Multilingual Turkish Dictionary

ƏSMƏK

ƏSMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

< ösmək. övsəmək.
ötmək. ötürmək. çalmaq. yel çalır. titrəmək. dəbəşmək. silkəlmək. irğıldamaq. qımıldamaq.
oynamaq.
başımda quruntulr əsdi.
nəsənin duyquya ansız, birdən gəlməsi.
ağlıma birnə əsmir.
səndələmək. sərilmək. sarılmaq. sarsılmaq. yalpıb, ləpələnib düşəyazmaq. yeldirmək. əstirmək.
qalburlayaraq savurmaq. yellənmək.
xərmən əsinmək: savurmaq.
əsinmək. uzanmaq. çəkilmək.
ip əsindi.
yaşamız əssin: uzansın.
əsnik ip: uzanan ip.
səpmək. saçmaq.
tarıq əsdi.
vurmaq. urmaq.
yel vurdu.
əsib savurmaq: yellənib gurlamaq.
istəmək. arzulamaq.
ürəyin nə əsir.
əsməsə varmaz, əsməsə azmaz

ƏSMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

havanın axımı.
birdən anmaq, xatırlamaq, içinə, yadına düşmək, içindən süzmək, keçmək.
düşmək. dəğmək. buyruq, qismət olmaq. isabət edmək.
soğuq soğuq sözlər söyləmək. əsdirmək.
bıqmaq. usanmaq.
birdən anmaq, xatırlamaq. könlünə düşmək. könündən süzmək, keçmək. içindən süzmək, keçmək.
əsrəmək. əsərmək. sallanmaq. çalqışmaq. çalxaşmaq. çalxanmaq. çağışmaq.
çalqışaraq yerimək: çağışaraq yerimək: çalxanaraq yerimək: əsə əsə yerimək: əsrə əsrə yerimək: əsərək, əsriyərək yerimək: sağa sola sallanaraq yerimək.
əsrəmək. əsirmək. əsrimək. qımıldamaq. hərəkətlənmək. hərəkələnmək.
əsib savurmaq: boşuna danışıb durmaq.
əsər əsərdə, susar, aldırma: əsər əsərdə küsər: atıb tutarda, əlindən iş gəlməyib, susub durar.- başında qavaq yelləri əsmək: dəliqanlılıq edmək.
kəsərək parçalamaq: doğramaq.
əsib savurmaq: çox sınırlanmaq. bağırıb çağırmaq.
bir yel əsmək: iyi, kötü qoşular, durumlar bəlirmək.
qısa kəsmək: önəm, ilgi göstərməmək, verməmək.
yolçu keçsə izi qalar, topraq əssə, tozu qalar

ƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

eşmək. aşmaq. açmaq. qazmaq.
əşginmək. əşgin yerimək. qoşmaq. qaçmaq.
aşmaq. gəzmək. sürmək.
(at haqqında) yorqa yürümək

ƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

razi olmaq.
eşib əşmiş durmuş oturmuş. görüb götürmüş. dənəkli. sakin. dinc. arsat. sıxıntısız

ƏSMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Titremek. Soyuqdan yarpaq kimi əsirdi. Dodağı əsmək. Əli əsmək. Başı əsmək.
Xədicə əli əsə-əsə (z.) torbanın ağzını açdı. S.S.Axundov.
..Dərvişin əlləri yarpaq kimi əsirdi. A.Divanbeyoğlu. Hər vətən deyəndə yaşarıb gözün; Dodağın titrəyib dilin əsibdir. R.Rza.
Hereket etmek, dalğalanmaq. Bərk kü-lək əsir.
Səhər zamanıydı əsərkən yellər; Düşərkən jalələr oyatdı səni. H.Cavid. Hava qaranlıqlaşırdı. Gündüzdən əsməyə başla-mış külək yatmışdı. T.Ş.Simurq. Əsdikcə gilavar, oynardı bulvar. M.Müşfiq.
məc. Əsebileşmek, özünden çıxmaq, hirslenmek. Nə əsirsən?
.Qoca kişi acıq-


dan əsdi. Bir söz deməyə nə qədər qəsd et-disə, nitqi bağlandı. A.Divanbeyoğlu.
Heddinden artıq qayğısını çekmek, gözünden iraq qoymamaq, heddinden artıq ezizlemek, istemek. Ana balanın üstündə əsir. Oğlu üçün əsir.
[Kitabxanaçı:] Kitabların üstündə qırx ildir əsmirəmmi?
Mir Celal.

ƏSMƏK : Turuz Dictionary

-yabba kəsmək: gərmələmək. gəmrələmək

ƏSMƏK : Turuz Dictionary

-yol kəsmək: qaraçalmaq. qaramançamaq. soymaq. soyqunçuluq edmək. qaramatmaq. qaramıtmaq

ƏSMƏK : Turuz Dictionary

-tüpərək, təpərək, iticə əsmək: tüpmək. tüpəmək

ƏSMƏK : Turuz Dictionary

əsinmək. sarqınmaq. sarqındamaq.
könlümdən bir sızı əsindi

ƏSMƏK : Turuz Dictionary

övsümək.
ılığ yel övsür.
yellənmək. titrəmək..¶-yapraq kimi əsir, kimi görməyə tələsir..¶-toprağlıqda əsməyən yel, odluqda susan yel yaşasın

ƏSMƏK : Turuz Dictionary


keçmək.
o illərdən çox əsmiş.
üzərinə tökülmək.
üzərinə qurşunlar əsdi.
əkmək. səpmək.
tuxum əsmək: əkmək.
yel qalxıb gözümə topraq əsdi.
səğirmək. saçırtmaq. saçtırmaq. sıçramaq. səndirəmək. səndirləmək. sallanmaq. əsrilənmək. aşmaq. büdrəmək. salınmaq. sandıramaq. sarsımaq. sarsılmaq. valaylamaq. yırğalanmaq. yalpalamaq. yalpalanmaq. dingələnmək. uçunmaq. salpalamaq. əsirlənmək. sərpəlmək. sərlənmək. sərcəlmək. sərsənmək. sərgənmək. sərsinmək. salsınmaq. təpsərmək. təlo təlo yemək

ƏSMƏK : Turuz Dictionary

yelmək. yeləmək.
ağır yel yelədi.
iti, sərt əsmək: süpürmək.
süpürən yel

ƏŞMƏK : Turuz Dictionary


əşgin, yorğa gedmək.
yol almaq. yola düzülmək, çıxmaq. gəzmək.
qıvra qıvra. qıvır qıvır. qıvraçıq. tırıs tırıs, tələsə tələsə, səkə səkə, qaça qaça, durmadan yerimək.
toxumaq. törətmək. işləmək. qurtlanmaq. gürtlənmək. təpələnmək. qurçanmaq. çabalamaq.
qazmaq. sökmək. oymaq.
aşmaq. açmaq.
bitmək. əkinin yeri eşib çıxması.
uzlaşmaq. suylaşmaq. savlaşmaq. anlaşmaq. yaxlaşmaq. yarğaşmaq.
dayanışmaq. qayırmaq. qayqırmaq. qurtlamaq. gürtləmək. sağlamaq

ƏSMƏK : Turuz Dictionary

-yabba kəsmək: gərmələmək. gəmrələmək

ƏSMƏK : Turuz Dictionary

-yol kəsmək: qaraçalmaq. qaramançamaq. soymaq. soyqunçuluq edmək. qaramatmaq. qaramıtmaq

ƏSMƏK : Turuz Dictionary

-tüpərək, təpərək, iticə əsmək: tüpmək. tüpəmək

ƏSMƏK : Turuz Dictionary

əsinmək. sarqınmaq. sarqındamaq.
könlümdən bir sızı əsindi

ƏSMƏK : Turuz Dictionary

övsümək.
ılığ yel övsür.
yellənmək. titrəmək..¶-yapraq kimi əsir, kimi görməyə tələsir..¶-toprağlıqda əsməyən yel, odluqda susan yel yaşasın

ƏSMƏK : Turuz Dictionary


keçmək.
o illərdən çox əsmiş.
üzərinə tökülmək.
üzərinə qurşunlar əsdi.
əkmək. səpmək.
tuxum əsmək: əkmək.
yel qalxıb gözümə topraq əsdi.
səğirmək. saçırtmaq. saçtırmaq. sıçramaq. səndirəmək. səndirləmək. sallanmaq. əsrilənmək. aşmaq. büdrəmək. salınmaq. sandıramaq. sarsımaq. sarsılmaq. valaylamaq. yırğalanmaq. yalpalamaq. yalpalanmaq. dingələnmək. uçunmaq. salpalamaq. əsirlənmək. sərpəlmək. sərlənmək. sərcəlmək. sərsənmək. sərgənmək. sərsinmək. salsınmaq. təpsərmək. təlo təlo yemək

ƏSMƏK : Turuz Dictionary

yelmək. yeləmək.
ağır yel yelədi.
iti, sərt əsmək: süpürmək.
süpürən yel

ƏŞMƏK : Turuz Dictionary


əşgin, yorğa gedmək.
yol almaq. yola düzülmək, çıxmaq. gəzmək.
qıvra qıvra. qıvır qıvır. qıvraçıq. tırıs tırıs, tələsə tələsə, səkə səkə, qaça qaça, durmadan yerimək.
toxumaq. törətmək. işləmək. qurtlanmaq. gürtlənmək. təpələnmək. qurçanmaq. çabalamaq.
qazmaq. sökmək. oymaq.
aşmaq. açmaq.
bitmək. əkinin yeri eşib çıxması.
uzlaşmaq. suylaşmaq. savlaşmaq. anlaşmaq. yaxlaşmaq. yarğaşmaq.
dayanışmaq. qayırmaq. qayqırmaq. qurtlamaq. gürtləmək. sağlamaq

ƏSMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
[titrəmək] to tremble, to shiver, to thrill, to quiver, to quake, to tingle [with]; soyuqdan əsmək to shiver with cold; qorxudan əsmək to tremble / to quake with fear; sevincdən / həyəcandan / əsəbdən / dəhşətdən əsmək to thrill / to tremble / to tingle with joy / excitement / horror; [ürək haq.] to go* pit-a-pat; Ürəyim əsdi My heart went pit-a-pat;
məc. [əzizləmək, qayğısını çəkmək] to cherish [d.], to foster [d.]; Ana balası üzərində əsirdi Mother cherished / fostered her child;
[yel, külək haq.] to blow*; Şiddətli külək əsir A strong wind is blowing

ƏSMƏK : Az Turkish Farsi

وزیدن
لرزیدن
تکان خوردن
به هیجان آمدن
عصبانی شدن
بیش از حد اشتیاق داشتن