Multilingual Turkish Dictionary

TALMAQ

TALMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalmaq. {dalmaq. kökünün içərdiyi anlamlar:
gömülmək. batmaq. salınmaq. cummaq.
ayrılmaq. uzaqlaşmaq. açılmaq. ayılmaq. qaçmaq. vurmaq. döğmək. ilgilənmək. çoxalmaq. böyümək.
çalxanmaq. sapmaq. qaoxmaq. dəngəsizləşmək. üzmək.} ( < > daraşmaq).
bulaşmaq. dolaşmaq. ilişmək.
dalığmaq. batmaq. alçalmaq. boğulmaq. qərq olmaq. girmək. gömülmək. quylanmaq. yorulmaq. armaq. harmaq. tavşalmaq.
gözlərim daldı: yoruldu.
özü qarqan, atı talqan: özü darığmış, atı yorulmuş.
dalıb qalmış: yorqun.
dəğişmək.
savaşda bir birinə girmək. cummaq. yügürmək.
işə dalmaq gərək.
itin hürüb saldırması.
dalağan itdən uzaq olun.
qaynamaq. coşmaq.
dalğan dəniz.
dağılmaq.
var yoxumuz dalmış \\ daha nəyimiz qalmış.
çalmaq. nərsənin üstünə, içinə dürtmək, soxmaq. nərsənin çevrəsinə dolaşmaq, dönmək, sarılmaq, gəzişmək, fırlanmaq.
ayağ dalır: ayağ çalır, dütür.
əsirgəndən ayağları dalırdı.
dəlmək. nərsəni nərsiyə soxmaq, qoşmaq, qatmaq.
quzunu sağlıqa tal: quzu əmişmək üçün sağal (sağmalı. sütlü) qoyuna qat.
dalp edmək.
yorulmaq. düşmək.
cummaq. saldırmaq. yügürmək.
çunqumaq. cumramaq. cummaq. çimmək. batmaq.
dalmaq. tummaq. donmaq.
düşünmək.
arımaq. kəsəlləmək.
yorulmaq.
dallamaq. salmaq. qalxmaq. yolmaq.
qaruqmaq. girib qərq olmaq.
su boğazıma qaruqdı: qaçdı.
içəri, içinə batmaq. soxulmaq.
qazma toprağa daldı.
qoyusuz, izinsiz bir yerə soxulmaq.
qapıdan içəriyə dalı verdi.
özünü itirib, baysınmaq, düşünmək, qıraqdan ayrınmaq. mat qalmaq.
o ağır görnüş önündə bir az daldı.
yuxuya batmaq.
bir az dlıb dalmaz gəlib oyandırdılar.
dərin oykuya, düşüncəyə qapılmaq.
öz quruntularına dalmış biri.
nərseylə uğraşmaq.
siz öz işizə dalın.
bilmədiyi işə girişmək.
talığmaq. ağrımaq. arımaq. kəsəlləmək. batmaq. girmək. düşmək. qaruqmaq.
çomalmaq. arıb talmaq. yorulmaq. sərlənmək. dalqınlaşmaq.
dalıb çıxmaq: ışıq. sönəcək olub genə parlamaq

TALMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalmaq. dalınmaq.
batmaq. dolunmaq (# doğmaq). bitmək. yaşmaq.
günəş doldu.
girmək.
bilim işlərinə iyicə girməli.
suya girdi.
batmaq.
qərq olmaq. düşmək.
yuxuya düşmək.
girmək.
suya dalmaq.
yuxuya daldı.
girişmək. uğraşmaq.
bir çağda neçə işə dalıb çıxdı.
batmaq. basılmaq. gömülmək. cummaq. dərinliyə enmək.
o keçən günlərə gömüldük.
anılara gömülmüş, yol alıdı getdi.
qış yuxusuna dalmaq: doncumaq.
düşə dalmaq: tasarlanmaq. düşünmək. düşmək. xiyallanmaq. sanğalmaq.
keçmişləri düşə qaldıq.
gözü dalmaq: baxışı tikilib dalqınlaşmaq.
xatirələrə qayıtmaq, dalmaq: anılara dönmək.
düşüncəyə dalmaq: kalağu tikmək.
içinə dalmaq: dalqınmaq. içkənmək. işgənmək. içgininmək. işgininmək.
oyuqlanmaq. oyqulanmaq. düşnüşünmək.
nərsənin içinə, dərininə girib araştırmaq, qurtdalamaq, incələmək.
göz dalmaq: nərsiyə dalqın, bayqın, donuq baxmaq

TALMAQ : Turuz Dictionary

-içinə dalmaq, girmək: nifuz edmək oyulqanmaq.
onun oyulqanıb (içinə işləyib), könüllərin öğrəndi.
duyuya dalmaq: qaraymaq. içində düşünmək.
siz qandağ qaraysız.
siz nə düşünürsüz

TALMAQ : Turuz Dictionary

dalmaq.
(# bir nəyə girmək.
suya dalmaq).
dalımaq. çanımaq. bir nədən ayrılmaq, çıxmaq.
evdən dalıb tək yaşır.
dağılmaq. yayılmaq.
ağızdan çıxcan elə dalınar.
bölmək. ayırmaq.
iki üçə dalınmaz.
beşi ikiyə dalsan, iki yarım edər.
çörəyi ikiyə dal, bir dalı mənim, bir dalı sənin.
düşüncəyə dalmaq: oylamaq. fikirləşmək. fikrə dalmaq.
oyla ha oyla (düşün ha düşün)

TALMAQ : Turuz Dictionary

dalmaq.
banmaq. çökmək. cummaq.
opınmaq. hopınmaq. batmaq.
öz içinə opınmaq.
üstələmək.
üstünə minmək.
dalına minmək..¶-gözü dalmaq: gözü yorulmaq..¶-əğni dalmaq: çiğni düşmək. beli büklmək..¶-içə, düşüncəyə dalmaq: sanarğamaq. sinərgəmək

TALMAQ : Turuz Dictionary

dalmaq. cumuşmaq. culğuşmaq

TALMAQ : Turuz Dictionary

-düşüncəyə dalmaq: oyçanmaq

TALMAQ : Turuz Dictionary

dalmaq. dəlmək. danmaq. dalımaq. (daldırmaq) {.
< dal: geri. dalı atmaq).
< dal: dəl: yox}. tanımazmaq. tanımazlıqdan gəlmək. təpimək. inkar, rədd edmək

TALMAQ : Turuz Dictionary

-yuxuya dalmaq: geçmək

TALMAQ : Turuz Dictionary

-içinə dalmaq, girmək: nifuz edmək oyulqanmaq.
onun oyulqanıb (içinə işləyib), könüllərin öğrəndi.
duyuya dalmaq: qaraymaq. içində düşünmək.
siz qandağ qaraysız.
siz nə düşünürsüz

TALMAQ : Turuz Dictionary

dalmaq.
(# bir nəyə girmək.
suya dalmaq).
dalımaq. çanımaq. bir nədən ayrılmaq, çıxmaq.
evdən dalıb tək yaşır.
dağılmaq. yayılmaq.
ağızdan çıxcan elə dalınar.
bölmək. ayırmaq.
iki üçə dalınmaz.
beşi ikiyə dalsan, iki yarım edər.
çörəyi ikiyə dal, bir dalı mənim, bir dalı sənin.
düşüncəyə dalmaq: oylamaq. fikirləşmək. fikrə dalmaq.
oyla ha oyla (düşün ha düşün)

TALMAQ : Turuz Dictionary

dalmaq.
banmaq. çökmək. cummaq.
opınmaq. hopınmaq. batmaq.
öz içinə opınmaq.
üstələmək.
üstünə minmək.
dalına minmək..¶-gözü dalmaq: gözü yorulmaq..¶-əğni dalmaq: çiğni düşmək. beli büklmək..¶-içə, düşüncəyə dalmaq: sanarğamaq. sinərgəmək

TALMAQ : Turuz Dictionary

dalmaq. cumuşmaq. culğuşmaq

TALMAQ : Turuz Dictionary

-düşüncəyə dalmaq: oyçanmaq

TALMAQ : Turuz Dictionary

dalmaq. dəlmək. danmaq. dalımaq. (daldırmaq) {.
< dal: geri. dalı atmaq).
< dal: dəl: yox}. tanımazmaq. tanımazlıqdan gəlmək. təpimək. inkar, rədd edmək

TALMAQ : Turuz Dictionary

-yuxuya dalmaq: geçmək