar, sonra da sakitləşərdi. I.Şıxlı.
◊ Ara sakitləşmək
bax ara. Elə ki ara sakitləşdi, Məhbub xanım yavaşca qapını açıb gəldi Bəlli Əhmədin yanına. "Koroğlu". Get-gedə ara sakitləşdi. Sürülər kövşəyə yatdı. B.Bayramov. Urəyi sakitləşmək
bax ürək. [Usta Ağabalanın] istidən döyünən ürəyi öylə bil xınadan sonra sakitləşdi. çemenzeminli. Əbil Qənbərovun ürəyi bir az sakitləşdi. Ə.Veliyev.