Multilingual Turkish Dictionary

ABNUS

ABNUS : Az Turkish Farsi

ا.[یو. Ebenos] درخت آبنوس. شیز. آبنوز نیز می‌گویند. درختی است که در هند و حبشه می‌روید و مانند درخت گردو بزرگ و تناور می‌شود. ثمر آن شبیه به انگور و زردرنگ، برگهایش مانند برگ صنوبر و گلهایش شبیه به گل حنا، چوب آن سنگین و سخت و دارای لکّه‎های سیاه است و آن را پس از بریدن، مدتی در آب می‌اندازند تا سیاه شود. بدل آن را از چوب گلابی و بلوط درست می‌کنند