Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNMƏK

ƏRİNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərinişmək. ərişmək. ərişinmək. ərimək.
arınmaq. qaçınmaq. üstələnməmək. üstünə almamaq. öhdələnməmək. üşənmək. boyun qaçırmaq. buruq, dönük vermək. burcanmaq. geri durmaq. çəkinmək. sakınmaq. yanaşmamaq. təmbəlləşmək.
qatılıqdan çıxıb, sıvıqmaq, suyuqmaq, yumşamaq.
aşınmaq. əğrilmək. ərilmək. əğrikmək. əsginmək. püskünmək. kövnəlmək > köhnəlmək. çürümək. yarparınmaq. yıpranmaq.
bir durumdan etgilənmək, mütəəssir olmaq. bir duruma alınmaq.
sınmaq. sinmək. həzm, təhlil olmaq.
süzülmək. açılmaq. arıqlamaq. zayıflamaq.
donu çözülmək. açılmaq.
dəğişinmək. dəğmək. dəğinişmək. dəğişmək. toxunuşmaq. toxuşmaq. toxuşunmaq. toxunuşmaq. toxunmaq. təmas edmək.
bitginmək. yarmazlamaq. çürümək. əzilmək. işdən gücdən düşmək. solmaq. əsgimək. gəvşəmək.
çözgülmək. çözülmək. çözünmək. dağılmaq. sökülmək. açılmaq. həll olmaq. ayrılmaq. savılmaq. savalmaq. sovulmaq. gəvşənmək. yayınmaq. parçalanmaq. pozulmaq. xərablanmaq. fəsx olmaq

ƏRİNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərmikmək. ( < ərinmək).
yığınmaq. üşünmək. ağrınmaq. ağırlıq duymaq.
bizə gəlməyə ağrınır.
irılmaq. yorulmaq. gücənmək. incinmək. qırılmaq. ayrılmaq. uzaqlaşmaq. darılmaq. çəkilmək.
üşənmək. çəkinmək. təmbəllik edmək.
ər işə ərindi.
yubanmaq.
ır bulmaq. utanmaq.
üşənmək

ƏRİNMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Tenbellik etmek. Dur-
mağa ərinmək. Hətta danışmağa ərinir.
[Rüstem kişi]
.samovara su tökməyə, kömür salmağa ərindi. M.İbrahimov. Bəzi tənbəl uşaqlar səhər-səhər isti yorğan-döşəkdən çıxmağa ərinir. M.Rzaquluzade.
məch. Ərgin hala salınmaq.
t-siz. Arıqlamaq, çox sınıxmaq.
t-siz. Utanmaq, xecalet çekmek. Elə
sözlər dedi ki, ərinib torpağa girdim.

Dostunla görüşməyə; Yad kimi ərinmə, gəl.
(Bayatı). Biz də hamımız onun yanına get-
məyə ərindik. S.Rehimov. Kərbəlayı
.
[uşağı] bir neçə addım aşağıya tərəf qov-
duqdan sonra ərinib dayandı. M.Hüseyn.

ƏRİNMƏK : Turuz Dictionary

əriklənmək. ağrıqlanmaq. təmbəlləşmək.
irinmək. təmbəllik edmək.
üşənmək.
ağrınmaq.
üşənmək

ƏRİNMƏK : Turuz Dictionary


qatılıqdan çıxıb, sıvıqlaşmaq, suyuqlaşmaq, yumşanmaq.
aşınmaq. əğrilmək. ərilmək. əğrikmək. əsginmək. püskünmək. kövnəlmək > köhnəlmək. kövnəlmək. köfünmək. köfnümək. kövünmək. kövnümək. çürümək. yarparınmaq. yıpranmaq.
bir durumdan etgilənmək, mütəəssir olmaq. bir duruma alınmaq.
sınmaq. sinmək. ərtinmək. əritilmək > irdələnmək. həzm, təhlil olmaq.
süzülmək. üzünmək. açılmaq. arığlamaq. qurumaq. sapayışmaq. düşmək. zayıflamaq.
donu çözülmək. açılmaq.
əğlinmək. əğrinmək. əğinmək. yapığınmaq. yasarlanmaq. təmbəlləşmək. təmbəllik edmək. mə'təl, müəlləq qalmaq.
əşirgəməmək. əşirgənməmək. qısqanmaq. büzüğmək. büzgünmək. buruğmaq. buruğunmaq. diriğ edmək. asırqamaq. yasırqamaq. acırqamaq. əsirgəmək. əsirgənmək. yancamışmaq. qıymamaq. qırtdırmaq. qısqanmaq. qısırqanmaq. çox görmək. heyifsilənmək. heyifsinmək. heyfi gəlmək. muzayiqə edmək

ƏRİNMƏK : Turuz Dictionary

yasdanmaq. təmbələşmək

ƏRİNMƏK : Turuz Dictionary

ərginmək. yoğalmaq. yoxalmaq. ölmək. tükənmək. bitmək. savılmaq. nabud, məhv, nist olmaq

ƏRİNMƏK : Turuz Dictionary

əriklənmək. ağrıqlanmaq. təmbəlləşmək.
irinmək. təmbəllik edmək.
üşənmək.
ağrınmaq.
üşənmək

ƏRİNMƏK : Turuz Dictionary


qatılıqdan çıxıb, sıvıqlaşmaq, suyuqlaşmaq, yumşanmaq.
aşınmaq. əğrilmək. ərilmək. əğrikmək. əsginmək. püskünmək. kövnəlmək > köhnəlmək. kövnəlmək. köfünmək. köfnümək. kövünmək. kövnümək. çürümək. yarparınmaq. yıpranmaq.
bir durumdan etgilənmək, mütəəssir olmaq. bir duruma alınmaq.
sınmaq. sinmək. ərtinmək. əritilmək > irdələnmək. həzm, təhlil olmaq.
süzülmək. üzünmək. açılmaq. arığlamaq. qurumaq. sapayışmaq. düşmək. zayıflamaq.
donu çözülmək. açılmaq.
əğlinmək. əğrinmək. əğinmək. yapığınmaq. yasarlanmaq. təmbəlləşmək. təmbəllik edmək. mə'təl, müəlləq qalmaq.
əşirgəməmək. əşirgənməmək. qısqanmaq. büzüğmək. büzgünmək. buruğmaq. buruğunmaq. diriğ edmək. asırqamaq. yasırqamaq. acırqamaq. əsirgəmək. əsirgənmək. yancamışmaq. qıymamaq. qırtdırmaq. qısqanmaq. qısırqanmaq. çox görmək. heyifsilənmək. heyifsinmək. heyfi gəlmək. muzayiqə edmək

ƏRİNMƏK : Turuz Dictionary

yasdanmaq. təmbələşmək

ƏRİNMƏK : Turuz Dictionary

ərginmək. yoğalmaq. yoxalmaq. ölmək. tükənmək. bitmək. savılmaq. nabud, məhv, nist olmaq

ƏRİNMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to be* lazy / indolent

ƏRİNMƏK : Az Turkish Farsi

مص.تنبلی کردن. شرم داشتن. خجالت کشیدن. کسر شأن دانستن. مضایقه کردن. ضعیف و لاغر شدن. تنبلی کردن. از زیر کار دررفتن. کاهلی کردن. روان شدن. ذوب شدن. آب شدن. به حالت مایع درآمدن