Multilingual Turkish Dictionary

QÄMMA

"QÄMMA" IN Other Languages

QÄMMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[yunan elifbasının
cü herfinin adı]
mus. Bir yaxud bir neçe oktava da-xilinde qalxan, yaxud enen seslerin ardıcıl sı-rası. Avropa musiqisində 24 qamma vardır, bunun əvəzində bizdə 120 qamma vardır. ü.Hacıbeyov.
məc. Her hansı bir yekcins, lakin bir-birinden ferqli olan şeylerin, hadiselerin ar-dıcıl sırası; bu ve ya diger hadiselerin ardı-cıl suretde deyişmesi. Boyaların qamması.
0 Qamma şüalar fiz.
radioaktiv mad-delerin buraxdığı üç növ şüalardan biri.