Multilingual Turkish Dictionary

UMMA

UMMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < ummaq: istəmək. diləmək. həvəslənmək.).
yerikləmə. viyar. umuş. ümid ediş. ümidçilik. ümidvarlıq. gözləyiş. gözləmə. bəkləyiş. bəkləmə. umma. intizar. gözləmə. bəkləmə. umluq. umuq.
ümid edmə. rica;.
umma qadın: boylu olub yerikləyən arvad.
gəbəlik dövrünün ilkin iki üç ayına dək, ummaq, yerikləmək, viyarlı olmaq, bayağı (olağan. adi) bir olaydır

UMMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

umu.
ümid.
fal.
bəkləmə. gözləmə.
inanma.
zənn.
umunc. umut edmə. ümid.
umut. umu. ümüt. uma. umacı. xuxu. xoxan. cocuqları qorxutmaq üçün xiyalı, adı var özü uox varlıq.
ummacı. albastı. qarabastı. xoxan. bücü, büyü edən nərsə. cin

UMMA : Turuz Dictionary


qonşudan umma umuq, evində olsun umut

UMMA : Turuz Dictionary

-umma dəğər özgədən, ver dəğəri sevgiyə

UMMA : Turuz Dictionary


qonşudan umma umuq, evində olsun umut

UMMA : Turuz Dictionary

-umma dəğər özgədən, ver dəğəri sevgiyə

UMMA : Az Turkish Farsi

توقع
انتظار
چشمداشت

UMMA : Turkish English

n. hoping, expectation, anticipation, contemplation

UMMA : English Turkish

n. ümmet, din tarafından birbirine bağlanmış tüm Müslüman toplumu, tüm Müslümanların toplamı