Multilingual Turkish Dictionary

BACA

BACA : Arin Turkish Etimology Dictionary

{< metatez < çaba< çapa: çapıq}.
deşik. gözənək. bacalı hər bir nərsə. açığlıq. tünlük. pəncərə. örün. öpri. öprük. dəlik.
güc eldən girsə, düz tünlükdən çıxar: zor asdanadan girsə, düz bacadan qaçar.
qapıdan atsan bacadan düşər.
dam. çatı.
bac. vergi. xirac.
dəmkeş.
oba.
oğcaq. oycaq. ocaq. oyuq yer. durba. yol.
ildə bir kərə ocaqları arıtlanmalıdır.
göz. gözə. keçil. aça. yol. yöntəm. dəlik. deşik. açma. soxba. mənfəz.oyuq. boşluq.
dam. çatı.
aydınlıq. tünlük. tümlük. pəncərə. dəlik.
bacanaq.
eşğalanğ. deşik. yuva. dəlik.
gilin. girin. gilif. girif. oyuq. oluq. yoluq.
gəlinbacı: gəlinaba. gəlinabla. gəlinana. gəlingə. gəncə.
yengə. gəlinin sağdıcı.
bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla səslənmə deyimi.- bir gözə, bacıya, tapışqıya, pəncərəyə taxılan tor, barmaqlıq: kəpəz. qəfəs. qapas. kəvəs.- baca körüsü: baca tumruğu. bacanın çatıdan üst bölümü.
baca şapqası: qar, yağışdan qoruyan baca qapağı.
bacası düdmək, tütümək: bacası tüstüləmək. dincliyi olmaq.
dam üsdə qoyulan qubba biçimində, pəncərəli baca: qarnaquş.
gözü havada, günü bacada: bəylik, dinclik yaşam sürən.
günü bacada: günlü. qarun. qavurn. (< qavmaq: qavarmaq: qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. bay. bay. baysar. bəy. bəyik. bəygil. bayqıl. əlitox. əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. dolmuş. gərəksiz. keçimli. qanıq. qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ.kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. mürəffəh.
ışıqbaca: ışıqlıq. bir qapalı yerə ışıq alma üçün yapılan deşik, yencərə, yırcıra, pəncərə, yarıq, yırıq, cırıq, gözək.
ışıqlıqlar qapanmış, göz garadan seçilmir.
ambara taxıl tökülən baca: qanğıl. çanaqıl.
bacadan çatlaq axdarmaq: duvarda çatlaq axdarmaq: hər nəyi söz eləmək, qurdalamaq. xaşxaş deşələmək, mətələmək, bitələmək.- baca düdməmək: bacası tüstüləməmək. dincliyi olmamaq.
baca baca: gözənəkli.
göt bacası: dışqılıq.
iğnə gözü.
gözlü qapı.
iri gözlü ələk.
çoxbacalı: çoxgözlü. çoxgözəli.
günü bacada: dincəş. varlı. qalın. şanslı. nəgələli. mürəffəh

BACA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Tüstü çıxmaq üçün ocağın üstünde kerpicden hörülen ve ya demirden qayrılan içi boş boru. Evin bacası. Fabrik bacası.
Buruq-buruq bacalardan çıxır tüstü, ağ duman. A.Sehhet. Gecədən xeyli keçmiş bacadan gumbultu ilə bir şey içəri düşdü. S.S.Axundov. Küçələrə baxan baca-ların görünüşü də mənə, yaxın səhərin qor-xulu dastanını oxuyurdu. M.S.Ordubadi.
İşıq ve hava gelmek üçün bezen kend evlerinin ve anbarların damında pencere evezine qoyulan delik. Tövlənin üst tərəjin-dəki iki baca qarın işığını, ayazın şaxtasını içəriyə buraxmır. S.Rehimov.
Su kemeri, lağım ve s. bu kimi yeraltı qurğuları yoxlamaq üçün qoyulan örtülüb açılan delik, qapaq. □ Baca açmaq
delik açmaq, deşmek. Top gülləsi evin divarında bir baca açdı.
◊ Bacadan diişnıə
1) tesadüfen, gözle-nilmeden, müfte, zehmetsiz ele keçen şey haqqında; tapıntı; 2) gözlenilmediyi halda, birden ve qefleten gelen adam haqqında.

BACA : Turuz Dictionary

cola. çala. öt. çuxur.
ayağım ötgəyə (ötəyə) soxuldu: keçdi

BACA : Turuz Dictionary

deşik. dəlik.
hər durumda ya bir deşik ya bir eşik tapılar. (eşik: qapı)

BACA : Turuz Dictionary

ocaq. oycaq.
göz göz, baca baca tikələrin birbirinə keçirilməsindən toxunan bağ: köstək. çöztək. çözgüt. göztək. gözgüt. zəncir

BACA : Turuz Dictionary

(ocaq). hovcuq. düdkeş

BACA : Turuz Dictionary

çanıt.
çav (< kav). dəlik. deşik.
çatçav: çatıda olan baca. tünlük.
sürək (> surax)..¶-yarımçılıq açılmış göz, baca: çalagöz..¶-dar baca, deşik: işgəf

BACA : Turuz Dictionary

dəmkeş. dəmçək. havakeş. düdkeş

BACA : Turuz Dictionary

gilif. giliv. giriv. kövgürə. kövcürə. köngürə. köncürə. gözmək. gözmik. gözmic. gözməc. dəlik. deşik. çatlaq. çaltaq. daltaq. kova. hova. kavca. kavaş. kavcaq. kavsuq. kavuq. kavaltı. kovca. kovaş. kovaltı. kovcaq. kovsuq. kovuq.
yekə daş gilifindən qırılar, qırdal işgəsindən. (qırdal: zəncir. qatama. qatana. əriş. ərdiş. ardaç. çəliş. ).
duvarın çaltağından, kişinin yaltağından qorx.
götün almacığı ilə baca arası: qılqıq. qıllıq

BACA : Turuz Dictionary


deşik. dəlik. kavca. kavaş. kavcaq. kavuq. kavaltı. kova. hova. kovca. kovaş. kovaltı. kovcaq. kovsuq. kovuq. geçinti. kövgürə. kövcürə. köngürə. köncürə. gözmək. gözmik. gözmic. gözməc.
kərit. kərti. kərtə. kövgürə. kövcürə. köngürə. köncürə. gözmək. gözmik. gözmic. gözməc. kova. hova. oyuq. deşik.
kövgürə. kövcürə. köngürə. köncürə. gözmək. gözmik. gözmic. gözməc. dəlik. deşik. kova. hova. kavca. kavaş. kavcaq. kavsuq. kavuq. kavaltı. kovca. kovaş. kovaltı. kovcaq. kovsuq. kovuq. gavar. gaval. gafar. gafal. gəvər. gəfər. gəvəl

BACA : Turuz Dictionary

dərzə. tərcə. (dərbəçə > dəriçə) yarıq.
incə saplardan işlənmiş, baca baca olan toxuma: süzənə. süzənək. sozana. sozanağ. sulamı. qullabduzluq. bırodri.
baca, pəncərə, ocağ qapığı: tünlük tuğu.
bir yerdə yarıq, baca açan arac: direl çeşiti. yaraçar. yaracar. yaraca

BACA : Turuz Dictionary

cola. çala. öt. çuxur.
ayağım ötgəyə (ötəyə) soxuldu: keçdi

BACA : Turuz Dictionary

deşik. dəlik.
hər durumda ya bir deşik ya bir eşik tapılar. (eşik: qapı)

BACA : Turuz Dictionary

ocaq. oycaq.
göz göz, baca baca tikələrin birbirinə keçirilməsindən toxunan bağ: köstək. çöztək. çözgüt. göztək. gözgüt. zəncir

BACA : Turuz Dictionary

(ocaq). hovcuq. düdkeş

BACA : Turuz Dictionary

çanıt.
çav (< kav). dəlik. deşik.
çatçav: çatıda olan baca. tünlük.
sürək (> surax)..¶-yarımçılıq açılmış göz, baca: çalagöz..¶-dar baca, deşik: işgəf

BACA : Turuz Dictionary

dəmkeş. dəmçək. havakeş. düdkeş

BACA : Turuz Dictionary

gilif. giliv. giriv. kövgürə. kövcürə. köngürə. köncürə. gözmək. gözmik. gözmic. gözməc. dəlik. deşik. çatlaq. çaltaq. daltaq. kova. hova. kavca. kavaş. kavcaq. kavsuq. kavuq. kavaltı. kovca. kovaş. kovaltı. kovcaq. kovsuq. kovuq.
yekə daş gilifindən qırılar, qırdal işgəsindən. (qırdal: zəncir. qatama. qatana. əriş. ərdiş. ardaç. çəliş. ).
duvarın çaltağından, kişinin yaltağından qorx.
götün almacığı ilə baca arası: qılqıq. qıllıq

BACA : Turuz Dictionary


deşik. dəlik. kavca. kavaş. kavcaq. kavuq. kavaltı. kova. hova. kovca. kovaş. kovaltı. kovcaq. kovsuq. kovuq. geçinti. kövgürə. kövcürə. köngürə. köncürə. gözmək. gözmik. gözmic. gözməc.
kərit. kərti. kərtə. kövgürə. kövcürə. köngürə. köncürə. gözmək. gözmik. gözmic. gözməc. kova. hova. oyuq. deşik.
kövgürə. kövcürə. köngürə. köncürə. gözmək. gözmik. gözmic. gözməc. dəlik. deşik. kova. hova. kavca. kavaş. kavcaq. kavsuq. kavuq. kavaltı. kovca. kovaş. kovaltı. kovcaq. kovsuq. kovuq. gavar. gaval. gafar. gafal. gəvər. gəfər. gəvəl

BACA : Turuz Dictionary

dərzə. tərcə. (dərbəçə > dəriçə) yarıq.
incə saplardan işlənmiş, baca baca olan toxuma: süzənə. süzənək. sozana. sozanağ. sulamı. qullabduzluq. bırodri.
baca, pəncərə, ocağ qapığı: tünlük tuğu.
bir yerdə yarıq, baca açan arac: direl çeşiti. yaraçar. yaracar. yaraca

BACA : Az Turkish Farsi

سوراخ
منفذ
روزنه
شکاف
دودکش
بخش کوچکی از یک اداره یا اطاقکی که به کاری اختصاص یافته یا در آن خدمت ویژه ای را انجام می دهند. در زبان فارسی به صورت باجه وارد شده است

BACA : Turkish Turkish

dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan maden ya da tuğla yol

BACA : Turkish Turkish

suyolu, lağım, maden ocağı gibi yeraltı yapılarının hava deliği

BACA : Turkish Turkish

sivri ve yüksek yapısal biçim

BACA : Turkish English

n. chimney, flue, pipe that funnels smoke (away from a fireplace, furnace, etc.); funnel, shaft, chimney stack, smokestack, stack

BACA : Turkish German

Schornstein, Schlot, Esse