Multilingual Turkish Dictionary

XINA

XINA : Arin Turkish Etimology Dictionary

xına çiçəyi: qantılçiçəyi

XINA : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < qınaq < qan). qan rəngində. qırmızı

XINA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Saçr (keçmişde, habele köhne adetce barmaqlarr, elleri, saqqalr) boyamaq üçün işledilen, hemin bitkinin yarpaqla-rrndan hazrrlanan toz halrnda sarrmtraq-qrrmrzryaçalar madde; hena. Molla Qurban
. barmaqlarına fındıqça xına yaxmışdı.. M.S.Ordubadi. [Qulu:] Gözümdə qaldı, bir gün oturub saqqalıma xına yaxım. N.Nerima-nov. [Vidadi:] Gedək xına qoyaq əllərimizə; Uşaq bizimkidir, mübarək olsun! S.Vurğun.
0 Bu xına o xınadan deyil bu xına o xınaya oxşamır
veziyyetin, şeraitin ta-mamile keskinleşdiyini, ağrrlaşdrğrnr, ev-velkine oxşamadrğrnr bildiren ifade. [Tahir yoldaşlarrna:] Bərk hazırlaşın, bu xına o xınadan deyil. M.Hüseyn. [Hacrnrn oğlu:] Ağa can, sənə deyirəm, öz hörmətini saxla, yoxsa, bu xına o xınalara oxşamır. P.Makulu.

XINA : Azerbaijani English Dictionary

i. henna; saçına xına qoymaq to henna one;s hair, to dye one;s hair with henna