Multilingual Turkish Dictionary

ÇALIŞMAQ

ÇALIŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < çal: çan: yarıq). {çatışmaq. dalışmaq}.
açışmaq. açılmaq.
qapını döğdüm, çalan olmadı: açan olmadı.
qapı çalışdı: açıldı.
gürəşmək. gücəşmək. döğüşmək.
qatırla at çalışdı, eşşək başı yarışdı.
ərlə arvad çalışdı.
işləmək.
qarışmaq. dolaşmaq.
rastlaşmaq.
evlənmək.
qulağına gəlmək. işləmək. yapmaq. qadalmaq. sarılmaq. didinmək. qazanmaq. qeyrətlənmək. çabalamaq. urunmaq. urunmaq. vurunmaq.
dəğişmək.
çalqışmaq. çağlaşmaq. çalşıqmaq. çaplamaq. çabalamaq. burnaşmaq. təprənmək. talbınmaq. duruşmaq. uzalmaq. çərənmək. çavşaqmaq. ictihad edmək. mücahidə edmək. suvaşmaq. ciddi cəhd edmək. girişmək.
çetişmək. dəğişmək. işləmək.
ünüşmək. yarışmaq. dirəşmək. girişmək. uğraşmaq. çabalamaq. dalaşmaq. deyişmək. savaşmaq. təvşinmək. tavşınmaq. çırpınmaq. çaba göstərmək. mücadilə edmək.
bu dalış çalış ney üçndü.
birinə vurulmaq, dəğmək. tuşlanmaq. raslanmaq. çatışmaq. imləşmək.
bu xəbər bizədə çalışdı: çatdı.
qulağıma bir nərsə çalışmayıb: dəğmiyib.
qulaq çalışmaq: qulaq vermək.
calaşmaq. qarışmaq. tüqənmək. tüşənmək. düğünlənmək. ilişmək. dolaşmaq. hörüşmək. kənələşmək.
çalışıq barmaqlar.
çalışıq qollar.
çalışıq qıçlar.
evlənmək.
gənc çalışmaq: cavankən evlənmək.
tutuşmaq.
çalışıq barmaqlar: kənətlənmiş, kilitlənmiş.
imləşmək. toxdaşmaq. qərarlaşmaq. sözləşmək.
birbiriynən çalışdılar.
gürəşmək.
çatlamaq. çapılmaq. nərsənin çatı, yarıqı, düğünü açılmaq.
çalışmış küp küzələr.
qapı çalındı: qapı tayları açıldı.
zidd olmaq.
əlləşmək. işləmək. gücün dənəmək. əməkləmək. çabalamaq. üzənmək. çabalamaq. can atmaq. hazırlanmaq.
quş yavrusu uçmağa üzənir.
nərsəni yapmağa çalışmaq, meyillənmək: qiptələnəmək: yeltənmək. özənmək

ÇALIŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalaşmaq. çalqışmaq. dalaşmaq. talaşmaq.
çapqamaq. iqdam edmək.
dalışmaq. dalqışmaq. gözətmək. himmət edmək.
çataşmaq. çatalmaq. cidalmaq. cədəlmək. savuşmaq. savaşmaq. uğraşmaq. döğüşmək. dartışmaq. dartaşmaq. dartışmaq. (nərsə ilə) güləşmək. gürəşmək. guraşmaq. gürəcmək. güctükmək. küştükmək.
görəvmək. görmək. işləmək. uğraşmaq.
işi olmaq. işsiz olmamaq.
qulluq qılmaq. işləmək. fəaliyyət edmək.
uğraşmaq. qoşuşmaq. qaçışmaq. (> kuşeş edmək (fars)). sə;y, himmət edmək.
nərsəni ələ keçirmək üçün uğraşmaq, çalışmaq: qança atmaq. qançalamaq. çanğalamaq. çalqalamaq. pancalamaq. pəncələmək.
əlləşmək. qoşuşmaq. sə;y edmək.
çabamaq. təşəbbüs edmək.
uğraşmaq. çabalamaq. qeyrət edmək.
işləmək.
> çəlişmək. zidd, mütənaqiz olmaq.
çabamaq. qoçlanmaq. çabalamaq. çağlamaq. dalqaşmaq. dalaşmaq. çalışmaya başlamaq açılmaq. geçmək. işləmək. ötmək. uğraşmaq. ciddo cəhd edmək. mücadilə edmək.- burdan qatar keçərmi?.
o para burada keçməz.
önəmsəyib, açmasına çalışmaq: dörd əllə sarılmaq.
birinciliyə çalışmaq: başa gürəşmək.- könüllə başla çalışmaq: içindən gələrək, böyük çaba (təlaş) göstərmək.
boşuna çalışmaq: göyə top atmaq. pambığa qılıc salmaq. göyə savurmaq.
böyük bir aclıqla, istəklə, iştahla yemək, işləmək, çalışmaq: qaşıq sallamaq.
çalışmaq yetməz, savuruş, israfdan qaçınmaq gərək: işdən artmaz, dişdən artar.- işləməyə, çalışmağa öğrənmək, alışmaq: yapartanmaq. yaparlanmaq. qaparlanmaq. qapartanmaq.- it kimi çalışmaq: çox işləmək, yorulmaq.
tutmağa, sarılmağa çalışmaq: qanralamaq. qanğralamaq. qayralamaq. qavralamaq.
yalan, gözəl sözlərlə qandırmağa, aldatmağa çalışmaq: qalalamaq.- boşuna çalışmaq. pambığa qılıc salmaq. göyə top atmaq: göyə savurmaq.
çalışmağa başlamaq işbaşı yapmaq.- çalışmağa, nərsə qılmağa yarqalanmaq, yaraqlanmaq, hazırlanmaq: isinmək. issinmək. istinmək. ıssınmaq. ısınmaq. girşinilmək.- bir iş üçün çabalamaq, çalışmaq, çalğışmaq: güdmək.
o öz işin güdür

ÇALIŞMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

i.
Bir şeyi elde etmek üçün sey göstermek, emek serf etmek, sey ve qeyret göstermek, cidd-cehd göstermek, elleşmek. Qalib gəlməyə çalışmaq.
De-yirdilər ki, cavanlıqda Mirzə Səiər özü şair-lik iikrinə düşüb, şeir demək üçün çox çalış-mışdı, lakin bir nəticə hasil olmamışdı. Ə.Haqverdiyev. Hələ pilləkəndən enərkən Qulu Bəhramın qoluna girib, onu dəstədən kənara çəkməyə çalışdı. çemenzeminli.
Fealiyyet göstermek, işlemek. Eldarın iikrinə görə iabrik-zavodlarda və istehsa-latda iaydalı bir surətdə çalışa bilmək üçün qadınların savadı, yüksək təhsili olmalı imiş. S.Hüseyn. // dan. Bir vezife daşımaq, birpe¬şede işlemek. Həştərxanda Zaqafiqaziya Müsəlman İşləri Komissarlığında və "Hüm-mət" qəzetində çalışdığı bir ildən artıq müddətdə Ordubadinin əsərlərində günün vacib məsələlərinin izahı böyük yer tuturdu. // dan. Işlemek, vezife daşımaq. Ehtiyat xala
. ipək iabrikində, boyaq-naxış sexində çalışırdı. Mir Celal. // Işleyerek yaratmaq, hazırlamaq, yaradıcı emekle meşğul olmaq (adeten "üzerinde" sözü ile). Dissertasiya üzərində çalışmaq. □ Oz üzərində çalışmaq
öz biliyini, seviyyesini, dünyagörüşünü ar-tırmaq üçün müntezem meşğul olmaq, öz üzerinde işlemek.
Zehmet çekmek, emek serf etmek, elleşmek, iş görmek. Kimindir sabahdan-axşama qədər; Yağışda, yağmurda çalışan əllər? S.Vurğun. Bu qız üç gün əvvəl atası ilə çəltik tarlasında çalışırdı. Mir Celal.

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary


qılqırdamaq. işləmək. iş yapmaq.
gedmək. axmaq. sürmək. işləmək. bir durumda ilərləmək. bir duruma üz tutmaq.
göy tutulmağa gedir, bir çətir götür.
bu araba gedmir artığ.
işlər nenecə gedir.
işlər pisdən pisə gedir.
iş var incədən yoğuna, işdə var yoğundan incəyə gedər.
incə gələr, incə gedər.
yeməyə, çeğnəməyə çalışmaq: gəvçələmək.
özünə sarı yönətmək, çalışmaq, işləmək: kəndinə yönətmək. odu öz qarşına eşmək.
kəndini bəğəndirmyə çalışmaq: gərəvəzlənmək. üstünlüyünü göstərmək.
xoru toyuğa gərəvəzlənir.
sayqı göstəriş görsətməyə çalışmaq: qıbışlanmaq. qıllanmaq. qıllavınmaq. qanış yanış edmək. qılınmaq

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary

törgənmək. törgəşmək. törəkənmək. törəkəşmək. idman, təmrin, məşq, antirenman edmək.
çalqaşmaq. uğraşmaq. qeyrət göstərmək. ciddo cəhd, səy, himmət edmək.
uğraşmaq. dalaşmaq. təlaşlanmaq.
törləmək. əmginmək. çəkminmək.
çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalaşğanmaq. çalışğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.
iti çalışmaq: təpinmək. dalaşınmaq. təlaşlanmaq. çabalamaq. qaynanmaq.
açmağa çalışmaq: tapızmaq

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary

görmək. sə'y edmək.
gördüm olmadı

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary


çapalmaq. yıpılmaq. çapaldamaq. yıpıldamaq. qeyrət göstərmək.
zəhmət çəkmək.
yad dildə çalışmaq elizə nərsə gətirməz.
yalan vardır çox doğrudan yeğ basar, yaşam sürüb çalışmaq, yağun durağın yıxmaq, min ölümdən yaxşıdır. (yeğ basar:yaxşıdır). (durağın: evin. ocağın).
düşmanın içində olub çalışmaq, qarşında durub çalışmaqdan yeğ. (yağunun dışından içi aman.
nərsəni inandırmağa çalışmaq: min dərədən su gətirmək. əlin kola kosa atmaq

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary

-canı dildən çalışmaq: başardığın əsirgəməmək. qayırdanmaq. qursdanmaq. möhkəmlənmək. qeyrətə gəlmək

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary

çalmaq. eşmək. işmək. işləmək

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary

çəlişmək. çalğışmaq.
açılmaq. yarılmaq.
çatdamaq. çakdamaq.
salışmq. gürəşmək.
talışmaq. dalışmaq.
açılmaq. genləşmək.
qapı çalışdı: qapı açıdı.
çalışmış dar küçələr.
bu taxda yapışqanları çalışmış süzü verir.
son yağışda duvar çatları çalışdılar.
bu güclük, çətinliklər, bir gün çalışırmı görəsin.
gürəşmək.
yarışmaq.
çalqışmaq. çağışmaq. açışmaq. yaçışmaq. yarılmaq.
el birliyi çalışdı, yağı gözü alışdı.
çəlişmək. gürəşmək. küştü tutmaq.
dəngivinən çəliş.
salışmaq. çapışmaq. çalpışmaq. biçişmək. qırqışmaq. vuruşmaq.
ot çalışmaq.
ət biçişmək.
dirəşmək. dirişmək.
var gücüylə dirəşmək.
dartınmaq. can atmaq. meyl, rəğbət göstərmək.
dartınmasan yartınmasan: çalışmadan dinclik, qalxış üzü görməsən.
əlləşmək. talaşlanmaq sə'y edmək.
ayı çox çelişər, armud çağında pişər.
edikmək. işləmək. faaliyyət edmək.
vurunmaq. vurğunmaq vırğınmaq. hərəkət edmək.
vurunmaq. urunmaq. sə'y edmək.
bu dincliyi saxlaşqa urunun.
yürgənmək. fəaliyyət edmək.
çalışma qarşını alınan para, nərsə. müzd. ücrət.
qılışmaq. işləmək. mütəhərrik, hərəkətli, fəal olmaq. fəaliyyət edmək.
gecə gündüz qılıb qılışan, ev ağrına (yükünə), el qayğına qalan bir gənc.
yaşı boyu qılışıb ev eşik qurdu.
bu işi üzrə çox qılışdıq.
qılışqan şəhər.
ha püflədə ha yellə, qılışmasa qılışmaz.
çaxmaq. (< çalmaq. çaxmaq: dəbəşmək. hərəkət edmək).
əlləşmək. sə'y edmək.
çağnaşmaq. təlaş edmək..¶-çalıb çalışmaq: girişmək. sə'y edmək..¶-çox güclüklə çalışmaq: saçın süpürgə edmək..¶-ağırca çalışmaq, dirçəşmək: can edmək: can çəkmək.
şubelə can çəkəli, tapmamışam tox yolunu. (tox: hak)

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary

qoşuşmaq. urunmaq

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary


dirənmək.
nə edinmək, çatacaq sonu, nə sınmaq, yoxluğun qolu, dirənmək dirikmək yolu. (edinmək: ələ gətirmək. piruz olmaq). (çatacaq: çatcaq. uc amac. nəhayi hədəf) (dirənmək: çalışmaq). (dirikmək: yaşamaq).
irgəşmək. uğraşmaq.
gəlgələmət irgəşir: gələn, sıradankı iş üçün çalışır

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary

-yaşamda iki yol, ağırdan qaçınmaq, ağır çalışmaq.
birbirin basıb, yenib, üstün gəlmək üçün, birbirinin üstünə oxlanmağa, atılmağa çalışmaq:. oxuşmaq. oxlaşmaq

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary


qılqırdamaq. işləmək. iş yapmaq.
gedmək. axmaq. sürmək. işləmək. bir durumda ilərləmək. bir duruma üz tutmaq.
göy tutulmağa gedir, bir çətir götür.
bu araba gedmir artığ.
işlər nenecə gedir.
işlər pisdən pisə gedir.
iş var incədən yoğuna, işdə var yoğundan incəyə gedər.
incə gələr, incə gedər.
yeməyə, çeğnəməyə çalışmaq: gəvçələmək.
özünə sarı yönətmək, çalışmaq, işləmək: kəndinə yönətmək. odu öz qarşına eşmək.
kəndini bəğəndirmyə çalışmaq: gərəvəzlənmək. üstünlüyünü göstərmək.
xoru toyuğa gərəvəzlənir.
sayqı göstəriş görsətməyə çalışmaq: qıbışlanmaq. qıllanmaq. qıllavınmaq. qanış yanış edmək. qılınmaq

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary

törgənmək. törgəşmək. törəkənmək. törəkəşmək. idman, təmrin, məşq, antirenman edmək.
çalqaşmaq. uğraşmaq. qeyrət göstərmək. ciddo cəhd, səy, himmət edmək.
uğraşmaq. dalaşmaq. təlaşlanmaq.
törləmək. əmginmək. çəkminmək.
çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalaşğanmaq. çalışğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.
iti çalışmaq: təpinmək. dalaşınmaq. təlaşlanmaq. çabalamaq. qaynanmaq.
açmağa çalışmaq: tapızmaq

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary

görmək. sə'y edmək.
gördüm olmadı

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary


çapalmaq. yıpılmaq. çapaldamaq. yıpıldamaq. qeyrət göstərmək.
zəhmət çəkmək.
yad dildə çalışmaq elizə nərsə gətirməz.
yalan vardır çox doğrudan yeğ basar, yaşam sürüb çalışmaq, yağun durağın yıxmaq, min ölümdən yaxşıdır. (yeğ basar:yaxşıdır). (durağın: evin. ocağın).
düşmanın içində olub çalışmaq, qarşında durub çalışmaqdan yeğ. (yağunun dışından içi aman.
nərsəni inandırmağa çalışmaq: min dərədən su gətirmək. əlin kola kosa atmaq

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary

-canı dildən çalışmaq: başardığın əsirgəməmək. qayırdanmaq. qursdanmaq. möhkəmlənmək. qeyrətə gəlmək

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary

çalmaq. eşmək. işmək. işləmək

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary

çəlişmək. çalğışmaq.
açılmaq. yarılmaq.
çatdamaq. çakdamaq.
salışmq. gürəşmək.
talışmaq. dalışmaq.
açılmaq. genləşmək.
qapı çalışdı: qapı açıdı.
çalışmış dar küçələr.
bu taxda yapışqanları çalışmış süzü verir.
son yağışda duvar çatları çalışdılar.
bu güclük, çətinliklər, bir gün çalışırmı görəsin.
gürəşmək.
yarışmaq.
çalqışmaq. çağışmaq. açışmaq. yaçışmaq. yarılmaq.
el birliyi çalışdı, yağı gözü alışdı.
çəlişmək. gürəşmək. küştü tutmaq.
dəngivinən çəliş.
salışmaq. çapışmaq. çalpışmaq. biçişmək. qırqışmaq. vuruşmaq.
ot çalışmaq.
ət biçişmək.
dirəşmək. dirişmək.
var gücüylə dirəşmək.
dartınmaq. can atmaq. meyl, rəğbət göstərmək.
dartınmasan yartınmasan: çalışmadan dinclik, qalxış üzü görməsən.
əlləşmək. talaşlanmaq sə'y edmək.
ayı çox çelişər, armud çağında pişər.
edikmək. işləmək. faaliyyət edmək.
vurunmaq. vurğunmaq vırğınmaq. hərəkət edmək.
vurunmaq. urunmaq. sə'y edmək.
bu dincliyi saxlaşqa urunun.
yürgənmək. fəaliyyət edmək.
çalışma qarşını alınan para, nərsə. müzd. ücrət.
qılışmaq. işləmək. mütəhərrik, hərəkətli, fəal olmaq. fəaliyyət edmək.
gecə gündüz qılıb qılışan, ev ağrına (yükünə), el qayğına qalan bir gənc.
yaşı boyu qılışıb ev eşik qurdu.
bu işi üzrə çox qılışdıq.
qılışqan şəhər.
ha püflədə ha yellə, qılışmasa qılışmaz.
çaxmaq. (< çalmaq. çaxmaq: dəbəşmək. hərəkət edmək).
əlləşmək. sə'y edmək.
çağnaşmaq. təlaş edmək..¶-çalıb çalışmaq: girişmək. sə'y edmək..¶-çox güclüklə çalışmaq: saçın süpürgə edmək..¶-ağırca çalışmaq, dirçəşmək: can edmək: can çəkmək.
şubelə can çəkəli, tapmamışam tox yolunu. (tox: hak)

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary

qoşuşmaq. urunmaq

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary


dirənmək.
nə edinmək, çatacaq sonu, nə sınmaq, yoxluğun qolu, dirənmək dirikmək yolu. (edinmək: ələ gətirmək. piruz olmaq). (çatacaq: çatcaq. uc amac. nəhayi hədəf) (dirənmək: çalışmaq). (dirikmək: yaşamaq).
irgəşmək. uğraşmaq.
gəlgələmət irgəşir: gələn, sıradankı iş üçün çalışır

ÇALIŞMAQ : Turuz Dictionary

-yaşamda iki yol, ağırdan qaçınmaq, ağır çalışmaq.
birbirin basıb, yenib, üstün gəlmək üçün, birbirinin üstünə oxlanmağa, atılmağa çalışmaq:. oxuşmaq. oxlaşmaq

ÇALIŞMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to work; [ağır] to toil d.d. to fag, to try, to endeavour; ürəkdən çalışmaq to work hard; to work with zeal / with diligence; to work tooth and nail idiom

ÇALIŞMAQ : Az Turkish Farsi

کوشیدن
فعالیت کردن