Multilingual Turkish Dictionary

ÇABALAMAQ

ÇABALAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalalamaq. çalaqlamaq. cuvanəzənlik edmək. gəzəgənmək. gəzəginmək. gəzinmək. durmadan gəzinmək. qonatamaq. qonaclamaq. qanatamaq. qanatlamaq. qapı qapı gəzinmək.
çablamaq. çapalamaq. çaplamaq. çabamaq. çalışmaq. qoçlanmaq. təprəşmək. qıpırdanmaq. qıpırdamaq. cəhd, qeyrət edmək. didinmək. çalışmaq. ivmək.
boşuna, sonucsuz çalışmaq.
devinmək. divilmək. dığrılmaq. döğünmək. döğrünmək. toğalanmaq. uğraşmaq. didinmək. sürünmək.
dəprəmək. təprəmək. sarsırdamaq. salsırdamaq. qımıldamaq. hərəkət edmək.
uğraşmaq. çalışmaq. qeyrət edmək.
çırpınmaq.
çalbınmaq. çırpınmaq. dalbınmaq.
əl çalmaq. qoşuşmaq. can atmaq.
yapmaya çabalamaq: qeyrətlənmək qayrıqlanmaq.
bir iş üçün çabalamaq, çalışmaq, çalğışmaq: güdmək.
o öz işin güdür

ÇABALAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çaplamaq. təprənmək. çalqışmaq. çalışmaq. çağlaşmaq. uzalmaq.
oynamaq. əməkləmək. çalışmaq. üzənmək. çalışmaq. can atmaq. hazırlanmaq.
quş yavrusu uçmağa üzənir.
özənmək. talaşmaq. dalaşmaq. qeyrət edmək. qazanmaq. qeyrətlənmək. çalışmaq. tirməşmək. qeyrət edmək.
talbımaq. talaşlanmaq. dirənmək.
arxa üsdə yatıb iki yana çabalamaq: çırpınıb durmaq: təpələnmək

ÇABALAMAQ : Turuz Dictionary

-yel, cin vuran kimi çabalamaq, sağa sola tullanmaq: yelpirmək. çalpıqmaq. dalpıqmaq. dalbıqmaq. dəlirmək. dəli olmaq.
nə belə yelpirisin, biraz özüvü ələ al

ÇABALAMAQ : Turuz Dictionary

çalaqaşlamaq. (cəst o xiz) axdarıb ağdarmaq. tikəfırlamaq. (> təkapu edmək (fars)}. altaşmaq. atlaşmaq. altağatlamaq. altağaşlamaq. atlağuşlamaq. atlağutlamaq.
qaynanmaq. təpinmək. iti çalışmaq. dalaşınmaq. təlaşlanmaq.
çalbalamaq. talbalamaq. talbıramaq. tovdalamaq. təpirləmək

ÇABALAMAQ : Turuz Dictionary


ərişmək. ərrimək. uğraşmaq.
qurçanmaq. əşmək. toxumaq. törətmək. işləmək. qurtlanmaq. gürtlənmək. təpələnmək

ÇABALAMAQ : Turuz Dictionary

bocalamaq. boğcalamaq. bükcələnmək. dalqalanmaq. enib çıxmaq. (gedib gəlmək) səğdələmək. qərarsız olmaq.
almağa, yiyələnməyə çabalamaq: edinsərmək

ÇABALAMAQ : Turuz Dictionary

dalbınmaq

ÇABALAMAQ : Turuz Dictionary

çalğınmaq. dinc durmamaq. şuluğluğ edmək

ÇABALAMAQ : Turuz Dictionary

dartışmaq. qeryət göstərmək

ÇABALAMAQ : Turuz Dictionary

qavranmaq. qurtlanmaq. gürtlənmək. təpələnmək. qurçanmaq.
kavralanmaq. qurtlanmaq. gürtlənmək. təpələnmək. qurçanmaq. qaşınmaq.
bit düşüb canına kavralanıb durur.
çarasızlıqdan çabalamaq, qıvrınmaq: kavzınmaq. qıvsınmaq. qıvrınmaq

ÇABALAMAQ : Turuz Dictionary

-yel, cin vuran kimi çabalamaq, sağa sola tullanmaq: yelpirmək. çalpıqmaq. dalpıqmaq. dalbıqmaq. dəlirmək. dəli olmaq.
nə belə yelpirisin, biraz özüvü ələ al

ÇABALAMAQ : Turuz Dictionary

çalaqaşlamaq. (cəst o xiz) axdarıb ağdarmaq. tikəfırlamaq. (> təkapu edmək (fars)}. altaşmaq. atlaşmaq. altağatlamaq. altağaşlamaq. atlağuşlamaq. atlağutlamaq.
qaynanmaq. təpinmək. iti çalışmaq. dalaşınmaq. təlaşlanmaq.
çalbalamaq. talbalamaq. talbıramaq. tovdalamaq. təpirləmək

ÇABALAMAQ : Turuz Dictionary


ərişmək. ərrimək. uğraşmaq.
qurçanmaq. əşmək. toxumaq. törətmək. işləmək. qurtlanmaq. gürtlənmək. təpələnmək

ÇABALAMAQ : Turuz Dictionary

bocalamaq. boğcalamaq. bükcələnmək. dalqalanmaq. enib çıxmaq. (gedib gəlmək) səğdələmək. qərarsız olmaq.
almağa, yiyələnməyə çabalamaq: edinsərmək

ÇABALAMAQ : Turuz Dictionary

dalbınmaq

ÇABALAMAQ : Turuz Dictionary

çalğınmaq. dinc durmamaq. şuluğluğ edmək

ÇABALAMAQ : Turuz Dictionary

dartışmaq. qeryət göstərmək

ÇABALAMAQ : Turuz Dictionary

qavranmaq. qurtlanmaq. gürtlənmək. təpələnmək. qurçanmaq.
kavralanmaq. qurtlanmaq. gürtlənmək. təpələnmək. qurçanmaq. qaşınmaq.
bit düşüb canına kavralanıb durur.
çarasızlıqdan çabalamaq, qıvrınmaq: kavzınmaq. qıvsınmaq. qıvrınmaq

ÇABALAMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to flounder; Uşaq suda çabaladı The child floundered in the water

ÇABALAMAQ : Az Turkish Farsi

تقلّا کردن
ورجه وورجه کردن
دست و پا زدن
تلاش کردن
دوندگی کردن
جان کندن