Multilingual Turkish Dictionary

XƏRMƏN

XƏRMƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

< qırman. qarman. çeşitli, türlü xırdavat nərsələrdən oluşan topar.
qatar. üstüstə yığılmış nərsə.
bir qatar kitab, mal, odun.
xərmən açmaq: dağınaq, qarışıq nərsələri açıb, sərərək, düzənləmək, sıralamaq.
xərmən çorman: qarman çorman: qarış quruş.
qarmaqarışıq. qarmaqadal. allaq bullaq. düzənsiz.
aşırı əsrik, çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli.
xərmən kiləsi: qarman, böyük ölçək.
xərmən sonu: qarman, böyük işdən, vardan, nərsədən geriyə qalan bölüm. (- xərmən sonu dərvişlərin: sona qalıbda, iyi pay alanlar üçün söylənir.)
hay vurub xərmən savırmaq: əldə olanın, hərgələ səpələyib tükətmək.
əsgi xərmən savırmaq: əsgi dəfdərləri qarışdırmaq: əsgi qaynağdan (kor bulaqdan) su gətirmək: keçmiş, ölmüş soruları, yenidən qaynatmaq, ortaya çəkmək.
gün ola, xərmən ola: bir gün onunda sırası, çağı gəlir.
xərmən öküzü: dəğirman öküzü. dolab bəygiri. heç bir dəğişiklik, yenilik görməyən yaşam, kimsə, nərsə. təkdüzəy. bir düzəy. bisayaq ( < bir + sayaq: tür. cicür). bitür ( < bir + tür. cicür). monoton.
xərmənlənmiş buğda: sapı dənəsi ayrılmış buğda: saç > çaç ( < saçmaq).- tuğla xərməni: kərpiç kürəsi.
xərməndə, əkini sapından ayırmada işlənən, altı çaxmaq daşlı taxda: düvən. döğən. düvən daşı. diş.- xərmən savırma aracı: saça. saç.
xərmən yerlərində düzələn, üç yanı qapalı, bir yanı açıq yapı: koravana. qaraban. qaravan

XƏRMƏN : Turuz Farsca - Türkce

ükət

XƏRMƏN : Turuz Farsca - Türkce

qarbaş

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

ortun.
sığac işi irməz, ortun təpmək. (işi irməz: işi değil) (sərçə işi değil xərmən döğmək). (sığac: sındılac. sığdılac. ötücü quş çeşiti).
çalı çırpıdan yasanmış xərmən sürgəsi: sürgü. sürgə.
xərmən yerində əkin samanı toplama üçün böyük taxda: sürgü taxdası

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

tıqnaz. tıkaz. tınaz. tıyaz. yığın. çoğa. kültə. kürmən. kümür

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

( < qarman: qarışım)

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

ükət

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

-əkin üstə əkilir, xərmən başı tikilir. (əkilir: gizlənir. yok olur). (tikilir: bulunur. hazır olur).(söz konusu, əngəlliyi, otanlığı, ərkəlliyi (ərköğüllügü) kötüləməkdir). (bu söz kişini əngəllikdən, otanlıqdan (müfdəxorluqdan), ərkəllikdən (ərköğüllükdən) ırqamağa, çəkinməyə çağırır). {otan
(otlayan < otlamaq: boşuna keçinmək). müfdəxor}

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

-xərmən qırın qırın yığılar

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

qırman. urtun. ortun. (< vurulmuş. oraqlanmış)

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

xarman. örtkün

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

xırman. bölüşmə çağı. üləş.
xırmanı tovday qıl. (tovday: tavday. tovunda. tavında. isti isti). (verdiyin payı böldüyün malı yubatma).
buğda əksən dərisən buğdanı, xərmən sürsən, ondan qalı samanı

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

qarman. qarışım

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

ortun.
sığac işi irməz, ortun təpmək. (işi irməz: işi değil) (sərçə işi değil xərmən döğmək). (sığac: sındılac. sığdılac. ötücü quş çeşiti).
çalı çırpıdan yasanmış xərmən sürgəsi: sürgü. sürgə.
xərmən yerində əkin samanı toplama üçün böyük taxda: sürgü taxdası

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

tıqnaz. tıkaz. tınaz. tıyaz. yığın. çoğa. kültə. kürmən. kümür

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

( < qarman: qarışım)

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

ükət

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

-əkin üstə əkilir, xərmən başı tikilir. (əkilir: gizlənir. yok olur). (tikilir: bulunur. hazır olur).(söz konusu, əngəlliyi, otanlığı, ərkəlliyi (ərköğüllügü) kötüləməkdir). (bu söz kişini əngəllikdən, otanlıqdan (müfdəxorluqdan), ərkəllikdən (ərköğüllükdən) ırqamağa, çəkinməyə çağırır). {otan
(otlayan < otlamaq: boşuna keçinmək). müfdəxor}

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

-xərmən qırın qırın yığılar

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

qırman. urtun. ortun. (< vurulmuş. oraqlanmış)

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

xarman. örtkün

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

xırman. bölüşmə çağı. üləş.
xırmanı tovday qıl. (tovday: tavday. tovunda. tavında. isti isti). (verdiyin payı böldüyün malı yubatma).
buğda əksən dərisən buğdanı, xərmən sürsən, ondan qalı samanı

XƏRMƏN : Turuz Dictionary

qarman. qarışım