Multilingual Turkish Dictionary

CANAQ

CANAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

cınaq. üzəngi. təpəngü

ÇANAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çanağ. {çağnaq. çanqaq. ( < çanğ. çan. çaq. çal). (çağnaq. çanğaq. (
< çəqn < > çənq: çənqiş. çəkiş)}.
çanımaq. (çalınmış. qazılmış. qaqılmış çanqımaq. çaqnımaq. çaqmaq. çalmaq. çapmaq. çarpımış. vurmaq. qazmaq). çağnaq. çağlaq. çəllək. çalaq. collaq. çarp. qab. kiçik kərsən. kavata. qumquma ( > cümcümə).
kəkəz. qoraqa. gəvşək. qap qacaq. oyulmuş. bardaq. ayağ.
çam ağacı.
< çaqnış. çanqış: çaqnaş. qoparış.
< çan. çanğ. çağn. çağın}
çəknək. çəgənğ. üzəngi. qayış.
yəhərin çaqılmış, çapalmış yanları.
< çan. cunqurdaq. çınqırdaq. çınğıraq. çaqıldaq. çıqıldaq. qonquraq. çanqula > zənqulə. zənq. danğ. cərəs.
< çan. kövgür. kökür. kasa. qab. ayağ. çuval ( < çuqval). sığraq. sığar. ayağ. kasa. piyala. bardaq. tostoğan. ayağ. sağar. qədəh.
çağnaq. çağlaq. çarp. çarpılmış. çarpık {(çalınmış. qazılmış. qaqılmış ) {1) < çaq. çakmaq. çapmaq. vurmaq. qazmaq. 1) çal. çalmaq. çapmaq. qazmaq}. ulma. ulmaq. olma. təsti. çömlək. { > cinah. qanat. qol}.
sanqaq. çanqaq. çaşqal. kəşgül. çömlək. seğink. sehin. səhəng. qap qacaq. çanaq. kəkəz kimsə. qorqaq. gəvşək.
savut. saxut. qapqacaq. tabaq. tabaq. tapaq. qab.
> cinah.
çanağ gəmiyi: toyuğun uçaq qanat gəmiyi.
qan çanağı: qızarmış gözdən söz edər.
çomaqlı, çanaqlı çəngəl, qaşıq: bu ara oğuq, doğranmış olan nərsələri götürməyə, çəkməyə yarar: çoxmaq.
iki çoxmaq salad

ÇANAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çanağ. {< > çənə. (a < > ə < > i) çənək. çinək (ç < > s) sinəq. qab}.
dağın burnu.
çanax. yava. hava. həvərə. hevərə. avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. çapa. boş. boşa. puk. puç. puka. basav. masav. ələki. gop. gopuç. axır. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız.
yayvan, yuvarlaq qab.
çuxur yer.
gülü dışardan qavrayan, qaplayan yaşıl yapraqlar.
sazın, tarın baş bölümü.
çanaq açmaq, tutmaq:
yol, imkan açmaq, vermək.
üzünə söz gətirmək.
çanaq çömlək: qabqaşıq. qabqacaq.
çənək. daşlıq. pətənək.
cib < çap. çapıq. kisə. torba. boşluq.
birçanaqlı: birçənəkli. tək parça qapcıqlı yemiş.
çalaq. çanı. çalı. yanaq. yalaq. yanı. yalı. kimi.
bu çanaq: bu çalaq: bu çanı: bu çalı: bu yanaq: bu yalı: bu yanı: bu yalaq. bu kimi.
çanağ. çana > şanə.
çanat. pozuq, dəğəri düşük mal.
çanca. qanca.çənə.
çənək.
barıt çanağı: qabaq.
çənət.
kasa. qaşağı. qaşaq.
kəvtə. kəvət. qədəh. qataq. qadaq. qovaq. qota. bardaq.
qarağan.
qan çanağlı baş: dəli dumanlı baş.
dilənçi çanağı: içində hər nədən bir az olan nərsə.
ışıqçanağ: ışıldaq. nurəfgən. ışığın dəğişik açılardan yayılmasın sağlayan sığallı (cilalı) aynalı çuxur qab.
qan çanağı:
həcəmətlə qan alınan çanaq boru.
çox qızarmış göz.
yayvan ağızlı qab, çanaq, küp, çömlək, saxsı, mətrət: tağar.- çanaq yalamaq: çanaqçılıq, dalqavuqluq edmək.
çanaq yalayıcı: çanaqçı. dalqavuq.
çanaq yalayan: dalkavuk. övücü. alqışçı. yaltaq. yalağçı. şakşakçı. bəhbəhçi. bəliqurban.- çanaq yapraq: kasbərg. qapcıq.- çənə çanağı: çənə kavağı: çənə kovağı: gəvəzə. çalçın.
diz çanağı: qıçqaq.
diz çanağı: topbaz.
üzün alt bölümündə yerləşib, dişləri daşıyan gəmik çanaq: çənə

ÇANAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Içi oyulmaqla ağacdan (tax-tadan) hazırlanan qab növü. çanağa un tök-mək.
.Kənarda taxtadan qayrılmış bir neçə su çanağı var idi. C.Memmedquluzade.
çanaq tutan qeder ölçü vahidi. İki çanaq un.
[Pakize xala:] Ozüm də evin qabağında bir çanaq buğda əkmişəm. Mir Celal. Aiaq, çoxdan bu yerləri tərk etmiş quşları da geri qaytarmaq istəyərək, bağçadakı təpəciyə gə-tirib bir çanaq arpa səpələdi. Ə.Memmed-xanlı. // Sosialist inqilabının ilk illerinde Azer-baycanda alınan natural verginin adı.
tex. Müxtelif mexanizmlerde, istehsalatda şey götürmek, boşaltmaq üçün çalovvari qurğu. 65 mettr uzunluğunda nəhəng buruğu xatırla-dan polad qaldırıcı yerə şığıyıb cəld qalxır, ça-nağına aldığı torpağı boşaldaraq böyük bir qum təpəsi yaradırdı. M.Əlizade.
Krandan tökülen suyun axıb getmesi üçün onun altında yerleşdirilen deşikli çu-xur leyen.
Gövde. Gəmi çanağı.
Bezi heyvanların (tısbağa, timsah ve s.)
bedenini örten çanaqvari sert qabıq; qın. Yüz-
lərcə Hindistan tısbağasının çanağını kəşkül
qayırıb qoluna keçirən bu
. dilənçilərin hər
biri bir cür qəsidə oxuyurdu. M.S.Ordubadi.
Bezi simli musiqi aletlerinin (tar,
kamança ve s.), içi boş olduğundan sesi eks
etdiren ve güclendiren esas hissesi. Sazın ça-
nağı.
[Insanlar] kamanların altına çanaqlar
qayırıb, kirişlərin də sayını artırmaq yolu ilə
nəticədə aria və ariayabənzər çəng musiqi
alətlərini ixtira edirlər. Ə.Bedelbeyli.
Insan ve heyvan skeletinin bel hissesi

aşağı (heyvanlarda arxa) etraflara direnen
ve bel sümüyü üçün dayaq vezifesini gören
sümük kemer; çanaq sümüyü. İnsanın
çanağı heyvanlarınkına nisbətən geniş olub,
kasa şəklindədir. "Insanın anatomiyası ve
fiziologiyası".
0 çanaq
. başında çatlamaq (sınmaq)
öz elile özünü belaya salan adam haqqında. [Zülfüqar Qarakişiye:] Onu bilirəm ki, çanaq mənim başımda çatlayacaq. B.Bayramov. Gözləri çanağından çıxmaq
bax gözləri hədəqəsindən çıxmaq ("göz"de).

ÇANAQ : Turuz Dictionary

qaravan. qarvanaq. qavanaq. qavaraq.
qayıq. qayqı. kavıq. kavqı. kovıq. kovqı. tas. kasa. kova

ÇANAQ : Turuz Dictionary


çağçanağ:
(səs çanağı). küyüc. gurnağuz. gurağuz. gurnac. gurçanağ. alpağuz. alpaz. (alp: uca). çalçanağ. (savqac. sözçü. ispiker. e'lan edən) büləndqu

ÇANAQ : Turuz Dictionary

gödü. kadı. kədu. (< kov. kav). kasa. çalqıların kasabiçimli bölümü.
igid başı çanağ qan, damar dolu tamır qan. (tamır: qayrat. qeyrət). (gəncləri, dəliqanlıları başa düşməli, anlamalıyıq. təki onlarda coşan ürək, çırpan damar olur, böyüklərə doğru yol göstərmək düşür).
tökülən çanaq geri dolmaz, keçən ömür geri dönməz. (yaşam irəli baxır, sular baxara axır).
kiçik çanaq tezin dolar, gecə boylun danın doğar
alt çanaq: çənə. çanız. gəniz. yeniz

ÇANAQ : Turuz Dictionary

çanağ. çanğaq.
çənə.
çanağ oxşar, saqqal biçər, başın oxşar, ağzın sikər.
kasa.
ölçü.¶-çanağ gəmiyi: cınağ gəmiyi: quşlarda göğüslə qanat arasında yerləşib, '' v'' biçimində olan gəmik.¶-cınağ çəkişmək, tutuşmaq: bağdaşmaq. məcləşmək.¶-çanağ gəmiyi: cınağ gəmiyi: quşlarda göğüslə qanat arasında yerləşib, '' v'' biçimində olan gəmik

ÇANAQ : Turuz Dictionary

-anat çanağı qurumuş

ÇANAQ : Turuz Dictionary

tağar

ÇANAQ : Turuz Dictionary

üzlük. bardaq. içtəkən.
küp (küzə) qırılınca, çox üzlüklər qırılar..¶-dilənçi çanağı: paxır. bağır. kəşgül..¶-yekə çanaq: çanqa..¶-bulaşıq çanağı: çan (çanağ). (zəfşuyi)

ÇANAQ : Turuz Dictionary

-sonuna artırılan sözə çanağ, qab anlamın artırır:
dan.
çan.
can.
lan.
ğan.
gən.
qın.
ban.
yağçan: yağdan: yağ qabı.
duzdan: duzçan: duz qabı.
canğ.
çanğ.
sanğ.
şanğ.
tsanğ.
zanğ.
yanğ.
tanğ.
danğ.
ranğ.
hanğ.
kanğ.
ganğ.
ğanğ.
qanğ.
xanğ.
manğ.
panğ.
banğ.
lanğ.
nanğ.
fanğ.
vanğ

ÇANAQ : Turuz Dictionary

qaravan. qarvanaq. qavanaq. qavaraq.
qayıq. qayqı. kavıq. kavqı. kovıq. kovqı. tas. kasa. kova

ÇANAQ : Turuz Dictionary


çağçanağ:
(səs çanağı). küyüc. gurnağuz. gurağuz. gurnac. gurçanağ. alpağuz. alpaz. (alp: uca). çalçanağ. (savqac. sözçü. ispiker. e'lan edən) büləndqu

ÇANAQ : Turuz Dictionary

gödü. kadı. kədu. (< kov. kav). kasa. çalqıların kasabiçimli bölümü.
igid başı çanağ qan, damar dolu tamır qan. (tamır: qayrat. qeyrət). (gəncləri, dəliqanlıları başa düşməli, anlamalıyıq. təki onlarda coşan ürək, çırpan damar olur, böyüklərə doğru yol göstərmək düşür).
tökülən çanaq geri dolmaz, keçən ömür geri dönməz. (yaşam irəli baxır, sular baxara axır).
kiçik çanaq tezin dolar, gecə boylun danın doğar
alt çanaq: çənə. çanız. gəniz. yeniz

ÇANAQ : Turuz Dictionary

çanağ. çanğaq.
çənə.
çanağ oxşar, saqqal biçər, başın oxşar, ağzın sikər.
kasa.
ölçü.¶-çanağ gəmiyi: cınağ gəmiyi: quşlarda göğüslə qanat arasında yerləşib, '' v'' biçimində olan gəmik.¶-cınağ çəkişmək, tutuşmaq: bağdaşmaq. məcləşmək.¶-çanağ gəmiyi: cınağ gəmiyi: quşlarda göğüslə qanat arasında yerləşib, '' v'' biçimində olan gəmik

ÇANAQ : Turuz Dictionary

-anat çanağı qurumuş

ÇANAQ : Turuz Dictionary

tağar

ÇANAQ : Turuz Dictionary

üzlük. bardaq. içtəkən.
küp (küzə) qırılınca, çox üzlüklər qırılar..¶-dilənçi çanağı: paxır. bağır. kəşgül..¶-yekə çanaq: çanqa..¶-bulaşıq çanağı: çan (çanağ). (zəfşuyi)

ÇANAQ : Turuz Dictionary

-sonuna artırılan sözə çanağ, qab anlamın artırır:
dan.
çan.
can.
lan.
ğan.
gən.
qın.
ban.
yağçan: yağdan: yağ qabı.
duzdan: duzçan: duz qabı.
canğ.
çanğ.
sanğ.
şanğ.
tsanğ.
zanğ.
yanğ.
tanğ.
danğ.
ranğ.
hanğ.
kanğ.
ganğ.
ğanğ.
qanğ.
xanğ.
manğ.
panğ.
banğ.
lanğ.
nanğ.
fanğ.
vanğ

ÇANAQ : Azerbaijani English Dictionary

i.
wooden cup / bowl;
anat. pelvis

ÇANAQ : Az Turkish Farsi

ا.ص.ده چرک. تقریباً پانصد متر مربع. کاسه. لاک (سنگ پشت). کاسة سفالی. ظرف چوبی. بدنه کشتی. کاسة تار. لگن خاصره. کاسبرگ. رسم همیاری برای جمع آوری محصول. رکاب. ضعیف. لاغر. پیمانه‌ای است از ساقة درخت که به بلندی دو وجب است، دال ساقه را خالی کردن و زیر آن تختة صافی می‌گذارند. هر دو «چاناق» را یک «کؤووز» می‌نامند