Multilingual Turkish Dictionary

XEYİRXAH

XEYİRXAH : Arin Turkish Etimology Dictionary

uğur sanıcı: xeyir sanıcı: uğurçu. {# kəm sanıcı: pisikçi. pis düşünən. bədxah)

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

ayas

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

eykusevər xeyirxah

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

eyməcən iməcən

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

əsirgəməz asırqamaz. yasırqamaz. acırqamaz. onğlu. uğruq. uluğ. bolcum. boldamaçı. əlibol. əlisaçığ. saçəlli. saçal. verəlli. berəlli. bərəlli. əlaçıq. əli açıq. qıyımlı. qıymal. əricən. ərigən. ərkinli. gənc oğlan. gəncin. iğdik. iyit. iğit. iğid. q

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

əsirgəyən yardım verməyi sevən

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

heysir eyik.iyilik vurqunu.
eyik diriklər: iyi, yararlı varlıqlar

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

xoşdilək xoşniyyət. xeyirxah. nov pərəst. müttəqi. təqvalı. mərhəmətli

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

iqor

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

iqur

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

iyirsək

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

iyirsik

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

iykusevər xeyirxah

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

iyqor

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

qayğıkeş

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

qayqın

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

qolduş (qol, əl tutan)

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

qutac

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

qutan

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

qutcu
çoxda qayqınlığın bərəsi yoxdur

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

oğurlu

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

uğraq uğurçu.
uğraq kişinin çevrəsinə uğru dəğər. (uğraq: uğurçu. xeyirçi).{qoynumdan tökülsə, qonçuma.(qonç: ayaqqab)}

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

uğur sevər

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

uğurçu uğur yetirən yaran.
işlər pulun, aran yarın, gedən yolun, yaran dosdun, yatan yastın, yolçu çustun tapar. (işlər: işləyən). (aran: arayan). (yastın: çöndəmin. yöndəmin). (çustun: çarığın. ayqqabın)

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

uğurlu

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

yaxcıqıl

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

yaxışsağ

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

yaxışsığ

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

yarçal
yarçal kişilər

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

yarçıl yardımçıl

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

yardac yardaçar. yərdəcər. yardım açar. yardım sever. comət. cəvanməd. xeyirxah

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

yardan iduq (< iyi). uğsuq. iydək.
ərdəmli yardanlı

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

yeyçin yaxşılıq sevən

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

yoğaq ediqut. nikukar

XEYİRXAH : Turuz Farsca - Türkce

yoğşan (yovşan. yoşan)

XEYİRXAH : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər. xeyir ve fars. xah] Başqasmm ve hamrnrn yaxşrlrğrm isteyen, başqalarrna kömek eden, yaxşrlrğa çalrşan; qayğrkeş. Xeyirxah adam.
[Almaz Xanrm-naza:] Şərif çox yaxşı adam imiş, ana. Mən heç gözləməzdim. Işlək, çalışqan, xeyirxah. C.Cabbarlr. [Reşid:] Qurbanqulu həmişə xalqın xeyirxahı (is.) hesab olunardı. T.Ş.Simurq. [Müvekkil:] Siz xeyirxah adamsınız, yoldaş Qaradağlı, bəlkə məsələ qaldırasınız, bulağın üstündə Səməd Vurğu-nun heykəlini qoyalar. B.Bayramov.

XEYİRXAH : Azerbaijani English Dictionary

I. s. well-wisher II. z. well-wishing; benevolent; well-disposed; xeyirxah münasibət good* will [to, towards]