Multilingual Turkish Dictionary

Germany

Germany
ABHORCHEN : German Turkish

l. gizlice dinlemek
med. misma, kulaklik ile muayene etm

ABHORRESZIEREN : German Turkish

va. s. verabscheuen

ABHUB : German Turkish

m döküntü (a.fig.)

ABHÄNGEN : German Turkish

tr. l. (et. Aufgehängtes) yerinden indirmek; cengelinden cikarmak
(Telephon) eline almak
(lästigen Begleiter) atlatmak
(Eisenbahnwagen) akuplimani cözmek; intr. l. (von) bse bagli olm., tabi olm., b-nin elinde olm.
(Fleisch) bayatlamak; Des hängt ganz von Ihnen ab. Size bagli. Siz bilirsiniz. abgehangen (Fleisch) bayat(-lamis), fözande
ig l. (unselbständig) gayrimüstakil, bagimli, tabi
(von) b-ne, bse bagli, tabi, menut, vabeste, mütevakkif;
er Satz gr. bagimli cümle; finanziell noch von den Eltern ~ anababa eline bakar; et. ~ machen (von) bs icin sart kosmak ~igkeit / l. bagim(lilik)
merbutiyet, baglilik, tabiiyet, tevakkuf

ABHÄRMEN : German Turkish

: sich ~ (um) birisi icin k-ni heläk etm.; kederden harap olm.; ici icine yemek; basinm etini yemek

ABHÄRTEN : German Turkish

(Körper) alistirmak; abgehärtet celik gibi; (gegen Kälte) soguga karsi dayanikli

ABHÄUTEN : German Turkish

(Tier) derisini yüzmek

ABHÖRANLAGE : German Turkish

dinleme aleti

ABHÖRDIENST : German Turkish

m mit. dinleme hizmeti

ABHÖREN : German Turkish

l. (Lektion) söyletmek, anlattırmak
(Telephon) gizlice dinlemek
(Gespräch) kulak misafiri olm.
(Schallplatte) dinleyerek muayene etm

ABHÖRZENTRALE : German Turkish

f mil. dinleme merkezi

ABIEBEN : German Turkish

irtihal, vefat etm., ölmek; gözlerini hayata l-apa-mak 2 n irtilial, vefat, ölüm, üfui; öbür dünyaya gi.,;etme 2s.Versicherung/ii]üm sigortasi

ABIRREN : German Turkish

l. (Pfeil) civmek, cavmak; amactan sasmak; hede-fine varmamak
yolunu sasirmak; sap(m)mak; dalälete düsmek
ßg. aldanmak °en n sapinc, daläl(-et) ^ung / astr. s. Aberration

ABITUR : German Turkish

n lise devlet imtihani; bakalorya; mezuniyet imti-ham
ient(-in /) m devlet lise imtihanmi geciren (veya yakindagecirecekolan) ögrenci;lisemezunu:seft.basöliye
ientenprüfung / s. Abitur,
zeugnis n lise diplomasi

ABJAGEN : German Turkish

l. (Pferd) kosturarak yormak
(j-m et) elindcn almak (kapmak, koparmak); sicA ~ s. sich abhetzen

ABJUDIZIEREN : German Turkish

s. aberkennen

ABKANTEN : German Turkish

lechn. l. (Kanten abrunden) kenar krvirmak; kenanni kesmek
(Bleche winklig biegen) köseletmek °niaschine; "presse / bükme makinesi

ABKANZELN : German Turkish

l. seit. kürsüden ilan etm.
fig. azarlamak, danl-mak; harcini vermek; süslemek; aptesini vermek; tepe-den tirnaga kadar donatmak

ABKAPITELN : German Turkish

seit. s. abkanzeln

ABKAPPEN : German Turkish

ucunu kesmek

ABKAPSELN : German Turkish

: sich ~ inzivaya cekilmek; infirat etm.; kendi kabuguna cekilmek

ABKARGEN : German Turkish

sdt. s. absparen

ABKARTEN : German Turkish

gizlice damsmak; hile ve fesat tertiplemek; desise kurmak; s.a. abgekartet

ABKAUFEN : German Turkish

(j-m et.) b-den bsi satin almak; sich jedes Wort sozusagen ~ lassen sözü agzmdan dirhemle cikarmak; Das kaufe ich dir nicht ab! F Buna inanmam! j-m die Courage ~ korkutmak; gözdagi vermek

ABKEHLEN : German Turkish

l. (töten) bogazini kesmek; bogaziamak
yiv acmak