Multilingual Turkish Dictionary

ƏN

ƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

(cocuq dində) pox.
(cocuq dində) ən edmək: pisləmək. sıçmaq. sışmaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq.
en. enləm. ənləm. genişlik. ərz.
toxunmada eninə atılan iplik: atqı. arqac. enqaç.
ən iyisi: ən yaxcısı. ən doğrusu.
biçimin, ən boyun ölçmək: çaplamaq.- ən böyük: daha böyük: ulu.- üstüsdə gəldikdə əni boyu bir olmaq: birbirinə tutan, tutuşan. çaxışmaq.
əni boyu qırx arşın olan topraq, yer: dönüş. dönüm.
iki dönümlük yer sürdüm.- ən çoxu: ən uzağı: ən sonunda: çox qalsa. qala qala. qalsa qalsa. hammısı. bütünü. olub olacağı. həddəksər

ƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

çınğ. tam

ƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

en. {yen. yin. in. ( < yenmək)}.
çuxur. iniş. eniş. aşağ.
in yer: en yer.
en yoq: eniş yoxuş.
yen. dışqı. pox. qığ. xıx. qoyun pisliği, tərsi.
in. il. düş.
atdan il.
yan tərəfa olan genişliq. yan.
(bax > ənğ).
əni qoni: ənği qoni: əninə boyuna. çoxdan çox.
oyandığımda əni qoni gün yayılmışdı.
bu gün əni qonuna soyuqdu.
en. ( < enmək. enğmək). insandan enən, düşən, doğan nərsə.
əm. lap. olduqca. çox. əpəy (əp iyi. əp iri. lap iyi. lap iri).
ən qıtca: ən kiçik.
ən ulu: əm böyük.
( < en. enq. genğ. gen. gin). enləm. endik. genğlik. genğdik. genişlik. geniş.- əninə boyuna: əniqoni. ənli dibli. olduğuca. olmasın. gərğincə.
bu gün əniqoni soyuqdu.
əniqoni işləyən.
ənli dibli: əniqoni. əninə boyuna. olduğuca. olmasın. gərğincə.
bu gün əniqoni soyuqdu.
əniqoni işləyən

ƏN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ədat. Keyfiyyet bildiren sifetlerin ve zerflerin evveline getirilerek üstünlük, şid-det bildirir. Ən böyük çay. Ən iti uçan təy-yarə. Ən sağlam adam. Ən qısa. Ən uzun. Ən gözəl. Ən axırda. Ən əvvəldə. Ən sonra (lap axırda). Əlin ən uzun barmağı orta barmaqdır.
Mədən işlərinə olan böyük hə-vəsi sayəsində [Araz] artıq ən təcrübəli bir usta olmuşdu. A.Şaiq. Aralarında ən yaşlı-ları olan Rəşid atı saxladı. H.Nezerli. Insan orqanizminin ən həssas və işlək üzvü olan ürək azad döyünməyi çox sevir. Ə.Veliyev.

ƏN : Turuz Dictionary

-ən gözəli məndə deyil, məndəkilər ən gözəl

ƏN : Turuz Dictionary

-çayın ən çağlayan yeri: qıcav. qıjav. qıjay. qıjov. qıjoy. qıcav. qıcay. qıcov. qıcoy. çalboğ.
qıjoy gedmək: iti axmaq.
çalqoğa düşsən, çay alar

ƏN : Turuz Dictionary

-ən böyük dağ işsizlik, dağ yarılmış iş ilə.
ən böyük: qazat. qazqat. qasat. qasqat. ulu. çən çox. daha böyük. maksimom

ƏN : Turuz Dictionary


ənğ. < metatez > nə.
ən bu ən o: nə bu nə o.
en. yen (< yenmək). pox.
ən kötü durum, ən kötü seçim.
ya ölüm, ya öldürüm.
ən acısın: acırın.
yoğşaq ürək çilələrin dəngirin, ağrıların ağırın, dilmə gözlər ağlaşların acırın gizlədir. (yoğşaq: yumşaq. kəvrәk). (dəngirin: ağırın). (dilmə: can alan. dilbər).
ən mutlu olmaq üçün, evrənin ən yaxcılarına, gözəllərinə yiyələnmək deyil, evrənin ən yaxcıların göyçəklərin yapmaqdır.
ən kötüsün ağır güvəndiyin yaşatır

ƏN : Turuz Dictionary

en.
bir nəyin, iki yanı arasındaki uzaqlıq. uzunluğun tərsinə olan dar yön, genişlik.
mürəbbə'. ənli nərsə. əni boyu bir olan.
önünə gəldiyi sözə, üstünlük genişlik, böyüklük qazandırır.
ən iyi.
ən bərk.
enğ. əng. nərsəyə vurulan damqa, simgə, işarə.
üz boyası. yapı. qurqun.
ən bən: bet bəniz.
ənində sonunda: nə çağ, nəcürə olursa olsun.
əninə boyuna: bütün yönləriylə.
ən çoxu: olsa olsa. olsun olsun

ƏN : Turuz Dictionary

ulcan.
ulcan önəmli: ən önəmli.
ulcan gərək: ən vacib.
dirimin ulcan ağır sorusu diri qalmaqdır.
(başı).
yaxışuq başı: ən əfzəl.
ərdəm başı dil: yaxışuq başı dil. ən əfzəl olan dildir.
yuxarı başı: həddəksəri.
tinğ. dənğ. lap.
tinğ başında: lap üstündə.
en. ərgən.
ərgənli: ənli.
ərgənsiz: ənsiz.
ötək. ötəh.
entayın. lap.
entayın kiçik: lap kiçik. ən kiçik..¶-əninə uzanmaq: arğaclanmaq

ƏN : Turuz Dictionary

-ən artıq: artdıq. ¶-ən yaxcı: yaxtuq. ən ali

ƏN : Turuz Dictionary

-ən iyi: çin iyi. çox yaxcı..¶-ən azından: bala dəğin..¶-ən böyük. ən uca. butuq.
güc yaratmaq, kişinin, butuq ərdəmidir

ƏN : Turuz Dictionary

-ən təməlli: təməlinğ.
bizin təməlinğ işimiz: bizin ən təməlli işimiz

ƏN : Turuz Dictionary

en. (< gen. gən. kan).
gen güclü: en güclü.
gen alçaq: gen alçaq.
gen soyuq: en soyuq.
gen dərəkli: ən dərəkli: gen yayımlı: ən yayımlı. gen mütədavil. ən mütədavil.¶-ən kötü, ağır yaşamı gizlisi çoxlar yaşarmış. (gizlətmək, kəndi içində, ikinci məni yaratmaqdır. ekkiz yaşam). ¶-ən sonu: teysonu

ƏN : Turuz Dictionary

en. düşüm. ərz. (# duşum: durum. nərsənin boyu. boy, dikəlik, ucalıq ölçüsü. ).
ən çox: çox çox. sürəkəy. sürəgəy. sürül. sül. bollu.
bir sürül qonağ.
bir sül qoduğ əlində qalmışıq.
(cocuq dilində).
ən edmək: pisləmək. sıçmaq. sışmaq. qaqalamaq. qaqlamaq

ƏN : Turuz Dictionary

-ən gözəli məndə deyil, məndəkilər ən gözəl

ƏN : Turuz Dictionary

-çayın ən çağlayan yeri: qıcav. qıjav. qıjay. qıjov. qıjoy. qıcav. qıcay. qıcov. qıcoy. çalboğ.
qıjoy gedmək: iti axmaq.
çalqoğa düşsən, çay alar

ƏN : Turuz Dictionary

-ən böyük dağ işsizlik, dağ yarılmış iş ilə.
ən böyük: qazat. qazqat. qasat. qasqat. ulu. çən çox. daha böyük. maksimom

ƏN : Turuz Dictionary


ənğ. < metatez > nə.
ən bu ən o: nə bu nə o.
en. yen (< yenmək). pox.
ən kötü durum, ən kötü seçim.
ya ölüm, ya öldürüm.
ən acısın: acırın.
yoğşaq ürək çilələrin dəngirin, ağrıların ağırın, dilmə gözlər ağlaşların acırın gizlədir. (yoğşaq: yumşaq. kəvrәk). (dəngirin: ağırın). (dilmə: can alan. dilbər).
ən mutlu olmaq üçün, evrənin ən yaxcılarına, gözəllərinə yiyələnmək deyil, evrənin ən yaxcıların göyçəklərin yapmaqdır.
ən kötüsün ağır güvəndiyin yaşatır

ƏN : Turuz Dictionary

en.
bir nəyin, iki yanı arasındaki uzaqlıq. uzunluğun tərsinə olan dar yön, genişlik.
mürəbbə'. ənli nərsə. əni boyu bir olan.
önünə gəldiyi sözə, üstünlük genişlik, böyüklük qazandırır.
ən iyi.
ən bərk.
enğ. əng. nərsəyə vurulan damqa, simgə, işarə.
üz boyası. yapı. qurqun.
ən bən: bet bəniz.
ənində sonunda: nə çağ, nəcürə olursa olsun.
əninə boyuna: bütün yönləriylə.
ən çoxu: olsa olsa. olsun olsun

ƏN : Turuz Dictionary

ulcan.
ulcan önəmli: ən önəmli.
ulcan gərək: ən vacib.
dirimin ulcan ağır sorusu diri qalmaqdır.
(başı).
yaxışuq başı: ən əfzəl.
ərdəm başı dil: yaxışuq başı dil. ən əfzəl olan dildir.
yuxarı başı: həddəksəri.
tinğ. dənğ. lap.
tinğ başında: lap üstündə.
en. ərgən.
ərgənli: ənli.
ərgənsiz: ənsiz.
ötək. ötəh.
entayın. lap.
entayın kiçik: lap kiçik. ən kiçik..¶-əninə uzanmaq: arğaclanmaq

ƏN : Turuz Dictionary

-ən artıq: artdıq. ¶-ən yaxcı: yaxtuq. ən ali

ƏN : Turuz Dictionary

-ən iyi: çin iyi. çox yaxcı..¶-ən azından: bala dəğin..¶-ən böyük. ən uca. butuq.
güc yaratmaq, kişinin, butuq ərdəmidir

ƏN : Turuz Dictionary

-ən təməlli: təməlinğ.
bizin təməlinğ işimiz: bizin ən təməlli işimiz

ƏN : Turuz Dictionary

en. (< gen. gən. kan).
gen güclü: en güclü.
gen alçaq: gen alçaq.
gen soyuq: en soyuq.
gen dərəkli: ən dərəkli: gen yayımlı: ən yayımlı. gen mütədavil. ən mütədavil.¶-ən kötü, ağır yaşamı gizlisi çoxlar yaşarmış. (gizlətmək, kəndi içində, ikinci məni yaratmaqdır. ekkiz yaşam). ¶-ən sonu: teysonu

ƏN : Turuz Dictionary

en. düşüm. ərz. (# duşum: durum. nərsənin boyu. boy, dikəlik, ucalıq ölçüsü. ).
ən çox: çox çox. sürəkəy. sürəgəy. sürül. sül. bollu.
bir sürül qonağ.
bir sül qoduğ əlində qalmışıq.
(cocuq dilində).
ən edmək: pisləmək. sıçmaq. sışmaq. qaqalamaq. qaqlamaq

ƏN : Azerbaijani English Dictionary

əd. most;
est; ən gözəl the most beautiful; ən maraqlı the most interesting; ən uzun the longest; ən əvvəl foremost, first and foremost, first of all; ən azı at least; ən çox most; Məni ən çox narahat edən budur ki
.. What most annoys me is that
..; ən çoxu at most

ƏN : Az Turkish Farsi

ادا
ترین
علامت صفت عالی
علامتی برای تأکید و برتری
عرض
پهنا