Multilingual Turkish Dictionary

English Azerbaijani Turkish

English Azerbaijani Turkish
ABSENTEE : English Azerbaijani Turkish

olmayan, gəlməyən, [işə və s.]; iştirak etməyən

ABSOLUTE : English Azerbaijani Turkish

mütləq, sözsüz, şərtsiz, danışıqsız; hədsiz, hüdudsuz tamamilə, mütləq, tam

ABSOLUTELY : English Azerbaijani Turkish

adv tamamilə

ABSOLUTION : English Azerbaijani Turkish

bağışlanma, günahından keçmə, bəraət

ABSOLVE : English Azerbaijani Turkish

bağışlamaq, günahından keçmək; azad etmək [məs;uliyyətdən və s.]

ABSORB : English Azerbaijani Turkish

sormaq; hopdurmaq, canına çəkmək absorbed in thought fikrə dalmış, fikrə getmiş

ABSORBENT : English Azerbaijani Turkish

hopduran, canına çəkən

ABSORBING : English Azerbaijani Turkish

heyran edici, cəlb edici, məftun edici

ABSORPTION : English Azerbaijani Turkish

1] udma, canına çəkmə 2] fikirlərə, xəyallara dalma

ABSTAIN : English Azerbaijani Turkish

çəkinmək, özünü saxlamaq, yan keçmək, boyun qaçırmaq, imtina etmək

ABSTAINER : English Azerbaijani Turkish

total abstainer
dilinə içki dəyməyən adam, içki içməyən

ABSTEMIOUS : English Azerbaijani Turkish

çox az içən, yeyən, aza qane olan [yemək-içmək sarıdan]; nəcib qarın

ABSTENTION : English Azerbaijani Turkish

çəkinmə, özünü saxlama; abstention from voting səsvermədən imtina etmə

ABSTINENCE : English Azerbaijani Turkish

çəkinmə, imtina etmə

ABSTRACT : English Azerbaijani Turkish

a. mücərrəd, abstrakt;
n. 1] xülasə, nəticə; çıxarış [kitabdan və s.] 2] mücərrəd anlayış; mücərrədlik; in the abstract mücərrəd olaraq
v. 1] almaq, götürmək [fikir və s.] 2] fikrən ayırmaq, təcrid etmək; 3] məzmunu qısaca ifadə etmək; 4] huşsuz, ağlı başında olmayan;

ABSTRACTED : English Azerbaijani Turkish

uzaqlaşdırılmış, təcrid olunmuş;

ABSTRACTION : English Azerbaijani Turkish

1] yayındırma 2] mücərrədlik, mücərrəd fikir; 3] huşsuzluq

ABSTRUSE : English Azerbaijani Turkish

1] çətin başa düşülən, aydın olmayan 2] dərin [fikir]

ABSURD : English Azerbaijani Turkish

mə;nasız, boş, cəfəng;

ABSURDITY : English Azerbaijani Turkish

mə;nasızlıq; cəfəngiyyat

ABUNDANCE : English Azerbaijani Turkish

bolluq, çoxluq

ABUNDANT : English Azerbaijani Turkish

dolu, çoxlu, zəngin

ABUSIVE : English Azerbaijani Turkish

təhqiredici, alçaldıcı abusive language söyüş, danlaq

ABUT : English Azerbaijani Turkish

yanaşdırmaq, bitişdirmək, yanaşı, həmhüdud eləmək abutment 1] mərz, sərhəd; 2] körpü özülü; divarı, günbəzi, saxlayan ağır dayaq

ABYSMAL IGNORANCE : English Azerbaijani Turkish

tam nadanlıq; dibsiz, dibi olmayan; hədsiz