Multilingual Turkish Dictionary

DAİMİ

DAİMİ : Azerbaijani English Dictionary

s.
constant, permanent; daimi müşahidə constant observation; daimi küləklər constant winds; daimi ünvan permanent address; daimi məkan permanent residence;
regular, standing; daimi müştərilər regular customers; daimi ordu hərb. regular / standing army; daimi cərəyan fiz. direct / continuous current

DAİMİ : Turuz Farsca - Türkce

ax > dayimi

DAİMİ : Turuz Farsca - Türkce

sürəli

DAİMİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər]
Uzunmüddetli, uzun müddet üçün olan, müveqqeti olmayan, sü-rekli. Qatarların daimi cədvəli. Daimi iş. Daimi körpü.
Mədəniyyət uğrunda çalış-maq birgünlük, biraylıq kampaniya deyil, daimi işdir. Ə.Sadıq. // Əbedi, ölmez, he-mişelik, yoxolmaz, mehvolmaz. Daimi de-yilik nə siz, nə də mən; Bizdən bu dünyada hünər qalacaq. S.Vurğun.
Hemişelik, ebedi, sabit, möhkem, de-yişmez. Xalqlar arasında daimi sülh və əmniyyət.
Ardıcıl, arası kesilmeyen, arasıkesil-mez, hemişe davam eden ve ya etdirilen. Daimi məşq. □ Daimi cərəyan elektr.
he-mişe eyni istiqametde neql olunan cereyan. Daimi kapital iqt.
kapitalın istehsal vasi-telerine (xammal, kömekçi materiallar, emek vasiteleri) çevrilen ve istehsal prose-sinde deyeri deyişmez (sabit) qalan hissesi. Daimi kəmiyyət riyaz.
deyişen kemiyyet-den ferqli olaraq, ancaq bir qiymeti olan kemiyyet. Daimi ordu (qoşun)
sülh döv-ründe saxlanılan ordu (qoşun).

DAİMİ : Turkish Turkish

sürekli, kalıcı, temelli, gedikli

DAİMÎ : Turkish Risale

(Devam. dan) Sürekli, devamlı

DAİMÎ : Ottoman Turkish

(Devam. dan) Sürekli, devamlı

DAİMÎ : Ottoman Turkish

devamlı, sürekli

DAİMİ : Turkish German

ständig, dauernd