Multilingual Turkish Dictionary

UÇURMAQ

UÇURMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

< > uçurtmaq. {üçürmək}.
uçlatmaq. yəldirmək. yeldirmək. talaşlatmaq. salıvermək. saldırmaq.
qaçırmaq. göndərmək: məktub uçurmaq. ölkədən uçurmaq: eşiyə salmaq.
uçutmaq. ucatmaq. yücətmək. qopatmaq. qapurmaq. çoxatmaq. mədh edmək.
sallamaq. qaydırmaq.
təhrik edmək. qışqırtmaq. saldırmaq.
öçürmək. söndürmək.
yelə vermək. tullamaq. söndürmək.
keçirmək. söndürmək.
düşürmək. yıxmaq. söndürmək. yatıtmaq. soluğunu kəsmək.
atda uçurdu onu. söndürmək.
üsürmək. çatdırmaq. qalxıtmaq.
göylərə üsən ahım

UÇURMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanatlandırmaq.
qoğmaq. qoparmaq. aparmaq. köçürmək. çökürmək. öçürmək.
qoğuq uçurmaq: təpgi, tə;sir ölçmək üçün uydurma sav, xəbər yaymaq.
od uçurmaq: yalın çıxarmaq.
sav uçurmaq: həmən, gizlicə bildirmək.
istərsizcə paraları uçurduq. yox yerə, icabsızca, vacibsiz xərclədik

UÇURMAQ : Turuz Dictionary

kəsmək. qaytarmaq.
tın uçuran yoxuş. tın uçuran acı (bibər).
ümid uçuran sav sorağ (xəbər ötər).
keçirmək. ötürütmək. söndürmək. kəmşitmək. gömşütmək. xamşutmaq.
yandı içim, yox ötürən bu odu.
öpgəni uçuran sözlər.
müntəfi, rəf edmək

UÇURMAQ : Turuz Dictionary

öçürmək.silkəmək. yuğmaq.
suçu uçurmaq: suçu öçürmək. günahı silkəmək, təlafi edmək

UÇURMAQ : Turuz Dictionary

gidərtmək. silmək.
ağrı kədər uçuran. xiyala daldırmaq..¶-kəllə uçurmaq:baş kəsmək

UÇURMAQ : Turuz Dictionary

ucuzuna, boşuna ötdürmək, keçirmək.
yaşlığıvı boşa ötdürmə: uçurma. gəncliyivi heçə keçirmə

UÇURMAQ : Turuz Dictionary

yox edmək. məhv edmək.
köçcək deyib, odun uçurmaq. (köçmədən hər nəyi yerli dibli tükətmək) (uçurmaq: yandırmaq)

UÇURMAQ : Turuz Dictionary

qapmaq.
yel qapdı: al qapdı. cin çaldı.
yelə qapdırmaq

UÇURMAQ : Turuz Dictionary

kəsmək. qaytarmaq.
tın uçuran yoxuş. tın uçuran acı (bibər).
ümid uçuran sav sorağ (xəbər ötər).
keçirmək. ötürütmək. söndürmək. kəmşitmək. gömşütmək. xamşutmaq.
yandı içim, yox ötürən bu odu.
öpgəni uçuran sözlər.
müntəfi, rəf edmək

UÇURMAQ : Turuz Dictionary

öçürmək.silkəmək. yuğmaq.
suçu uçurmaq: suçu öçürmək. günahı silkəmək, təlafi edmək

UÇURMAQ : Turuz Dictionary

gidərtmək. silmək.
ağrı kədər uçuran. xiyala daldırmaq..¶-kəllə uçurmaq:baş kəsmək

UÇURMAQ : Turuz Dictionary

ucuzuna, boşuna ötdürmək, keçirmək.
yaşlığıvı boşa ötdürmə: uçurma. gəncliyivi heçə keçirmə

UÇURMAQ : Turuz Dictionary

yox edmək. məhv edmək.
köçcək deyib, odun uçurmaq. (köçmədən hər nəyi yerli dibli tükətmək) (uçurmaq: yandırmaq)

UÇURMAQ : Turuz Dictionary

qapmaq.
yel qapdı: al qapdı. cin çaldı.
yelə qapdırmaq

UÇURMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to smash [d.], to shatter [d.], [bina və i..a.] to pull* down [d.], to destroy [d.], to demolish [d.], to wreck [d.], to make* fall [d.]; to bring* down [d.]