Multilingual Turkish Dictionary

QANTIN

QANTIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qantın quntun: qayta quyta: qanqal. əğri büğrü: əğri büğri: dolamac. dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə dönə, dolana dolana bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə. əciş bücüş. çarpıq. qıyşıq mıyşıq. əğrəm buğram. qıyşıq. qınqır. yanaki. doğru olmayan. yay verib duran. qovqı. kovqı. kəc. devçev. devəc < devir çevir. ziqzaq. dolamac. dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə dönə, dolana dolana bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə. əciş bücüş. çarpıq. qıyşıq mıyşıq. əğrəm buğram. qıyşıq. qınqır. yanaki. doğru olmayan. yay verib duran. qovqı. kovqı. kəc. yamrı yumru. kəc məc. kələ kötür.
kələ kötür yollar

QANTIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qantıl. qantam. qantama.
qatma. idarə, məçid kimi böyük gənəl yerlədə, su, arınlıq, təmizlik işləri, gərəcləri üçün ayrılan yer, otaq, bölmə. abdarxana.
xırdavatçı tükanı. baqqal.
qatma. iki, neçə qat bükülmüş, eşinmiş qatma, ip.
qatlı, qat qat olan, burşuq, bükrük söz, iş.
qantınçı. qantılçı. qandırma. qandırıcı. aldatan. aldatıcı. aldatcı. oyalı. oylayıcı. yalan. palavrə. palvara.
atmaca. dolayı. dolanıc. kinayə.
ildik. buruq. qırtcan.
qantın vermək: qantın atmaq: qantınlamaq: qantın edmək: ildik vermək: buruq vermək: qırtcan vermək: aldatmaq. dolandırmaq. yalan söyləmək, satmaq

QANTIN : Turuz Dictionary

qandın. qıydın.
necə qandın: necə qıydın.
nə çox qandın, onca belə az inan, için tutun arınqıl, böyləliklə az qınan. (için tutun: kəndinə buyruq ol. nəfsinə hakim ol)

QANTIN : Turuz Dictionary

qandın. qıydın.
necə qandın: necə qıydın.
nə çox qandın, onca belə az inan, için tutun arınqıl, böyləliklə az qınan. (için tutun: kəndinə buyruq ol. nəfsinə hakim ol)