Multilingual Turkish Dictionary

TAMAHKAR

TAMAHKAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

ac göz. opkur. doymaz. cudu. cutlama. yutlama. yuta. cuta. qırs. acgöz. çimri. malgöz. acgöz. soq. soğ. ac göz. boğazçı. doymaz

TAMAHKAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

tamahlı. təmə;li. qarınqu. qarınğıc. qarınpa. tamakin. tamarzı. istəgin. qıraca. boğazlın. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

pəsələn

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

acaman

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

acgöz

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

acgöz

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

acqursaq acqurd. acqır. dadnıq. görməmiş

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

acman

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

açılaz

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

ağgöz acgöz

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

alçaq zəbun. xəsis. mümsik. aciz

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

alt

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

as

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

ast

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

aşağı

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

avara

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

asılan

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

ayağı

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

erbəstin

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

çaylaq

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

çimri

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

çinis kinis < qınıs

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

dargöz

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

dəni

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

düşük

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

əl altı

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

əlsiz

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

əlverişsiz

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

govuc gövüc. kösnük. körnük. kornuq. əkdi. əkli. əklək. əklik. obur. korboğaz. korutuc. qoca boğaz. yeyişsin. qannapa. qarınpa. qarnal. qarnat. qarınbəy. qanırma. qanırmaz. gödəlbə. pisboğaz. pisutuc. acgöz. tamahkar. (porxor. azmənd. həris)

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

gözü doymaz

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

gözüdar

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

xor

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

kenes < qınas

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

kiçik

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

kinis çinis < qınıs

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

köpəçi köpə yürən.
köpə yürən azdan qalar. (köpə yürən: köpəçi. tamahkar)

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

kötü

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qadaq

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qaraçı

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qaraçı

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qasmac

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qasmaçı

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qataq

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qınas > kenes

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qıncus

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qınıs > kinis çinis

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qıpmır

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qırmac

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qırmaçı

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qısıq

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qısıs

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qısqıs

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qısmac

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qısmır

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qıssac

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qıstac

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qıtmac

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qıtmır

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qıymır

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qol astı

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

qotur

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

paxıl < bağıl

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

pis

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

pozuq

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

sıxıq

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

sox

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

soxağ

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

soxataty

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

soxu

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

sökük

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

varyeməz

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

varyeməz momsik. gözü dar. gözü doymaz. acgöz. yalvaq. yavlaq. çaylaq. gözü dar. gözü doymaz

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

verməyən

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

yağdaysız

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

yalavac

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

yalıt

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

yalız

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

yalvac

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

yalvaq

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

yalvara

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

yalzan

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

yanğar yanğısı, həvəsi durmaq bilməyən.
yanğalıq, yaşam yandırar. (yanğarlıq, tamahkarlıq, dincliyi pozar).
yanğar baş yarıq (artıq yanğı baş yarar. (yanğı: tamah)

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

yanğılı olan

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

yanığ

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

yaravsız

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

yarıq

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

yavlaq

TAMAHKAR : Turuz Farsca - Türkce

yumru

TAMAHKAR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif [ər teme ve fars.
..kar] Her şeye tamah eden, her şeyde gözü olan; varlanmağa, şey yığmağa hedden artıq heris olan; acgöz. [Qız:] Əmim para düşkünü, ta-mahkar bir adam olduğundan, məni belə zən-gin bir adama vermək istəyirdi. S.Hüseyn.
.Əbülfət mirzənin və ümumiyyətlə Qacar şahzadələrinin tamahkar və rüşvətxor olduq-larını bilirdim. M.S.Ordubadi. // İs. menasın-da. Tamahkarın biridir.

TAMAHKAR : Azerbaijani English Dictionary

s. avaricious; greedy, stingy; tamahkar adam avaricious / stingy person

TAMAHKÂR : Turkish English

adj. avaricious, greedy, miserly, niggard

TAMAHKAR : Turkish German

habgierig, gierig

TAMAHKÂR : Turkish French

cupide, avare, avide