Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏL

ƏMƏL : Arin Turkish Etimology Dictionary

iş. eyləm.
sadə. asat. çara. çıxış yolu. əməlsizlik: çarəsizlik.
yəsərlik: kələhbazlıq. aldavaclıq.
güd. ümüd

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

axıtma icra

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

çalışma qılım. qılma. davranıq

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

çıkış yolu

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

çinətiş

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

çinəyiş

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

davranış

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

davranma hərəkət

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

davrantı

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

doğrutma doğutma

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

edgi
çağasan pişməmisən, pişməyivə edgi gərək. (çağasan: uşaqsan). (aşınmamış (təcrübəsiz) kişiyə deyilir)

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

edik iş. fel.
yaman ediklər.
qolay edik.
ey edik (say edik), kötü edik: yaxcı, pis iş.
kəmit edik: alça iş.
edik ediyi: edik ürə.iş sonucu. əmalın nəticəsi.
edik edləyi: iş gərəkləri.
olanlara ölmək işi danılmaz, edik ürə uçmaq umudu qalmaz

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

edim

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

ediniş

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

ediş etiş. iş. əncam. işləm

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

edmə

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

edmiş qılmış.
songünü edmişindən sorulur

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

etgi

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

etki

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

eyləm

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

eyləv eyləm

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

gerçətiş

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

gerçəyiş

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

görmə

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

görüş
min deyişdən, bir görüş

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce


qılmışına yarşaq yasa gördü. (yasa: cəza. səza).
bu qılmışa bu yasa uymaz, çox ağırdı

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

işlətiş

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

işləyiş

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

kullanış

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

kullatış

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

kullayış

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

qada iş

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

qarıma iş

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

qarma

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

qayır (aksiya. koniş ).
qayır qayta: (aksiya, riaksiya). (koniş vakuniş)

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

qılaç cərrahlıq

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

qılıq

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

qılın fel

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

qılınış iş

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

qılış qılıc

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

qılqı

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

qılmış

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

toxayış

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

toxuyuş

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

uğur urğu

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

uyqulam.iş.a tətbiq. əməliyyat

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

yapım

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

yapış çapış. iş. qılım. qılış

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

yarıc

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

yürüntü təşəbbüs. iqdam.
bizim yöndən bir yürüntü gözləməyin.
hızlı yürüntülər.
yasaların yürüntü qoşulları

ƏMƏL : Turuz Farsca - Türkce

yürüş yeriş

ƏMƏL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] İş, feil. Onun sözü ilə əməli düz gəlmir.
[Cenneteli ağa:] Onu bura çağır görüm, bu nə əməldir, mənim ba-şıma gətirir. N.Vezirov.
İcra, yerine yetirme. □ Əməl etmək (eləmək)
yerine yetirmek, icra etmek, riayet etmek. Göstərişə əməl etmək. Təlimata əməl etmək. Həkimin göstərişlərinə əməl et-mək.
Vaizi-şəhr öz iqrarına etsəydi əməl; Düşməz idi bu qədər din ilə dünyayə xələl. S.Ə.Şirvani. Sözlərinə əməl eləməyənə lənət! N.Vezirov. Zeynal
. Mehriban və onun atasına verdiyi sözlərin heç birinə əməl et-məyirdi. S.Hüseyn. Əməl olunmaq (edil-mək)
yerine yetirilmek, riayet edilmek, icra olunmaq. Qaydaya əməl olunur. Əmələ gəlmək
1) baş vermek, meydana gelmek, doğulmaq, töremek, hasil olmaq. Bataqlıq durğun sudan əmələ gəlir.
Rəngarəng gül-lükdə, çəmənlikdə hamar və naxışsız bir ağ-lıq, bir düzənlik əmələ gəlmişdi. S.Rehimov; // mümkün olmaq, başa gelmek, heyata keç-mek. Əmələ gələn şey deyil; 2) kökelmek, yaxşılaşmaq, qıvraqlaşmaq, düzelmek. Buzov süd əmə-əmə əmələ gəldi. O, kurort-dan sonra əmələ gəldi.
Arvad məsləhət gördü ki, quzunu ötürsünlər, bir neçə vaxt bağçada otlasın, əmələ gəlsin. C.Memmed-quluzade. Əmələ gətirmək
1) heyata ke-çirmek, yerine yetirmek, icra etmek. [Hacı Mehdi:] Bir təvəqqəm var, amma qorxuram, əmələ gətirə bilməyəsən. Ə.Haqverdiyev. [Lütfeli bey:] Gözlərinə dönüm,
. gör necə mənim xahişlərimi əmələ gətirir? İ.Musabe-yov; 2) düzeltmek, vücuda getirmek, teşkil etmek. [Əntiqenin] özünün də qara, şəvə kimi saçları uzun və qalın bir hörük əmələ gətirmişdi. Mir Celal.
Reftar, hereket, iş. Əməlləri ilə hamını özündən incitdi. Əz əməlinə görə cəzasını alacaqdır.
Elm insanlara eyni zamanda onların əxlaqını, rəftarını və əməlini yaxşı-laşdırmaq üçün təcrübədən keçirilmiş bir vasitədir. M.F.Axundzade. Sənə cəza verən əməllərindir. M.Rahim. [Salmanova] Cuma-nın
. bütün əməllərini gözünün içinə deyə-cəkdi. Ə.Əbülhesen.
məc. Hiyle, kelek, biclik menasında. Bu sənin əməlindir.
Xalq bir-bir gedib öpürlər əlin; Anlamaz kimsə hiyləsin, əmə-lin. A. Sehhet. Bir neçə kazak əsgərləri də onların dalınca gedirlər ki, görsünlər bu nə əməldir. C.Memmedquluzade. Əlbəttə, şey-tan əməlinə qurşanan gərək axırda belə olsun. Ə.Haqverdiyev.
Hesabda tetbiq edilen esas qayda. He-sabda əsas dörd əməl var: cəmləmə, çıxma, vurma, bölmə.
0 Əməli azmaq
pozğunlaşmaq, yoldan çıxmaq, heddini azmaq. Əməli ayağına ci-dar olmaq
gördüyü işin cezasını çekmek, pis neticesini görmek.

ƏMƏL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Qaye, meqsed, şiddetli arzu. [Ağa Beşir:] Bilirsinizmi ki, dünən şika-yətə gələn arvadın əməli nə imiş? M.F.Axund-zade. Əməli, fikri bütün kəsbi-kamal; Nə müqəddəs əməlü fikrü xəyal! M.Hadi. Min bir əməl arxasınca qoşmağı; Dürlü-dürlü ürəklərdən öyrəndim. M.Müşfiq.

ƏMƏL : Turuz Dictionary

-hərf o əməl: aytu işləv

ƏMƏL : Turuz Dictionary

-hərf o əməl: aytu işləv

ƏMƏL : Azerbaijani English Dictionary

i.
action, act, deed; transaction; ağılsız əməl rash action; bəd / çirkin/biabırçı əməl vile / shameful deed, mean action; cürətli əməl bold deed; alçaq əməl mean / lowdown action;
[davranış, hərəkət] behaviour; conduct; Onun əməlləri xoşuma gəlmir I don;t like his behaviour; I don;t like the way he behaves; riyaz. operation; hesabda tətbiq olunan dörd əməl the four rules of arithmetics; əməl etmək [vədinə] to redeem [d.]; buyruğa əməl etmək to obey / to execute / to fulfil / to carry out an order; öz sözünə / vədinə əməl etmək to keep* one;s promise, to live up to one;s promise; sazişə əməl etmək to observe / to implement a treaty; müqavilə şərtlərinə əməl etmək to keep* to the terms of the treaty; təlimata əməl etmək to keep* to the instructions; adətlərə əməl etmək to follow the customs; qaydalar əməl etmək to conform to the rules; bir kəsin arzusuna / istəyinə əməl etmək to fulfil / to carry out smb.;s wishes; % əməli azmaq d. d. to become impudent / insolent / corrupted