Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏN

ƏRƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

(ərmək. ərikmək: anlamaq. qavramaq). gənəlliklə yaxcı. iyimsər. uğurlu kimsiyə verilən ad.
anlamış. qavramış. çatıq. çatmış. ərmiş. varmış. ulaşan. yetən. yetim. pir. ulu. böyük.
din ile bütünleşmiş. sonuca ulaşan. bağımsız. hür.
yaşlı. uca. qoca. uz. usda.
igid.
dos. yoldaş.
sözə baxan. davranışlı uşaq. gənc. kişi. kəs. şəxs.
ərək. amac.
adam ölən evə göndərilən yemək.
dincilik. dirilik. yaşam. yetginlik.
olqun. yollu. ərgin. çatmış. varan. sonuca ulaşan. xoşbəx.
alpaqut. alqabut. alp. alpər. qoçaq. yiğit. bağdur. qurç, qurs kişi. dayanıqlı. yiğit adam.
qohum tayfa.
mənim ərənim yox.
ərənsiz kimsəsiz qaldım.
mümkün.
yolun. iyid. fədayi.
ərənlik. azadlıq. başaqlıq. başaq kişi. azad kişi.
varan. gedib çatan. vasil, nayil olan. avcıqar. yüksək. ucaya ərmiş. ən yüksək. bəqtaş. tanrı əri. igit. yetik. ər. varan. tanrıya varmış. ilqəmiş. ilərmiş. çatmış. yetim. yetmiş
istəyinə varan.
sevişinə varan: sevgilinə çatan.
mərdana

ƏRƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əriştirən. gərən. ulaştıran. gətirən. taran. darağan.
ərmiş. yol atası. mürşid. ər. istəyini cilovlaya bilən kişi.
vəli.
ərik. cəvanmərd

ƏRƏN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. (adeten cem şeklinde).
Ər,
qoçaq, igid. Ərənlər kimi döyüşmək.
Ərənlər əlindən badə içdinmi? Bulanlıq çay-ları üzüb keçdinmi? "Aşıq Qerib". Əsrlər boyunca ərlər, ərənlər; Hünər dünyasından doymadı, getdi. S.Vurğun.
Dünyagörmüş, müdrik, ağıllı adam.
[Hecer:] Bizlərdə ərənlər üçə deyərlər.
S.Rehimov.
Dini etiqada göre Allaha ve övliyalara
yaxın olmaq şerefine nail olmuş adam.
çağıraram ərənləri, pirləri; Arzularam bi-
zim əziz yerləri. Aşıq Receb. Ərənlər söy-
ləyən, Allah yazanı; Duymadan yox olan
imana yazıq! Ə.Cavad. [Gülsenem:] Ərən-
lər mənə kömək,
deyə qıy çəkdi:
Ay ana,
mənə kömək! S.Rehimov.
Mövhumi tesevvürlere göre suda
yaşayan mövhum bir vücud. Suya söylə ərən
eşitsin, köməyinə çatsın. Yalan desən, səni suyun ərənləri vursun! (mövhumatçı qa-dınların dilinden).

ƏRƏN : Turuz Dictionary

yaraq. daraq. saraq. qaraq. baraq. bağaq. gitərə. girtərə. girdərə. qırtnağ. qıtnağ. ustuvanə. mərdanə.
yoğur açma barağı.
əkin sarağı.
bası sarağı.
ərən oğlu doğub bənqu qalmadı, doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi). (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan)

ƏRƏN : Turuz Dictionary

ərgin. ərik. ərişgin. ərmiş. bütün. qop. əksiksiz. tam. { tam (olqun) lar yığını} onğ. önğ. onat. onuq. oluq. olqun. olqunlaşmış. olmuş. olqac. olqaş. qurcaq. qoyasa. dolqun. doluq. yetgin. yetişgin. yetmiş. yetim. istəyini cilovlaya bilən kişi. pişmiş. s

ƏRƏN : Turuz Dictionary


ərən olan savaş günü kəndi özün itirməz, min munğ çək, bir işini bitirməz. (munğ: qayğı).
ulşub ərən börləyu:
qurd kimi ulaşdı

ƏRƏN : Turuz Dictionary

ərgin. (< ərimiş). arif.
əryən. əriyən.
ərən öznə: əriyən maddə..¶-ərənlərə man dəğir, dağ sınrına (başına) yel dəğir: hər bəlayla yıxılmamalı, necə ki yel əsib dağa toxunur, yel keçir, dağ yerində qalır..¶-qaya kimi yerin olsa, ərən kimi ərin olsun

ƏRƏN : Turuz Dictionary

-bardı ərən, qonağ görüb, qutqa sağar, qaldı alığ, oyuğ görüb evin yıxar. (bardı: geddi) ( xoş düşünər), (alığ: səfeh gədə). (oyuğ görüb: qaraltı görcək). (geddilər o kişilər ki qonağın gəlməyin qutluq sanardılar, qaldılar hüllük küllük kişilər ki, bir qaraltını qonağ sanıban kəndi evin yıxır)

ƏRƏN : Turuz Dictionary

-yağ davarın savıldı, ərən kişin dağıldı. (dos köməyin vara baylığa bağlıymış). ¶-qıyınçılıqlar sınamış, çitgiliklər keçirmiş, işgillər aşırmış bir ərən. (qıyınçılıqlar: məşəqqətlər. müsibətlər) (sınamış:. görmüş. təcrübə edmiş). (çitgiliklər: çitinliklər)

ƏRƏN : Turuz Dictionary


yetişgin. yetgin. yetmiş. ərgin. ərik. ərmiş. olmuş. onuq. oluq. olqun. olqac. olqaş. olqunlaşmış. qoyasa. istəyini cilovlaya bilən kişi. ondaş. ondac. (gürbüz). iyi gəlişmiş. osman. ərsinmiş. ərmiş. mürşid.
işinin, sözünün əri.
ər. ərkək. erkək. örkək. öğkək. kişi. iğit. yiğit. qəhrəman. çapar. çapaz. çabbaz > şabaz (> şahbaz). batur. bahadır. qızıq. qızıl. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopur. kötəl. kötəlli. canlı. qurt. gürt. sağlam. qapla. qaplu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. güjlü. gürəli. gürə. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. guralı. gura. guraq. gurac. guravin. guracin. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qolçomaq. sıx. quvvəli. (təvangər. nirumənd. zorlu. muqəvvi. tənavər)
qoca. arvad üçün yaşam yoldaşı.
qabal. qabla. kavla. kaval. budala. dəli. qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq. könüllü. göyüllü. qopuq. tutçu. fədayi.
ərə, əliyə bağlı. covmərd. cəvanmərd.
ərən ərəklə yaşır, ərən irkəsiz çaşır. (ərəklə: amacla). (irkəsiz: amacsız. mənzilsiz. məqsədsiz)
sona ərən: sönəri. sonçul. sonlu. dəğişgən. əslək. əsnək. iğrəti. əğrəti. qoyma. axşamlı. bitəgən. bitən. bitimli. gedi. gədi. gedili. gedici. geçən. keçəgən. ötəgən. keçən. keçəri. keçici. tükənən. yoxalan. qalımsız. qapatlı. qalasız. durasız. dayimi olmayan. mütənahi. nəhayətli. xitamlı. zuvallı. ölümlü. müvəqqəti. qeyri sabit. fani

ƏRƏN : Turuz Dictionary

yaraq. daraq. saraq. qaraq. baraq. bağaq. gitərə. girtərə. girdərə. qırtnağ. qıtnağ. ustuvanə. mərdanə.
yoğur açma barağı.
əkin sarağı.
bası sarağı.
ərən oğlu doğub bənqu qalmadı, doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi). (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan)

ƏRƏN : Turuz Dictionary

ərgin. ərik. ərişgin. ərmiş. bütün. qop. əksiksiz. tam. { tam (olqun) lar yığını} onğ. önğ. onat. onuq. oluq. olqun. olqunlaşmış. olmuş. olqac. olqaş. qurcaq. qoyasa. dolqun. doluq. yetgin. yetişgin. yetmiş. yetim. istəyini cilovlaya bilən kişi. pişmiş. s

ƏRƏN : Turuz Dictionary


ərən olan savaş günü kəndi özün itirməz, min munğ çək, bir işini bitirməz. (munğ: qayğı).
ulşub ərən börləyu:
qurd kimi ulaşdı

ƏRƏN : Turuz Dictionary

ərgin. (< ərimiş). arif.
əryən. əriyən.
ərən öznə: əriyən maddə..¶-ərənlərə man dəğir, dağ sınrına (başına) yel dəğir: hər bəlayla yıxılmamalı, necə ki yel əsib dağa toxunur, yel keçir, dağ yerində qalır..¶-qaya kimi yerin olsa, ərən kimi ərin olsun

ƏRƏN : Turuz Dictionary

-bardı ərən, qonağ görüb, qutqa sağar, qaldı alığ, oyuğ görüb evin yıxar. (bardı: geddi) ( xoş düşünər), (alığ: səfeh gədə). (oyuğ görüb: qaraltı görcək). (geddilər o kişilər ki qonağın gəlməyin qutluq sanardılar, qaldılar hüllük küllük kişilər ki, bir qaraltını qonağ sanıban kəndi evin yıxır)

ƏRƏN : Turuz Dictionary

-yağ davarın savıldı, ərən kişin dağıldı. (dos köməyin vara baylığa bağlıymış). ¶-qıyınçılıqlar sınamış, çitgiliklər keçirmiş, işgillər aşırmış bir ərən. (qıyınçılıqlar: məşəqqətlər. müsibətlər) (sınamış:. görmüş. təcrübə edmiş). (çitgiliklər: çitinliklər)

ƏRƏN : Turuz Dictionary


yetişgin. yetgin. yetmiş. ərgin. ərik. ərmiş. olmuş. onuq. oluq. olqun. olqac. olqaş. olqunlaşmış. qoyasa. istəyini cilovlaya bilən kişi. ondaş. ondac. (gürbüz). iyi gəlişmiş. osman. ərsinmiş. ərmiş. mürşid.
işinin, sözünün əri.
ər. ərkək. erkək. örkək. öğkək. kişi. iğit. yiğit. qəhrəman. çapar. çapaz. çabbaz > şabaz (> şahbaz). batur. bahadır. qızıq. qızıl. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopur. kötəl. kötəlli. canlı. qurt. gürt. sağlam. qapla. qaplu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. güjlü. gürəli. gürə. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. guralı. gura. guraq. gurac. guravin. guracin. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qolçomaq. sıx. quvvəli. (təvangər. nirumənd. zorlu. muqəvvi. tənavər)
qoca. arvad üçün yaşam yoldaşı.
qabal. qabla. kavla. kaval. budala. dəli. qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq. könüllü. göyüllü. qopuq. tutçu. fədayi.
ərə, əliyə bağlı. covmərd. cəvanmərd.
ərən ərəklə yaşır, ərən irkəsiz çaşır. (ərəklə: amacla). (irkəsiz: amacsız. mənzilsiz. məqsədsiz)
sona ərən: sönəri. sonçul. sonlu. dəğişgən. əslək. əsnək. iğrəti. əğrəti. qoyma. axşamlı. bitəgən. bitən. bitimli. gedi. gədi. gedili. gedici. geçən. keçəgən. ötəgən. keçən. keçəri. keçici. tükənən. yoxalan. qalımsız. qapatlı. qalasız. durasız. dayimi olmayan. mütənahi. nəhayətli. xitamlı. zuvallı. ölümlü. müvəqqəti. qeyri sabit. fani

ƏRƏN : Azerbaijani English Dictionary

i.
[qoçaq, igid] brave / courageous man*; brave spirit;
[müdrük adam] sage, wise man*, man* of wisdom; Ərənlər üçəcən deyiblər at. söz.
- Once is no custom

ƏRƏN : Az Turkish Farsi

ا.صدلاور. جوانمرد. جنگاور. دنیا دیده. مجتهد. پری دریایی. موجود افسانه‎ای دریایی