Multilingual Turkish Dictionary

طاوْوس

طاوْوس : تورکجه فارسجا

ا.[عر. مأخوذ از یونانی].مرغی است از نوع ماکیان که دارای پرهای زیبایی است. نر آن دم دراز چتری با پرهای رنگین دارد. پرهایش در اول تابستان می‌ریزد و دوباره می‌روید. مادة آن در سال سوم تخم می‌گذارد و قریب یک ماه روی تخمهای خود می‌خوابد. نر آن نیز در سه سالگی نمو پرهای دمش کامل می‌شود