Multilingual Turkish Dictionary

XƏLİFƏ

XƏLİFƏ : Turuz Farsca - Türkce

alıcı yerbasar. avucu. (avğuci. alğuci)

XƏLİFƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
tar. Bezi müselman ölkelerinde Mehemmed peyğemberin vekili ve bütün müselmanlarrn başçrsr ve hamisi sayrlan şexslere verilen yüksek dini ünvan (xelifeler Mehemmedden sonra iş-ğalçr müharibeler neticesinde yaradrlmrş ilk dövletlerde hem dünyevi, hem de dini hakimiyyete malik olmuşlar; vaxtile Tür-kiye sultanlarr da bu adr daşmuşlar). Padşah həm xəlifə olub, həm də dövlətin yol gös-tərəni. N.Nerimanov. Xətib xəlifə və Ağabəy Məhəmmədə dua etdiyi zamanda da xalqın bu iki ada qarşı bəslədiyi mənfi münasibət bir daha özünü göstərmiş oldu. M.S.Ordu-badi. [Babek:] Xəlifə və sarayın hədsiz-
hesabsız vergiləri hamını cana gətirib. M.Rzaquluzade.
Keçmişde molla mekteblerinde molla kömekçisi (bu menada çox vaxt "xelfe" şeklinde işlenir). Uşaqlardan biri
sonradan bildim ki, bu məktəbdə "xəlifə" imiş
həsrətlə baxdığımı görüb, anamdan mənim də onlarla iştirak etməyimi rica etdi. T.Ş.Simurq. Xəlifə ilə mollaya adam get-mişdi, hələ gəlib çıxmamışdılar. Qantemir. Molla, həmişə olmadığı zaman öz yerində xəlifə təyin etdiyi oğlana
. dedi:
Bu ge-dələr yenə gəlməyiblər. P.Makulu.
◊ Burda mənəm Bağdadda kor xəlifə
çox lovğa, çox tekebbür, yekebaş adam haqqrnda. Gülöyşə deyir, burda mənəm, Bağdadda kor xəlifə, xəstələri özüm sağal-dacağam. S.Rehimov.