Multilingual Turkish Dictionary

ƏFSANƏ

ƏFSANƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < av. ov. ovsama. avsama). söyləncə. ulamış. anğız. mit. mif. dastan

ƏFSANƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

söylənti

ƏFSANƏ : Turuz Farsca - Türkce

ovsan ovsana

ƏFSANƏ : Turuz Farsca - Türkce

öykü

ƏFSANƏ : Turuz Farsca - Türkce

söyləncə sürçək

ƏFSANƏ : Turuz Farsca - Türkce

toxun

ƏFSANƏ : Turuz Farsca - Türkce

uysan (oysun. ovsun). (oxunub, oyunub sanılan.)

ƏFSANƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.]
Nesillerden nesil-lere ağızda dolaşan ve mövzusu çox zaman fövqelade xarakter daşıyan hekaye, reva-yet; esatir. Hind əfsanələri. Orta əsr əfsa-nələri.
[Genc çadırçı:] Keçənlərdən bizə əfsanə qaldı; Sönüb Cəmşidi-cəm, peymanə qaldı. H.Cavid. Bəşər xəyallara qapanıb hər-dən; Təsəlli bulmuşdur əfsanələrdən. S.Vur-ğun. [Mirze] bütün Şərq ayin, əfsanələrini bilməyi ilə hamının diqqətini cəlb edirdi. S.Rehimov. // məc. Uydurma, nağıl, boş söhbet. Əfsanə danışma yar deyə-deyə; Bül-bül, gül yanında xar deyə-deyə. Aşıq Peri. [Sabbah:] Nə olur, böylə azıb getsə bəşər; Səncə, əfsanəmidir xeyr ilə şər? H.Cavid. Sevgilim, eşq olmasa varlıq bütün əfsanə-dir; Eşqdən məhrum olan insanlığa biga-nədir. Ə.Vahid.
Dillere düşmüş, geniş yayılmış veqe, dastan, hekayet. Əbəs sözdür bu əfsanə; Düşübdür xalqın ağzına; Gərək Məcnun, gərək Leyla; Veribdirlər canın cana. Füzuli. Sən öz gözəlliyinlə; Sirr dolu əfsanələr; Nağıllar yaratmısan. B.Vahabzade.

ƏFSANƏ : Turuz Dictionary

toxun

ƏFSANƏ : Turuz Dictionary

< ovsana. hörcək > çörcək. çorcağ

ƏFSANƏ : Turuz Dictionary

ovsan. ovsana

ƏFSANƏ : Turuz Dictionary

toxun

ƏFSANƏ : Turuz Dictionary

< ovsana. hörcək > çörcək. çorcağ

ƏFSANƏ : Turuz Dictionary

ovsan. ovsana

ƏFSANƏ : Azerbaijani English Dictionary

i.
[əsatir] myth, fable;
[dastan] legend;
[uydkurma] cock and bull story, idle tale