Multilingual Turkish Dictionary

آجی قینی وئرمک

آجی قینی وئرمک : تورکجه فارسجا

دماغ سوخته خریدن.حرکتی که کودکان برای تحقیر یا عصبانی کردن یکدیگر انجام می دهند و با انگشت سبابه به دماغ خود می زنند