Multilingual Turkish Dictionary

SALAQ

SALAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

{sal. salıq. səkəl. sələk. saqal. çaqal. ( < > çək. çaq. kəs. çaqılmış: çəkilmiş: qırıq.).}
çevrəsi örtülü açığlığda qurulan ağıl. tövlə.
(malqara salınan) otlağ.
bölüm. çevrə.
növbətlə əkilən topraqların hər biri.
dinlənməyə buraxılan topraq.
ambar. saxlo ( > silo: taxılın saxlandığı yer).
kalah. yetişməmiş kiçik qovun.
zolax. yol.
hayvanları bir yerə sürüb, sürü durumuna gətirən kimsə.
sallaq. heyvan kəsən kişi.
düşgün. soluq. üzgün.
saldırqan. atılqan.
hər bir nərsənin. pişirilib əzik. xəmir olan durumu. lapa.
aral. alan. avlu. bir nərsə üçün ayrılan yer. ərsə. meydan. pist.
təmbəl. pasaqlı. pasqal. sust.
savsam. ilgisiz. özənsiz. etinasız.
ilham. bəlirti. ulaş. əriş.
salaq gəldi.
qoparılıb, atılan, tökülən nərsə. alınıb verilən, salınan taxılan nərsə.
ehsan.
bir nərsəyə taxılan tikə, yaxud yamanmış nərsənin özü.
salsam. sərsəm.
başı boş. özbaş. iyəsiz. sahabsız. başı boş gəzən. aylaq.
gic gic danışan ( yaqırdı laqırdı: ləb ləb).
avları sürüb avlağa salan, yeridən kimsə.
çomaq. sopa. dayaq. dəyənək. kötək. yaşlı ərkəyin ərkəklik ayqıtı.
bir il əkilib, bir il salınan, boş buraxılan topraq.
saldıran. atılan.
kal. yetişməmiş. danqalaq. anlamaz.
suya salınan ayqıt. qayıq
boylu. uzun. uca.
salaq yapı.
salaq kişi.
salaq yer.
salaq tanrı: uca tanrı.
alıq. gic. oynaq. səfeh.
salaq kişi.
uydurma. yalan. boş.
karsız. assız. faydasız. verimsiz. pis. kötü.
salaq topraq.
salaq qoşul: pis şərayit.
tıpa. oyuqu tutmaqda işlənən tıxac, tapa, təpəç.
parça parça. yırtıq yırtıq. bölük bölük. kəsik kəsik.
salıq. döğüş araclarında zəncirli, toplu bir çeşit toxmaq.
salqa. salqaş ( > sərkəş (fars)). salqan. asav. ası. vəhşi.
salqa at: qəm almaz. başı sərt. çamış at.
sılqır. sərsəm. abtal

SALAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

salağ.
oyun. düzən. kələk. girək. manor.
sapaq. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. düdük əriş, rişdə.
salıq. salış. sayaq. sayıq. sayış. çapat. çapaq. çapıt. çapıq. qapat. yapat. çağday. çağlıq. çağlış. yağday. yağlıq. yağlış. şəkil. çəkil. çəkiş. çəkim. çəkit. duruq. duruş. durum. qılıq. qılış. qılım. qılıt. vəsf: vəsif. sifət.
göt.
axmaq. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. abdal.
səfeh. sarsax. sərsəm. gəbəş. küpəş. gəbəşağı. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. sərsəm. qaba saba. yontulmamış. yonulmamış. qırba. qıracıq. qıra kimi. qıt. qırıq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. sərsəm. abdal. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. ayran dəlisi. ayran ağızlı. ayran budalası. bön. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtalaq. qırtabaş. mat. gic.
salça. saçıq. cacıq ( < saçmaq). alqın. abdal. ənayi. parazit. tüfeyli. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. gerəlti. çapa.
böyük sala, salaq, salqa: bağna. bağnaq. bağanaq > ( b m ) mağna. mağnaq. mağanaq. (< bağlamaq). (neçə enli ağacı birbirinə bağlayaraq yapılan qayıq) güvərtəsiz (damsız. çatısız) böyük yük qayığı

ŞALAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. məh.
Iri, sarı yemiş. Məlum-dur ki, bir az hava qızdı, tərəkəmə əhli aranda dayana bilməz. Gərəkdir yaylağa qaçsın və orada soyuq düşənə kimi gərək bağ-bostan solmamış özünü arana yetirib, şalaqdan və kal meyvədən yeyib qızdırmaya düşsün. F.Köçerli. □ Şalaq qovun (yemiş)
tezye-tişen iri qovun növü.
Kelemin kökünün dibinde olan iri, qalın yarpaq.
məc. dan. Abırsız, heyasız. O, şalağın biridir.

SALAQ : Turuz Dictionary

salağ.
çalaq. kərtdək. qartdaq. qat. kət. kir. kitmir. kiv. kit. çirk.
sallaq. kəsici. qəssab.
sal. kələk. qalaq. tutlum. tuluğ

SALAQ : Turuz Dictionary

salağ. çalaq. çalınan. gəriz. geriz. qapılqan. alınqan. alınan. aldanan. kövsə. kivsə. kifsə. kivəs. kifəs. qarsala. qatsala. gic. girəcula. kovsuk. oğsuq. yoxsuq. başıboş. axmaq. kirik. girik. qırıq. qıtıq. güdələk. güdlək. kələk. gidan. gic. çalasım. ab

SALAQ : Turuz Dictionary

salağ. salıq.
saylağ. marağ. təvəccüh.
salığ salmaq:
təvəccüh edmək.
salığ salmaq: tamah. tamah sallamaq

SALAQ : Turuz Dictionary

salağ.
rəsmi icazə.
çal. çalaq. səpi. ləkə. səkə.
ağ sal

SALAQ : Turuz Dictionary

salağ. salab.
seləv. silov. selin oyduğu dərə, yarğan.
seləvdə ev salınmaz.
(pəsəndaz).
sarpın. sarpun. ambar

SALAQ : Turuz Dictionary

salağ. salğa. gözəti. gözləti. gözdəri. götəri. gözəri. gözərit. gözərim. gözəyit. görəyit. görəti. gördəri. görəri. bəkçəyit. bəklət. baxcat. baxca. baxıc. baxşa. baxşat. baxşıt. baxdat. baxlam. qaram. qaraç. qaraçıt. qarçat. qırcat. qırçam. qırçap. qarşat. götəri. göndəri. endis. yansı. yanıs. im. simgə. iz. bəlirti. oyuq. oxuq. yanıs. nişan. əlamət. işarə

SALAQ : Turuz Dictionary

salağ.
çalaq. kərtdək. qartdaq. qat. kət. kir. kitmir. kiv. kit. çirk.
sallaq. kəsici. qəssab.
sal. kələk. qalaq. tutlum. tuluğ

SALAQ : Turuz Dictionary

salağ. çalaq. çalınan. gəriz. geriz. qapılqan. alınqan. alınan. aldanan. kövsə. kivsə. kifsə. kivəs. kifəs. qarsala. qatsala. gic. girəcula. kovsuk. oğsuq. yoxsuq. başıboş. axmaq. kirik. girik. qırıq. qıtıq. güdələk. güdlək. kələk. gidan. gic. çalasım. ab

SALAQ : Turuz Dictionary

salağ. salıq.
saylağ. marağ. təvəccüh.
salığ salmaq:
təvəccüh edmək.
salığ salmaq: tamah. tamah sallamaq

SALAQ : Turuz Dictionary

salağ.
rəsmi icazə.
çal. çalaq. səpi. ləkə. səkə.
ağ sal

SALAQ : Turuz Dictionary

salağ. salab.
seləv. silov. selin oyduğu dərə, yarğan.
seləvdə ev salınmaz.
(pəsəndaz).
sarpın. sarpun. ambar

SALAQ : Turuz Dictionary

salağ. salğa. gözəti. gözləti. gözdəri. götəri. gözəri. gözərit. gözərim. gözəyit. görəyit. görəti. gördəri. görəri. bəkçəyit. bəklət. baxcat. baxca. baxıc. baxşa. baxşat. baxşıt. baxdat. baxlam. qaram. qaraç. qaraçıt. qarçat. qırcat. qırçam. qırçap. qarşat. götəri. göndəri. endis. yansı. yanıs. im. simgə. iz. bəlirti. oyuq. oxuq. yanıs. nişan. əlamət. işarə

ŞALAQ : Az Turkish Farsi

ا.ص.نوعی زردآلو. نوعی خربزة دراز. وارفته. آب لمبو. برگ کلفت کلم که در ته ساقه است. خربزه و هندوانه. نارس. خربزة بزرگ زرد رنگ. وارفته