Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİS

ƏRİS : Arin Turkish Etimology Dictionary

irəs. dərik. dərcə. dərəcə. balas. balaş. basac. basa. başac. pillə

ƏRİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

( iriş arış.).
< > ərus ( < ərmək). gəlin.
> ərişdə > rişdə.
düdük əriş: düdük rişdə:
içi boş makaroni.
salağ. sapaq. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart.qırtalaq. qırtabaş.
əriz. arzı. arzu. arzuman. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. özləm. iştiyaq.
ərik. gəlir. gətirim. axar. qazanc.
arış. arqac. düzü ip. boy ipi. çözü. köçgü > çözgü. toxumada uzunlamasına boy ipləri. köçgü > çözgü. sap.
arşın. gəz.orta barmağ ucundan, dirsəyə dək olan uzunluq ölçüsü.
qisas. başa baş.
varış. barış. uğur. uzluq. yaratı. yaratış. yarayış. bacarı. başarı. başarma. barlaş. barlaşıq. barışıq. yaraşıq. yarlaşıq. qalxış. oluş. boluş. buluş. tapış. iyi qoşut, durmuş, duruş, yağday. mutluluq. qutluluq. nailiyyət.müvəffəqiyyət.
nəğill. nağıl. ötəki. daşqı.
arzu. əriz. könül. göyül. kövəs. kövsək. kövnsək. kövəs. könləş. könəş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. könül istəyi. könül issiliyi. könül istiliyi. istək. əsmə. əsi. sovq.
kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq: istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.
kövəsin (həvəsin) almaq: könlünə, istəyinə ulaşmaq, doymaq

ƏRİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əric. ərəm. erəm. irəm. ərək. ərəş. ərəc.
kəsit. kəsti. kəstəm. kəstim. qəsd. yönə. yönək. yönət. daşın. daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. amac. amca. iməc. imcə. istək. istəm. istəş. niyyət.
ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə. sanı. sayqı. sevgi. istək. istəm. istəş.
mənim könlümə: mənin xətrimə

ƏRİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əriz. arzı. arzu. ərsik. ərək. irək. əğilim. əğik. əyik.
sürük. sürüş. sürüm. azıq. bulqa. bulqama. tutqu. istək. əsmə. əsi. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. meyl. rəğbət.
gəlbəri. əğrik. çəkməl. çəkmə. uzun saplı, başı əğri olub, yüksək dalları əğməyə yarar arac

ƏRİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uruş. vuruş. iriş. ərinc. arış. ( < ərmək: uzanmaq).
boy. uzunluq. tar. dal.
( < əğirmək). əriç. yoğun bükülmüş. əğrilmiş ip. ardaç. zəncir.
əriş arqac: eriş argaç. dokumanın yanlamasına atılan ipleri.
araba oxu.
xəbər.
boyluq. boy ipliyi. tar. qolun dirsəkdən aşağ bölümü. arabanın, daşqanın qolu. (arənc (fars)).
ərişdə. dizim. dizmə. düzüm. dizi. rişdə. ip.
irtəş. irtiş. ırtaş. yırtış. yırtaş. yirtəş. yartış. irişmə. çəkişmə. savaş.
tel.
əriş əğrək: əriş arğac: dikinə uzanan, yanına toxunan saplar.
olurki. olsunki. bəlkə. şayəd.
ol bardı ərinc: olsunki getdi.
əriş mərişdən: əriş mərişdən iş çıxmaz, iş görmək gərək, işi görörmək: şayəd mayəddən bir nərsə çıxmaz.
o gəldi ərin: bəlkə gəldi o.
ayış. asayiş. dinclik.
əriş içində qurulan ərənlər.
bolluq.
yağış çox yağa ərişlik ola.
ərişə həsrət qalmış.
bəlkə. olurki. ərinç. ehtimal.
imkan.
oldu ərinc olmağu: oldu olunmaz nərsə.
vəslət. çatış.
qaldım ərinc qayğuqa: vəslət həsrətində qaldım.
ərişdə. rişdə. ip.
göstəri. görnuş. mənzər. hizur. qat. rəfdar). {arqaş: (1 < arx: yarıq. açıq, qazıq. 1 < arx: arxa. dal. geri). nərsənin təməli, iskileti, arxa pılanı, qurluşu, ısulu, dəlili}.
təsfiyə. çöküş.
dülgər tükanı.
toxunma dəzgahının üstünə gələn arğac.
bezin boyda boya gedən, çözgi telləri. qalının ərikindən, arxasından, boyuna keçən iplər.
ərsiman. ərisman. risman. tel. tar. dar. dal. sim. ip. sap. boyluq.
ərş. qarış. araba oxu. qol.
təsadüf. yoluq. yolux.
adım. atlama. yeriş.
əriş qıssat: yerişi yavaşlat. yavaş adımla.
əriş keğit: əriş uzart. addımlarıvi genişlət.
əriş ker: geniş addımlar.
əriş sal: əriş şiltə: adım atmaq.
ərişi uzun: geniş adımlı. uzun bacaqlı.
dört əriş: dünyanın dört cəhəti.
sapaq. ip. kiriş.
arabanın iki yan ağacı.
eriş. dokumanın tezgaha sarılmış olan ve uzunluğuna dikine bulunan telleri.
ip. baş ip. çözəlik. dəzgaha gərilən dirəzilik: boyluq.
ərmək. fürsət.
əriş tapsan gəl.
bir əriş düşsə əlimə bülləm neyniyərəm.
əriş vermə ona.
uca (# arqac: yatıq. yassı).
sazları (qamışları) burdu əriş bağladı.
arqaç keçirdi həsir toxudu.
hərəkətli. coşu. coşqun. daşqın. odlu. qaytarlı. qayrətli.
dartışmaq. çəkiş bəkiş.
rəqib. yarışçı.
qısqanc.
coşqun. daşqın. hərəkətli. odlu. qeyrət li.
rəqib. yarışçı.
çirkin.
əriş əriş: rişdə rişdə. tar tar: dar dar. tel tel. tək tək.- əriş arqac: arış arqaq. toxumanın yanlamasına atılan ipləri

ƏRİŞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. toxuc. Xalçada ve başqa toxun-ma mallarda uzununa müvazi geden esas ipler. Xananın ərişi.
Toxunmalar üçün iş-lənən saplar, başlıca olaraq, iki qrupa ay-rılır:1)əriş sapları; 2) arğac sapları. Bunlardan birincisi toxunmaların boyu, ikincisi eni üçündür. Ə.Quliyev.

ƏRİS : Turuz Dictionary

ərik. ərim. ərip. əriç. geçişli. mulayim. yumuşaq

ƏRİS : Turuz Dictionary

ərik. ərim. ərip. əriç. soruq. soruğ. soğulan. sövlən. sevəcən. gəvrək. lətif. mühibb. mulayim

ƏRİS : Turuz Dictionary


əriç. > aram. ərik. ərim. ərip. sərin. qızqın olmayan. qanı soyuq. kul. səbirli. dözümlü. dingin. əsintisiz. oturaqlı. ağırbaşlı. mətin. (sərinlik: mətanət). uysal. yapsar. soytun. qoytun. durqun. dingin. sakin. huzurlu. rahat. asudə. sıyap. mulayim.
əric. ərək. ərəş. ərəc. ərəm. erəm. irəm. istənc. istəş. istək. istəm. istəş. qırım. kişmir. kişmat. kişmit. keşmir. keşmat. keşmit. çəkmir. çəkmit. çəkmat. kös. köğs. köğüs. köks. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. qıldıq. qıldıç. qıldım. qıldın. qılağıc. könd. çönd. dönd. qopca. tutsuq. iradə. xastə.
burda işləməyə köndüm yoxdur.
əriz (< ərimək). qaynaş. qayaş (ləhim. löhüm).
əriz (< ərimək). fiyuz.
əriz (< ərimək). fitil. piltə (pılavit (rus). nərsənin odlanma yeri. (mèche. sûreté. détonateur).
oldu ərinc olmağu: oldu olunmaz şey.
əriş gərişlə: susluq, təmbəlliklə.
əriş gərişlə iş ilərməz: qabağa gedməz.
əriş örüş: ərşüc. dəngük. təntük {tənyük > təngi bar (fars) }. dartığ. nərsəni bağlama, yığma, toplama aracı. (bənd o rəsən)

ƏRİS : Turuz Dictionary

ərik. ərim. ərip. əriç. qayın. yumşaq. yumuşaq. yubağ. yobağ. kövəgə. kövəg. sulan. sölən. sülən. mulayim. (ləyyin)

ƏRİŞ : Turuz Dictionary

ərdiş. ardaç. qırdal. zəncir. qatama. qatana. çəliş.
yekə daş gilifindən qırılar, qırdal işgəsindən. (gilifdən: deşikindən)

ƏRİŞ : Turuz Dictionary

gərim. çözgü ipliyi.
gündə neçə gərim toxursun.
əriş iplərin düz açılmasın sağlayan uzun, ağır daş: gərim daşı. {gərim tutmaq: əriş iplərin düz açılmasın sağlamaq üçün taxılan gərim daşı. (uzun, ağır daş)}

ƏRİŞ : Turuz Dictionary

ərniş. sürt. aşıt. yalıt. yalış. sağış. sayış. istikak.
ərin. yasız. sayqıdəğər. seçgin. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. möhtərəm.
rəgə. rişdə. yalav. yalağ. (çalağ).
onun yalağın tapsan sözə baxar.
dözün birlə əriş, örtün birlə duruşma. (dözün: səbur. həlim. burdbar. xoşxu). (örtün: hirsli. odlu. qəzəbli). (duruşma: üz bə üz olma)

ƏRİŞ : Turuz Dictionary

örüş. > rişmə. qatma. eşmilmiş, işlənmiş qalın sap.
anlam. mə'na.
qavram. məfhum.
ləfzi olmaya

ƏRİŞ : Turuz Dictionary


əriş arğac: hardwaye sofwaye.
aldışın dəğiş, ulduğa əriş. (aldışın: adәtin). (ulduğa: ösüşə. böyüklüyə). (kişi üçün alışqanlıqlar, adətlər ən bayağı dustaq qurur)

ƏRİŞ : Turuz Dictionary

kiriş. uzun tel, sap, ip.
> iş. (kilim, bez) toxuma üçün dəzgaha çəkilən iplər.
< örüş. hörüş. arğacdan keçirilərək qalı toxuşun oluşduran iplər.
məsrəf. este'mal. estehlak. məxaric.
sill.
əğriş. əriş. (< əğirmək: yığmaq. bükmək). əğrilib yığılaraq (tovlanıb eşilərək) qurulan sapaq.
əric. ərinc. ne'mət.
tanrı əricin savğala artsın günə gündən. (savğala: şükr ed).
> arış. həll.
sorarış: sorarıc (< soru: sual + əriş: həll): sorusür. açaz. həllil məsail.
irkə. arzu. diləş. istək. umu. güdü. sorğa. təmənna.
(tar)..¶-əriş atış: əriş örüş: əriş arğac..¶-əriş arğac: əriş örüş. əriş atış..¶-əriş arğac olmaq: əriş atış olmaq:
birbirindən asılı, toxulu olmaq.
birbiriylə çox yaxın, içdən, səmimi, can ciyər olmaq.
çox yaxın doğanlıq, qohumluğu olmaq..¶-əriş açış: rahi həll

ƏRİŞ : Turuz Dictionary

sap. tar. dar.
iriş. (rəsid).
ərit. ərim. mil. ox. iğ. dük. dingil. aksən. mehvər. məğzəl. əğrəbə

ƏRİŞ : Turuz Dictionary

-əriş əriş: riş riş. qazıq qazıq. qarıq qarıq. yarıq yarıq

ƏRİS : Turuz Dictionary

ərik. ərim. ərip. əriç. geçişli. mulayim. yumuşaq

ƏRİS : Turuz Dictionary

ərik. ərim. ərip. əriç. soruq. soruğ. soğulan. sövlən. sevəcən. gəvrək. lətif. mühibb. mulayim

ƏRİS : Turuz Dictionary


əriç. > aram. ərik. ərim. ərip. sərin. qızqın olmayan. qanı soyuq. kul. səbirli. dözümlü. dingin. əsintisiz. oturaqlı. ağırbaşlı. mətin. (sərinlik: mətanət). uysal. yapsar. soytun. qoytun. durqun. dingin. sakin. huzurlu. rahat. asudə. sıyap. mulayim.
əric. ərək. ərəş. ərəc. ərəm. erəm. irəm. istənc. istəş. istək. istəm. istəş. qırım. kişmir. kişmat. kişmit. keşmir. keşmat. keşmit. çəkmir. çəkmit. çəkmat. kös. köğs. köğüs. köks. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. qıldıq. qıldıç. qıldım. qıldın. qılağıc. könd. çönd. dönd. qopca. tutsuq. iradə. xastə.
burda işləməyə köndüm yoxdur.
əriz (< ərimək). qaynaş. qayaş (ləhim. löhüm).
əriz (< ərimək). fiyuz.
əriz (< ərimək). fitil. piltə (pılavit (rus). nərsənin odlanma yeri. (mèche. sûreté. détonateur).
oldu ərinc olmağu: oldu olunmaz şey.
əriş gərişlə: susluq, təmbəlliklə.
əriş gərişlə iş ilərməz: qabağa gedməz.
əriş örüş: ərşüc. dəngük. təntük {tənyük > təngi bar (fars) }. dartığ. nərsəni bağlama, yığma, toplama aracı. (bənd o rəsən)

ƏRİS : Turuz Dictionary

ərik. ərim. ərip. əriç. qayın. yumşaq. yumuşaq. yubağ. yobağ. kövəgə. kövəg. sulan. sölən. sülən. mulayim. (ləyyin)

ƏRİŞ : Turuz Dictionary

ərdiş. ardaç. qırdal. zəncir. qatama. qatana. çəliş.
yekə daş gilifindən qırılar, qırdal işgəsindən. (gilifdən: deşikindən)

ƏRİŞ : Turuz Dictionary

gərim. çözgü ipliyi.
gündə neçə gərim toxursun.
əriş iplərin düz açılmasın sağlayan uzun, ağır daş: gərim daşı. {gərim tutmaq: əriş iplərin düz açılmasın sağlamaq üçün taxılan gərim daşı. (uzun, ağır daş)}

ƏRİŞ : Turuz Dictionary

ərniş. sürt. aşıt. yalıt. yalış. sağış. sayış. istikak.
ərin. yasız. sayqıdəğər. seçgin. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. möhtərəm.
rəgə. rişdə. yalav. yalağ. (çalağ).
onun yalağın tapsan sözə baxar.
dözün birlə əriş, örtün birlə duruşma. (dözün: səbur. həlim. burdbar. xoşxu). (örtün: hirsli. odlu. qəzəbli). (duruşma: üz bə üz olma)

ƏRİŞ : Turuz Dictionary

örüş. > rişmə. qatma. eşmilmiş, işlənmiş qalın sap.
anlam. mə'na.
qavram. məfhum.
ləfzi olmaya

ƏRİŞ : Turuz Dictionary


əriş arğac: hardwaye sofwaye.
aldışın dəğiş, ulduğa əriş. (aldışın: adәtin). (ulduğa: ösüşə. böyüklüyə). (kişi üçün alışqanlıqlar, adətlər ən bayağı dustaq qurur)

ƏRİŞ : Turuz Dictionary

kiriş. uzun tel, sap, ip.
> iş. (kilim, bez) toxuma üçün dəzgaha çəkilən iplər.
< örüş. hörüş. arğacdan keçirilərək qalı toxuşun oluşduran iplər.
məsrəf. este'mal. estehlak. məxaric.
sill.
əğriş. əriş. (< əğirmək: yığmaq. bükmək). əğrilib yığılaraq (tovlanıb eşilərək) qurulan sapaq.
əric. ərinc. ne'mət.
tanrı əricin savğala artsın günə gündən. (savğala: şükr ed).
> arış. həll.
sorarış: sorarıc (< soru: sual + əriş: həll): sorusür. açaz. həllil məsail.
irkə. arzu. diləş. istək. umu. güdü. sorğa. təmənna.
(tar)..¶-əriş atış: əriş örüş: əriş arğac..¶-əriş arğac: əriş örüş. əriş atış..¶-əriş arğac olmaq: əriş atış olmaq:
birbirindən asılı, toxulu olmaq.
birbiriylə çox yaxın, içdən, səmimi, can ciyər olmaq.
çox yaxın doğanlıq, qohumluğu olmaq..¶-əriş açış: rahi həll

ƏRİŞ : Turuz Dictionary

sap. tar. dar.
iriş. (rəsid).
ərit. ərim. mil. ox. iğ. dük. dingil. aksən. mehvər. məğzəl. əğrəbə

ƏRİŞ : Turuz Dictionary

-əriş əriş: riş riş. qazıq qazıq. qarıq qarıq. yarıq yarıq

ƏRİŞ : Az Turkish Farsi

تار
مخالف پود
طولی
نخ طولی در فرش و پارچه
هدف
آرمان