Multilingual Turkish Dictionary

NECƏ

NECƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

necə qaldırın çəkib bunu mənə qıydın. (qaldır: qeyrət).
verməkdə könül olsun, əl necə verməz

NECƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

nasıl. nətək.
nə qədər. kaç

NECƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

neşə. nətük

NECƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

nə əlük. nə elük. nələk. nəlük. nətək. nasıl

NEÇƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

kaç. çanca. qanca. nə dərək. nə qədər.- kaçıncı: neçənci.
kaça gəlir: neçiyə gəlir.
kaça baxdı: neçiyə baxdı.
kaçına baxma, içinə bax: sanına baxma, qanına bax.
kaç dedi, kaç eşitti: neçə kərə dedi, neçə kərə eşitti.
birlikdə neçə yaşınız var?.
neçə nərsədən oluşan nərsə: qatma.
neçə nərsədən: düzəlmiş nərsə. qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. məxlut.- neçə yanı birdən tutmaq: bir yanlı yönlü olmamaq. bir nala, birdə mıxa çalır.
hər neçə ki: olsun ki. əğərçi. əyərçi. əyər. əgər. gərçi. isə də.
əgərçi bəllidir mənə sənin için, gizli qalır için, özgələr üçün.
hər nəcür, hər neçə olursa, tutursa: əlindən gəldiyinə. tutdurabildiyinə. bacara bildiyinə. nə dəğərə olursa.
bir neçə: bir kaç. bir çox.
bir neçələri: bir çoxları

NEÇƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

kanşa. eçə. neçə dəğən: neçə dəfən

NECƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf Sual meqammda: ne teher, ne cür. Necə getdin? Necə gəlmisən? Onu necə gördün?
[Sona xanım:] Dan yeri ağarıb sabah indicə açılar, bilmirəm necə edim? M.F.Axundzade. [İskender:] Hə... ana, kefin necədir? C.Memmedquluzade. Firidun:
Necəsiniz?
deyə qızın halını sordu.. M.İbrahimov.
zərf Ne derecede, ne qeder (bezen "de" edatı ile). Bura necə sakitlikdir. Bu iş necə çətin işdir. Necə də gözəldir.
əd. Heyret, teeccüb ifade edir. Necə! Qayıtmışdır!.. Necə!Nə dedin? Necə!Bu sözü sən dedin?!
əd. dan.
..kimi. Necə bir dost sənə məs-ləhət görürəm.
◊ Necə yəni
bax necə ki. Necə ki, necə də
1) cümleleri ve ibareleri biri-birine birleşdiren bağlayıcı söz. Müsəlman papaq-larının ağırlığı, böyüklüyü və formaları Molla Nəsrəddinin dostlarına, necə ki, lazımdır, əyandır. C.Memmedquluzade; 2) nece yeni, nece, nece olar ki. Qəribə axmaq olubsan, necə ki, sən məni öz evimə qoymazsan.. İ.Musabeyov. Necə gəldi
telesik, atüstü, başdansovma. Necə gəldi işləmək. Seyləri necə gəldi qoymaq. Necə olmuş olsa
yene de, her halda, buna baxmayaraq. Necə olmuş olsa, o bizim yoldaşımızdır. Necə olursa ol-sun
ne vasite ile (ne yolla) olur olsun; her halda, mütleq. [Zerrintac xanım:] Suşa qa-lasına yola düşməyi, necə olursa olsun "ayrı adamla" görüşməyi qət edirdi. S.Rehimov. Hamı necə, mən də elə
hamının etdiyi kimi, bir cür, bir qaydada, bir sırada. Aslan köntöy-köntöy cavab verdi:
Getmirəm. Hamı necə, mən də elə. M.Hüseyn.

NEÇƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

Əşyanın miqdarını müeyyenleş-dirmek üçün işledilen sual evezliyi: ne qe-der, ne miqdar. Neçə kitab aldın? Bu gün neçə yerə getmisən? Neçə şagirddən dərs soruş-dun?
[Meşedi İbad:] Qardaşoğlu, haqq-hesabımız neçə elədi? ü.Hacıbeyov.
əvəz. Zaman bildiren isimlerden evvel gelerek onların qeyri-müeyyenliyini bildirir. Neçə yüz ildən sonra biz də o məqama çata bilərik. C.Memmedquluzade. Neçə dəqiqə idi, sakitlik bərpa idi. çemenzeminli.
əvəz. "Saat" sözünden sonra gelerek vaxtı öyrenmek üçün sual meqamında işle-dilir. Saat neçədir? Saat neçədə gələcək?
əvəz. çox, çoxlu; bir neçe. [Əlimemmed Vaqife:] Neçə belə bayramlar görək, kefimiz kök, damağımız çağ olsun! çemenzeminli. üstündə ahı var neçə qəribin; çeşməli dağ-ların, sulu dağların. B.Vahabzade.
İs. mənasında. Birden artıq (çox) adam. Şirvanın küçələri; Banlayır beçələri; çağır-dım öz yarımı; Hay verdi neçələri. (Bayatı). Neçəsinin əli dolu; Neçəsinin əli boşdur. B.Vahabzade. [Servnaz:] Hümmət sənin [Şahperi] fitvanla neçələrini gözümçıxdıya saldı? B.Bayramov. □ Bir neçə
bir miq-dar, qeyri-müeyyen miqdarda. Bir neçə adam.
Neçəyədir, neçədəndir şeklinde
qiy-meti ne qederdir, bahası nedir. Kitab neçə-yədir? Parçanın metri neçəyədir?
neçə-neçə zərf Bir çox, çoxlu, bir neçe. Neçə-neçə ölkələr gəzib. Neçə-neçə illər gə-lib keçib. Bu işin neçə-neçə səbəbləri var.
Neçə-neçə qərinələrdən bəri müsəlman elə xəyal eləyir ki, "şeytan" adında onun bir düş-məni var. C.Memmedquluzade.

NECƏ : Turuz Dictionary

nəcür. qalı.
(acun, dünya haqda) qalı gəldi qalı getdi, ilki sonu bəlgüsüz.
qandağ. nəcür.
işləriz qandağ.
fikriniz qandağ.
qanikə.
başuvu qoyma dola keçmişilə, cibivi doldura qoy qozla noxud kişimiş ilə, necə tutsan keçəcəkdir qolay olsun

NECƏ : Turuz Dictionary

nəlük. nəcür.
nəlük qıydın.
nəlükdə güdür

NECƏ : Turuz Dictionary


düşmədən sonra necə qalxısan, iç gözündə nə, andaq olusan. (iç gözündə nə, andaq olusan: içidə nəsən elə o olusan)
qopalar baxdım alanmaz necə olmuş önünü, yaşadınsa yaşadın, durcaq ölümdür sırada.
nərə yetməyin, necə getmədən önəmli

NECƏ : Turuz Dictionary

nəcür. qalay. kalay.
kalay baruğa olar. (baruğa: çatmaq. gedmək)

NECƏ : Turuz Dictionary

kanday.
kanday düşüş gərək. (necə girmək olar).(düşüş. giriş).
kanday yemişlər: nəcür mivələr.
kanday kitablar. (nəcür kitablar)

NECƏ : Turuz Dictionary

qalay.
necə adlanır:qalay adalır:

NECƏ : Turuz Dictionary

qalar. nəcür. qanayıb.
bu daşı qanayıb aşım.
qanayıb ötməli: necə keçməli.
qalar ürəksinmə olar: necə cürət edmək mümkün.
qalay. qanday.
necə?: qalay?.
necəsiz: qalaysız.
eviç necədi: eviç yaxşımı: xanəvadə qalay.
sordum içi qalay (necədir), söylədi.
üzü alay (bəzək), içi halay (boş).
qalay.
qalaysız: necəsiz.
qalaylıq: necəlik.
qalay gördün.: necə gördün.
qalay gəldin: necə gəldin.
qalay edək.: necə edək-qalayından asılı: necəliyindən asılı...
qalay.
hava qalay.
nə ula. nə ilə. nə vəsilə ilə. nə vasitə ilə.
nə ula gəldiz: necə, nə ilə gəldiz. nə vəsilə ilə gəldiz. nə vasitə ilə gəldiz.
qanday.-qarı anıya qanday qılıb qarasın. (qoca nəniyə necə edib baxsın).¶-necə degəndə: nəqəddir desəndə.
necə degəndə, burda doğub yaşayıb, yejinə bələtdi.¶-kefin necədir: kefin qanday: kefin qalay..¶-ana dansa anadilin, uşaq necə qana dilin?. ¶-necəsiz\ qalaysız: qandaysız.¶-mənə yarımadı sizə necə yağacaq.¶-könlüz necə istərsə: ərkizə. könlüz istəyinə.¶-sən alma qələmi, yazma yazını, içində olan, necə yazılı.¶-necə güldüyün əkitin, nəyə güldüyün usun bəlgilər. (əkitin: əkin: tərbiyən). (usun: ağlun). (bəlgilər: görsədər).¶-necə güldün əkin, nəyə güldün usun bəlli. (əkitin: əkin: tərbiyən). (usun: ağlun).¶-necə gülərsin əkin, nəyə gülərsin usun anlanır. (əkitin: əkin: tərbiyən). (usun: ağlun).¶-qazanmağa öğrənib, itirməyə necə dözsün..¶-arzı yolları neçədir neçə.
necəlik yerin tapsa, neçəliyi, gur basar

NECƏ : Turuz Dictionary

qaday. qalay. nə təhər.
qadaysın. qalaysın. nə təhərsin. necəsin.
bu kitabevinə yazıluqa olar. (yazıluqa: yazılma. ad yazma).
nəhilli. nədilli. nəcür. nasıl.
görün o nəhilli uzlənir. (görün o nədilli, necə müraciət edir).
neqə. niyə.
neqə keşikdin. (necə gecikdin. niyə gecikdin)

NECƏ : Turuz Dictionary

qanday.
axmağa qarşı susunmaq yeğ durur, kar qulaq qanday olurki dinləsin. (qanday: necə).
səni neyləyim, necə eləyimə düşəsən. (qarqış).
sənin necə görünməyin necə olduğundan yox, başqaların necə baxdığından asılıdır. kəndivi düşün, özgədən üşün.
necə uca olsa baş, günü gələr yerə düşər.{uca başlar enmiş olar ayağa, ağ günündə qara günün qarağa. (qarağa:
bax. önləm, tədbir qıl.
qara ağa: bax ağa)}.
başında quram nələr görmək üçün, yaşamdan öğrəş necə durmaq üçün. (quram
xiyal)
nədənsə açır nədənsə solur, bulut olur göylərə dolur, necə çəksən öylədə olur. (göz gözlədiyin, ürək istədiyin, könül çəkdiyi görür). (bu qısa yaşacımızda fırlanan, dönən bizik).
qızılların qızılı, bazar içrə satılmır, çoxlar gəzir dalıca, necə bulsun sanılmır. (tapmaca). (mutluluq). (sanılmır: fikr olunanmır. ağla çatmır)
hər necə istəyirsən görün, istəgin kimi ol!.
yeldən gəlib yelə gedməz, heçdən gəlib heçə gedməz, necə gəlib elə gedməz, necə tutsan elə gedir

NEÇƏ : Turuz Dictionary

-neçə bənzər nərsənin bir araya gəlməsindən oluşan böyük nərsə: toxdar. toxdara.
üç cığır toxdarı: üç kiçik yolun birləşməsindən oluşan enli yol

NEÇƏ : Turuz Dictionary

-neçə ucu bir araya gətirən, birgəşdirən nərsə: top. ocaq

NEÇƏ : Turuz Dictionary

-ovcu neçə tov bilsə, ovul anca yol bilər. (tav tov: yap yup. kələk külək. nəxşə. hilə. məkr)

NEÇƏ : Turuz Dictionary

- neçə anlama çəkiləbilən söz:qaypaq söz.
neçə kərə: qat sürə. qatkərə.
neçə qat:qaç qat.
neçə yaşlı: qaçlı.
bu uşağ kaçlı: hançı il doğumudur.
neçə yaşlı:kaçlı. neçə illi.
neçə yaşlılardan: kaçlılardan.
kaçlılardan söz gedir.
neçə yaşlılar: k

NEÇƏ : Turuz Dictionary

kaç. qança. qanqa.
neçədə: qanqıda.
neçə kərə: qança qatap.
qança aldın: neçə aldın.
qança verdin: neçə verdin.
qançağa çıxar: neçiyə çıxar..
qança.
bir qança:bir neçə.
qança kişi: neçə kişi.
qança kərəm dedim genə eşitmədi: neçə kərəm. neçə dəfə.
qança verə qança ala, kimi qala, kimi görə.
qança. kaçca. kaç. kaç dənə.
bir qança işlərlə uğraşıb.
qanqa.
qanqa yaşı var. ¶
neçə yolam dedim: neçə yol dedim.¶-bir neçə olmaq: bir neçə nəfər olmaq. üç dört kişi olmaq.
bir neçə olduq: bir neçə kişi yola çıxdıq.¶-nəçə gəpirir: nə dildə gəpirirnə. nəçə danışır. nə dildə danışır

NEÇƏ : Turuz Dictionary

-töləyi neçə:: xərci, götürü akça kanca

NEÇƏ : Turuz Dictionary

-neçə sapsılardan högən: qılnap. qılpan. örgən. urqan. tənab

NEÇƏ : Turuz Dictionary

-neçə nərsədən oluşan nərsə: kərtələş. kərtiləş. qırtalaş. qartalaş. qurqut. qurqat.
neçə qırıq çubuğun bağlaşmasından yapılan yoğun çubuğ, şüv: qılama. qılma. qırama. qırma. qılamada. qılmada. qıramada. qırmada. qılamat. qılmat. qıramat. qırmat.
bir neçə çubuqdan, dirəkdən aralıqlı yapılan qapı: gərətə. çərətə. gərtə. çərtə. qıyadalı, qıradalı qapı. nərdə qapı

NECƏ : Turuz Dictionary

nəcür. qalı.
(acun, dünya haqda) qalı gəldi qalı getdi, ilki sonu bəlgüsüz.
qandağ. nəcür.
işləriz qandağ.
fikriniz qandağ.
qanikə.
başuvu qoyma dola keçmişilə, cibivi doldura qoy qozla noxud kişimiş ilə, necə tutsan keçəcəkdir qolay olsun

NECƏ : Turuz Dictionary

nəlük. nəcür.
nəlük qıydın.
nəlükdə güdür

NECƏ : Turuz Dictionary


düşmədən sonra necə qalxısan, iç gözündə nə, andaq olusan. (iç gözündə nə, andaq olusan: içidə nəsən elə o olusan)
qopalar baxdım alanmaz necə olmuş önünü, yaşadınsa yaşadın, durcaq ölümdür sırada.
nərə yetməyin, necə getmədən önəmli

NECƏ : Turuz Dictionary

nəcür. qalay. kalay.
kalay baruğa olar. (baruğa: çatmaq. gedmək)

NECƏ : Turuz Dictionary

kanday.
kanday düşüş gərək. (necə girmək olar).(düşüş. giriş).
kanday yemişlər: nəcür mivələr.
kanday kitablar. (nəcür kitablar)

NECƏ : Turuz Dictionary

qalay.
necə adlanır:qalay adalır:

NECƏ : Turuz Dictionary

qalar. nəcür. qanayıb.
bu daşı qanayıb aşım.
qanayıb ötməli: necə keçməli.
qalar ürəksinmə olar: necə cürət edmək mümkün.
qalay. qanday.
necə?: qalay?.
necəsiz: qalaysız.
eviç necədi: eviç yaxşımı: xanəvadə qalay.
sordum içi qalay (necədir), söylədi.
üzü alay (bəzək), içi halay (boş).
qalay.
qalaysız: necəsiz.
qalaylıq: necəlik.
qalay gördün.: necə gördün.
qalay gəldin: necə gəldin.
qalay edək.: necə edək-qalayından asılı: necəliyindən asılı...
qalay.
hava qalay.
nə ula. nə ilə. nə vəsilə ilə. nə vasitə ilə.
nə ula gəldiz: necə, nə ilə gəldiz. nə vəsilə ilə gəldiz. nə vasitə ilə gəldiz.
qanday.-qarı anıya qanday qılıb qarasın. (qoca nəniyə necə edib baxsın).¶-necə degəndə: nəqəddir desəndə.
necə degəndə, burda doğub yaşayıb, yejinə bələtdi.¶-kefin necədir: kefin qanday: kefin qalay..¶-ana dansa anadilin, uşaq necə qana dilin?. ¶-necəsiz\ qalaysız: qandaysız.¶-mənə yarımadı sizə necə yağacaq.¶-könlüz necə istərsə: ərkizə. könlüz istəyinə.¶-sən alma qələmi, yazma yazını, içində olan, necə yazılı.¶-necə güldüyün əkitin, nəyə güldüyün usun bəlgilər. (əkitin: əkin: tərbiyən). (usun: ağlun). (bəlgilər: görsədər).¶-necə güldün əkin, nəyə güldün usun bəlli. (əkitin: əkin: tərbiyən). (usun: ağlun).¶-necə gülərsin əkin, nəyə gülərsin usun anlanır. (əkitin: əkin: tərbiyən). (usun: ağlun).¶-qazanmağa öğrənib, itirməyə necə dözsün..¶-arzı yolları neçədir neçə.
necəlik yerin tapsa, neçəliyi, gur basar

NECƏ : Turuz Dictionary

qaday. qalay. nə təhər.
qadaysın. qalaysın. nə təhərsin. necəsin.
bu kitabevinə yazıluqa olar. (yazıluqa: yazılma. ad yazma).
nəhilli. nədilli. nəcür. nasıl.
görün o nəhilli uzlənir. (görün o nədilli, necə müraciət edir).
neqə. niyə.
neqə keşikdin. (necə gecikdin. niyə gecikdin)

NECƏ : Turuz Dictionary

qanday.
axmağa qarşı susunmaq yeğ durur, kar qulaq qanday olurki dinləsin. (qanday: necə).
səni neyləyim, necə eləyimə düşəsən. (qarqış).
sənin necə görünməyin necə olduğundan yox, başqaların necə baxdığından asılıdır. kəndivi düşün, özgədən üşün.
necə uca olsa baş, günü gələr yerə düşər.{uca başlar enmiş olar ayağa, ağ günündə qara günün qarağa. (qarağa:
bax. önləm, tədbir qıl.
qara ağa: bax ağa)}.
başında quram nələr görmək üçün, yaşamdan öğrəş necə durmaq üçün. (quram
xiyal)
nədənsə açır nədənsə solur, bulut olur göylərə dolur, necə çəksən öylədə olur. (göz gözlədiyin, ürək istədiyin, könül çəkdiyi görür). (bu qısa yaşacımızda fırlanan, dönən bizik).
qızılların qızılı, bazar içrə satılmır, çoxlar gəzir dalıca, necə bulsun sanılmır. (tapmaca). (mutluluq). (sanılmır: fikr olunanmır. ağla çatmır)
hər necə istəyirsən görün, istəgin kimi ol!.
yeldən gəlib yelə gedməz, heçdən gəlib heçə gedməz, necə gəlib elə gedməz, necə tutsan elə gedir

NEÇƏ : Turuz Dictionary

-neçə bənzər nərsənin bir araya gəlməsindən oluşan böyük nərsə: toxdar. toxdara.
üç cığır toxdarı: üç kiçik yolun birləşməsindən oluşan enli yol

NEÇƏ : Turuz Dictionary

-neçə ucu bir araya gətirən, birgəşdirən nərsə: top. ocaq

NEÇƏ : Turuz Dictionary

-ovcu neçə tov bilsə, ovul anca yol bilər. (tav tov: yap yup. kələk külək. nəxşə. hilə. məkr)

NEÇƏ : Turuz Dictionary

- neçə anlama çəkiləbilən söz:qaypaq söz.
neçə kərə: qat sürə. qatkərə.
neçə qat:qaç qat.
neçə yaşlı: qaçlı.
bu uşağ kaçlı: hançı il doğumudur.
neçə yaşlı:kaçlı. neçə illi.
neçə yaşlılardan: kaçlılardan.
kaçlılardan söz gedir.
neçə yaşlılar: k

NEÇƏ : Turuz Dictionary

kaç. qança. qanqa.
neçədə: qanqıda.
neçə kərə: qança qatap.
qança aldın: neçə aldın.
qança verdin: neçə verdin.
qançağa çıxar: neçiyə çıxar..
qança.
bir qança:bir neçə.
qança kişi: neçə kişi.
qança kərəm dedim genə eşitmədi: neçə kərəm. neçə dəfə.
qança verə qança ala, kimi qala, kimi görə.
qança. kaçca. kaç. kaç dənə.
bir qança işlərlə uğraşıb.
qanqa.
qanqa yaşı var. ¶
neçə yolam dedim: neçə yol dedim.¶-bir neçə olmaq: bir neçə nəfər olmaq. üç dört kişi olmaq.
bir neçə olduq: bir neçə kişi yola çıxdıq.¶-nəçə gəpirir: nə dildə gəpirirnə. nəçə danışır. nə dildə danışır

NEÇƏ : Turuz Dictionary

-töləyi neçə:: xərci, götürü akça kanca

NEÇƏ : Turuz Dictionary

-neçə sapsılardan högən: qılnap. qılpan. örgən. urqan. tənab

NEÇƏ : Turuz Dictionary

-neçə nərsədən oluşan nərsə: kərtələş. kərtiləş. qırtalaş. qartalaş. qurqut. qurqat.
neçə qırıq çubuğun bağlaşmasından yapılan yoğun çubuğ, şüv: qılama. qılma. qırama. qırma. qılamada. qılmada. qıramada. qırmada. qılamat. qılmat. qıramat. qırmat.
bir neçə çubuqdan, dirəkdən aralıqlı yapılan qapı: gərətə. çərətə. gərtə. çərtə. qıyadalı, qıradalı qapı. nərdə qapı

NEÇƏ : Azerbaijani English Dictionary

s. how many, how much; Sizin neçə qardaşınız var? How many brothers have you got? Bunun qiyməti neçədir? How much does it cost? How much is it? Vaxt [saat] neçədir? What time is it? What is the time? Mən sizə neçə dəfə demişəm... How many times have I told you