Multilingual Turkish Dictionary

RASİONAL

RASİONAL : Azerbaijani English Dictionary

s.
rational [ ˌræ-]; əməyin rasional təşkili rational organization of labour; rasional dövrə rational chain; rasional sikl rational cycle; rasional inikas rational mapping; rasional ədəd riyaz. rational quantities; rasional metod rational method; rasional izahat rational explanation; rasional düşüncə rational mind;
rationalistic [al]

RASIONÄL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[lat.] Ağıl ve mentiqe esas-lanan; ağıllı, meqsedeuyğun, meqsedemü-vafiq. Xammaldan rasional surətdə istifadə. Işin rasional təşkili.