Multilingual Turkish Dictionary

English Azerbaijani Turkish

English Azerbaijani Turkish
ABYSS : English Azerbaijani Turkish

uçurum; dənizin dibi

ACADEMIC : English Azerbaijani Turkish

1] akademik 2] elmi

ACADEMICAL : English Azerbaijani Turkish

universitet [təhsili]

ACADEMICIAN : English Azerbaijani Turkish

akademik, alim

ACADEMY : English Azerbaijani Turkish

1] xüsusi tədris müəssisəsi, məktəblər 2] akademiya

ACCEDE : English Azerbaijani Turkish

1] razılaşmaq [to] 2] birləşmək, daxil olmaq [ittifaqa və s.]

ACCELERATE : English Azerbaijani Turkish

sür;ətləndirmək, tezləşdirmək

ACCELERATION : English Azerbaijani Turkish

tezləşdirmə, sür;ətləndirmə

ACCENT : English Azerbaijani Turkish

n. 1] vurğu; 2] tələffüz; aksent, ləhcə;
v. vurğu qoymaq; xüsusilə qeyd eləmək

ACCENTUATE : English Azerbaijani Turkish

1] vurğu eləmək; 2] altından xətt çəkmək, ayırmaq

ACCEPT : English Azerbaijani Turkish

v qəbul etmək; accept \[ə;ksept\] an invitation də;vəti qəbul etmək qəbul etmək; buraxmaq, yol vermək

ACCEPTABLE : English Azerbaijani Turkish

məqbul, qəbul edilə bilən, münasib

ACCEPTANCE : English Azerbaijani Turkish

1] təhvil alma, götürmə, qəbul 2] tic. aksept acceptation qəbul edilmiş mə’na [ifadənin, sözün];

ACCESS : English Azerbaijani Turkish

1] yol; easy of access keçilə bilən, yol verilən 2] keçid 3] tutma [hirs, xəstəlik]

ACCESSARY : English Azerbaijani Turkish

iştirakçı, əlbir, əli olan

ACCESSIBILITY : English Azerbaijani Turkish

mümkünlük, yol verilə bilmə, əmələ gəlmə, əlverişlilik

ACCESSIBLE : English Azerbaijani Turkish

mümkün ola bilən, yol verilə bilən; keçilə bilən, gedilə bilən

ACCESSION : English Azerbaijani Turkish

1] vəzifəyə, hakimiyyətə gəlmə; 2] əlavə, əlavə olunma; 3] razılıq, icazə, yol vermə

ACCESSORY : English Azerbaijani Turkish

1] əlavə, köməkçi, yardımçı 2] ikinci dərəcəli; the accessories ləvazimat, xır-xışır [alətlər]

ACCIDENCE : English Azerbaijani Turkish

qram. morfologiya

ACCIDENT : English Azerbaijani Turkish

hadisə, bədbəxt hadisə by accident təsadüfi olaraq

ACCIDENTAL : English Azerbaijani Turkish

gözlənilməz, təsadüfi

ACCIDENTALLY : English Azerbaijani Turkish

adv təsadüfən, bilməyərəkdən

ACCLAIM : English Azerbaijani Turkish

v. 1] ucadan salamlamaq, hay-küylə, bərkdən salamlamaq 2] təntənə ilə bildirmək, e;lan etmək
n. bəyənmə, alqışlama