Multilingual Turkish Dictionary

XOŞLUQ

XOŞLUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

< > şuxluq

XOŞLUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yellə.
könül xoşluğu ilə: ürəklə, istəklə.
könül xoşluğu: basqısız. icbarsız. məcbursuz. sevərək. istəyərək.
qıyma bu xoşluğa.
könül xoşluğuyla: bağışca. bağşıtca. həlalca.
qadının xoşluğu, kişinin əlində, kişinin xoşluğu, qadının dilində.- uğur, qut, xoşluq gətirmək. ayaq gətirmək

XOŞLUQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Xoşa gelen, lezzet veren şeyin halr, xoş tesir. Havanın xoşluğu.
Havada xəfif bir sazaq var idisə də, yazın
.
ilk yeli bu sazağa bir xoşluq verirdi. çemenzeminli. Aydınlığın xoşluğunda; Nə gözəlsən, sonam dəniz! R.Rza. // Melahet, gözellik; göze, qulağa gözel tesir bağrşla-yan, üreyeyatan. Müğənninin səsinin xoş-luğu. // Xoş ehval-ruhiyye, şenlik, fereh. □ Xoşluq gətirmək
fereh getirmek, se-vinc getirmek. Bəndalı həmişə evə gələndə bir şənlik, xoşluq gətirərdi. Mir Celal.
Xoşluqla şeklinde zərf
öz xoşu ile, yaxşrlrqla, öz razrlrğr ile; qalmaqalsrz, zor-suz. Xoşluqla qəbul etmək.
[Əsger:] [Gül-çöhre] xoşluq ilə ərə getməyə razı olmadı... ü.Hacrbeyov. [Müellim:] Siz də mövqeyi-nizi xoşluqla buraxmaq istəməyəcəksiniz. S.Hüseyn. [General:] Xoşluqla etməsə, nə gəlib zora? Biz ki gəlməmişik xoşluqla bura! B.Vahabzade.
◊ öz xoşluğu üçün
özüne xoş olmaq üçün, öz seadeti üçün, öz xeyri üçün. Oz xoşluğu üçün dünyalarca cinayətlərə səbəb olan bu adam, öz əməllərinin cəzasına çat-dırılmışdı. P.Makulu.

XOŞLUQ : Turuz Dictionary


qopdu bir xoşluq içimdə görkünü görqəc gözüm, bu gələn elçi salıq edqəc mənə ol görküdən. (görkünü: gözəlligini). (salıq edqəc
xəbər verqəc)

XOŞLUQ : Turuz Dictionary


xoşluq suyun səpsin qayğı tozuna

XOŞLUQ : Turuz Dictionary


sənsiz günüm aya dönər, xoşluq gedər vaya dönər

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

ayınlıq

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

-erkəklər boş tutdular, dişilər bərkitdilər, evdən xoşluq, gündən quşluq uçar oldu. (bərkitdilər: bərk tutdular). (gün quşluğu: günün doğan çağından öğləyə qalmış sürə. günün ən çalğın, mut, umut dolu çağı)

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

mutluq

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

övünc. öğünc

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

səlamətlik. ayaydınlıq

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

yoşluq. əyləncə

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

yoşluq. qutuğ. (qutluğ: xobəxlik)

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

yoşluq.
bəyənc. bəğənc. şadlıq. bəğənc. bəyənc.
baylıq. kef.
puluz paraz xoşluğa, baylığa gedsin!

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

-soluk varikən, çəkiləməyən acı yoxdur, undulmayan xoşluq

XOŞLUQ : Turuz Dictionary


getdin dedin xoşca qal, bırax xoşluq səninlə getdi. (bırax: ammaki)

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

əğləncə. kef. kəviz. boşluq. koful. koğul. koğluq. kovul. kofluq. kovluq. gəriz. geriz

XOŞLUQ : Turuz Dictionary


qopdu bir xoşluq içimdə görkünü görqəc gözüm, bu gələn elçi salıq edqəc mənə ol görküdən. (görkünü: gözəlligini). (salıq edqəc
xəbər verqəc)

XOŞLUQ : Turuz Dictionary


xoşluq suyun səpsin qayğı tozuna

XOŞLUQ : Turuz Dictionary


sənsiz günüm aya dönər, xoşluq gedər vaya dönər

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

ayınlıq

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

-erkəklər boş tutdular, dişilər bərkitdilər, evdən xoşluq, gündən quşluq uçar oldu. (bərkitdilər: bərk tutdular). (gün quşluğu: günün doğan çağından öğləyə qalmış sürə. günün ən çalğın, mut, umut dolu çağı)

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

mutluq

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

övünc. öğünc

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

səlamətlik. ayaydınlıq

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

yoşluq. əyləncə

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

yoşluq. qutuğ. (qutluğ: xobəxlik)

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

yoşluq.
bəyənc. bəğənc. şadlıq. bəğənc. bəyənc.
baylıq. kef.
puluz paraz xoşluğa, baylığa gedsin!

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

-soluk varikən, çəkiləməyən acı yoxdur, undulmayan xoşluq

XOŞLUQ : Turuz Dictionary


getdin dedin xoşca qal, bırax xoşluq səninlə getdi. (bırax: ammaki)

XOŞLUQ : Turuz Dictionary

əğləncə. kef. kəviz. boşluq. koful. koğul. koğluq. kovul. kofluq. kovluq. gəriz. geriz

XOŞLUQ : Azerbaijani English Dictionary

i. niceness, pleasantness; agreeability