Multilingual Turkish Dictionary

UMAQ

UMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

umuq. yumuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. obrıq. hoprıq. öprük. təmə;. tamah. yapas. qılas. atış. utuş. oduş. alşıq. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. qaplıca. qapcıq. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs

UMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

umağ.
düşünmək. anlamaq.
xahiş. rica.
istək. hədəf. arzu umağ.
qudrəti olmaq. gücü yetmək.
geciktirmək.
sevimli. istəkli.
tabu.
ümid.
qudrətli olmaq. gücü yetmək.
omaq. göstərişli. yaxışıqlı. şik. gözəl.
uruq. al. nəsil. qurşaq.
şö;bə.
gəmik.
oymaq.
yum. tum. yumax. yumru.
uma. umba. sümük. ırq. soy. gəmik. (umos (qırek)).
ormaq. qalxmaq. güclənmək. yardımçı feil. güc. quvvət

UMAQ : Turuz Dictionary

umağ. umay. çalaçı. günü

UMAQ : Turuz Dictionary

umğa. umağ, ümid yeri.
umağ, ümid yeri: umğa. umaq

UMAQ : Turuz Dictionary

umağ. umay. çalaçı. günü

UMAQ : Turuz Dictionary

umğa. umağ, ümid yeri.
umağ, ümid yeri: umğa. umaq

ÜMAQ : Az Turkish Farsi

:گلوله يا بستة نخ، پشم و امثال آنها. (← يوم، يوماق)