Multilingual Turkish Dictionary

LARYNGITIS

LARYNGITIS : English Azerbaijani Turkish

tib. qırtlağın iltibahı, soyuqlaması, laringit

LARYNGITIS : English Turkish Redhouse

lar.yn.gi.tislerıncay'tîs isim, tıbbi larenqit

LARYNGITIS : German Turkish

m^, girtlak iltihabi; larenjit