Multilingual Turkish Dictionary

ƏMANƏT

ƏMANƏT : Azerbaijani English Dictionary

I. i. [saxlanmaq üçün başqasına e`tibar olunmuş şey, pul və s.] deposit, anything entrusted to smb. for safekeeping; [kassaya qoyulmuş pul] call money; əmanət almaq to take* in trust for temporary use; əmanət vermək to give*/ to lend* in trust for temporary use; əmanət qoymaq: 1] [kassaya] to make* a deposit, to deposit money; 2] [saxlamağa vermək] to give* [i., d.] for safekeeping, to entrust [i.] with smth. for safekeeping; əmanəti götürmək [kassadan] to withdraw* a deposit; Əmanətə xəyanət olmaz at. söz.
- Keep safe what you have been entrusted with II. s. entrusted, given in trust; saving; əmanət kassası savings-bank; əmanət [kassası] kitabçası savings-bank-book

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

orc

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

oyn

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

oyunə

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

əğrəti rəhn

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

girov

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

güvənilərək bıraxılan nərsə vədiə

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

inam

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

inan iman

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

inanc

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

işən

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

işənc

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

qayır

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

qayırqa

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

qayrı

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

qayrıq

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

oruncaq

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

orunçaq

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

ötük
bizdən sizə ötük olsun.
ötüklük: əmanət qoyulan yer

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

saxlanc

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

sarığ

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

tapıq sapşıq

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

tapşırı
bu sizə tapşırı.
tapşırı qaytarılar.
tapşırılıq: tapşırı yeri: əmanətxana. əmanət bacası.
tapşırılar yetirildi.
tapşırılar batmış

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

tapşırıq təvəkgül.-qutsal tapşırıq, əmanət:. sarığa

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

tapuş

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

tuğra

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

tuqzaq

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

tutaq tutağ

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

urunca

ƏMANƏT : Turuz Farsca - Türkce

yamnat (< yamamaq)

ƏMANƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Birine inanıb bir şeyi müveqqeti olaraq tapşırma, verme. Bu üzük sizdə əmanət qalsın. □ Əmanət almaq
müveqqeti istifade üçün almaq. Kitabı əma-nət almışam. Əmanət vermək
müveqqeti istifade üçün vermek. Əmanət qoymaq
bir şeyi müveqqeti olaraq inandığı adama, ya yere tapşırmaq, qoymaq. Kağızlarını yoxladığım zaman sərrafların yanında yüz min tümən əmanət pul qoyduğunu gördüm. M.S.Ordubadi. Əmanət saxlamaq
başqa-sının malını, pulunu müveqqeti olaraq ol-duğu kimi qoruyub saxlamaq. // Saxlanmaq üçün birine müveqqeti olaraq tapşırılan şey, özgenin tapşırdığı şey. özgənin əmanətidir,
verə bilmərəm.
At elin, torba əmanət; Bizim daha nəyimiz var? (Ata. sözü). Qışda sorağını uzaqdan aldım; Dedim:
Əmanə-tim, eşqim səndədir. N.Refibeyli. □ Allah əmanəti Allaha əmanət
saxlamaq, qorumaq üçün müveqqeti olaraq başqasına verilen qiymetli şey. Ərz etdi:
Səlamət ol, anacan! Allaha əmanət ol, anacan! A.Sehhet. // Sif mənasında. Əmanet qoyulmuş, mü-veqqeti tapşmlmış. Əmanət şey.
Banka faizle qoyulan pul. Əmanətlərin qəbulu, verilişi. □ Əmanət kassası
eha-linin artırıb yığdığı pulları müeyyen imti-yazlarla qoruyub saxlayan maliyye müessi-sesi. Pulunuzu əmanət kassasına qoyun. Əmanət kassası kitabçası. Əmanət kassa-sından pul götürmək.
Bax amanatabənd. Oturuşu o qədər əmanətdi ki, balaca bir təkanla onu arxası üstə aşırmaq olardı. Ə.Əbülhesen.
nida köhn. Allah elemesin. Əmanət, əmanət, dəyməsin ara; Düşməsin ədavət bir də dübara. Q.Zakir.

ƏMANƏT : Turuz Dictionary

alacaq. verəcək

ƏMANƏT : Turuz Dictionary

alacaq. verəcək