Multilingual Turkish Dictionary

QAÇIRMAQ

QAÇIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

gəmürmək. kəmürmək. gizlətmək.
içqınmaq. tanqamaq. şaşmaq. açıla qalmaq.
çıqındırmaq. sərbəst bıraqmaq.
qarturmaq. neçə nəyi birbirinə qarışdırmaq, daldırmaq, tıxdırmaq, basmaq, batırmaq, sıçratmaq.
suyu boğazıma qaçı:tdı: qarturdı.
onu suya qaçır: qartur: batır.
əlindən qaçırmaq: yibərmək

QAÇIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaçıtmaq. qoğlamaq. qaçıtmaq.
dəlirtmək. dəli edmək.
süzmək.
atlamaq.
əldən vermək. itirmək.
geçirmək. bulaşdırmaq. yoluxdurmaq. köçürmək.
xəstəliyi hamıya geçirdi.
əldən qaçırmaq: qapdırmaq. fovtə vermək.
bu açanı qapdırmayın: bu fürsəti itirməyin.
əldən qaçırmaq: ucuz vermək.
qantarın topunu qaçırmaq: ölçüyü qaçırmaq, itirmək.
ölçüyü qaçırmaq, itirmək: qantarın topunu qaçırmaq.- gözlərini qaçırmaq: göz gözə gəlməməyə, ilişməməyə çalışmaq.
altına edmək, yapmaq, qaçırmaq, işəmək: özün batırmaq. çox ürküb, qorxmaq.
su qaçıran yer: suyu özünə çəkən yer.
boyun qaçırmaq: buruq, dönük vermək. ərinmək. arınmaq. qaçınmaq. üstələnməmək. üstünə almamaq. öhdələnməmək. üşənmək. burcanmaq. geri durmaq. çəkinmək. sakınmaq. yanaşmamaq. təmbəlləşmək.
dildən qaçırmaq: çaşmaq. dil qaymaq.
ölçüyü qaçıraraq işi gücləşdirmək, işgilləşdirmək, pıtlaşdırmaq: işi böyütmək. dallandırmaq.
əldən qaçırmaq: əldən çıxarmaq.
altına qaçırmaq: tumana basmaq. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq.
geçiləri qaçırmaq: başını, ağlını oynatmaq. çıldırmaq.
ipin ucun qaçırmaq: ölçüyü, düzüyü itirmək

QAÇIRMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Birinin qaçmasına kö-mek etmek, yol vermek, sebeb olmaq; birini aradan çıxarmaq.
Qaçmağa mecbur etmek. Düşməni qa-çırmaq. // Hürkütmek. Quşları qaçırmaq.
Hüduddan gizli mal keçirmek (daxil et-mek ve ya çıxarmaq).
Oğurlamaq, xelveti aparmaq. Oğrular gecə qonşunun atını qaçırdılar. Qız qaçırmaq.
Bir sıra isimlerin yanına getirilerek mü-rekkeb feil düzeldilir; mes.: elden qaçırmaq, nezerden qaçırmaq, ağızdan qaçırmaq.

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

kəmimək. kəmmək. kəmişmək. rədd olmaq.
üç yapraqdan birin kəmdi.
gəncliyin kəminən, qocalığda qoğrular (yanar).
çalmaq. çarpmaq. qayamaq. çalamaq. qaldırmaq. qaydırmaq.
qoğurmaq. qoğalamaq.
qabala qaçırmaq: aşırı yemək, içmək.
ağzında qayı

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

atlatmaq. tutulmamaq. qutulmaq.
qaraqolu atlatmaq

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

çəkitmək. kəkitmək. qayıtmaq. sapıtmaq.
gözün çəkitməyə dəğməz: baxmağa dəğməz

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

(konturolun) itirmək. aldıdmaq.
işləri aldıdmış.-üz aşağ düşdü, sürətin aldıtdı.
çək sınırın aldıtdı.
bilməm nədən bu ara yuxumu aldıdım.
ürək aldıdmaq: cəsarətin itirmək. çox qan aldığdı: itirdi

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

gizləmək. saklamaq.
atlamaq. keçmək. salmaq. ötürmək. rədd olmaq.
bu səfənin iki xəddin atladız.
bir hən bir yox atlamış.
aşırmaq.
göz önündən aşır varıvı.
yaşırmaq. gizlətmək

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

alıb uzaqlanmaq, götürmək, aparmaq

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

-baş qaçırmaq. başdan eləmək. burcutmaq
burcutmadan işə qol çəkdi.
burcutmağın nə anlamı var, diyeydin bir başa, istəməm artıq

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

pozmaq.
kefin qaçırmaq

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

qayb edmək.
hövsələsin qaçırmaq: qopundurmaq. qopuğdurtmaq. tənqəsər. dəngəsər, dəngəsir dənəksiz edmək.
dodağ qaçırmaq: dişinin ağın görsətmək.
boyun qaçırmaq: tosunmaq. tozunmaq. (# dözünmək: boyun qoymaq)

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

kəmimək. kəmmək. kəmişmək. rədd olmaq.
üç yapraqdan birin kəmdi.
gəncliyin kəminən, qocalığda qoğrular (yanar).
çalmaq. çarpmaq. qayamaq. çalamaq. qaldırmaq. qaydırmaq.
qoğurmaq. qoğalamaq.
qabala qaçırmaq: aşırı yemək, içmək.
ağzında qayı

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

atlatmaq. tutulmamaq. qutulmaq.
qaraqolu atlatmaq

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

çəkitmək. kəkitmək. qayıtmaq. sapıtmaq.
gözün çəkitməyə dəğməz: baxmağa dəğməz

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

(konturolun) itirmək. aldıdmaq.
işləri aldıdmış.-üz aşağ düşdü, sürətin aldıtdı.
çək sınırın aldıtdı.
bilməm nədən bu ara yuxumu aldıdım.
ürək aldıdmaq: cəsarətin itirmək. çox qan aldığdı: itirdi

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

gizləmək. saklamaq.
atlamaq. keçmək. salmaq. ötürmək. rədd olmaq.
bu səfənin iki xəddin atladız.
bir hən bir yox atlamış.
aşırmaq.
göz önündən aşır varıvı.
yaşırmaq. gizlətmək

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

alıb uzaqlanmaq, götürmək, aparmaq

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

-baş qaçırmaq. başdan eləmək. burcutmaq
burcutmadan işə qol çəkdi.
burcutmağın nə anlamı var, diyeydin bir başa, istəməm artıq

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

pozmaq.
kefin qaçırmaq

QAÇIRMAQ : Turuz Dictionary

qayb edmək.
hövsələsin qaçırmaq: qopundurmaq. qopuğdurtmaq. tənqəsər. dəngəsər, dəngəsir dənəksiz edmək.
dodağ qaçırmaq: dişinin ağın görsətmək.
boyun qaçırmaq: tosunmaq. tozunmaq. (# dözünmək: boyun qoymaq)

QAÇIRMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to take* off / away [d.]; to steal*[d.]; [təyyarəni, avtomobili] to hijack [d.]; [adamı] to kidnap [d.]; [qadını, uşağı] to abduct [d.]; nəzərdən qaçırmaq to take* no notice [of], to take* no heed [of], to pay no attention [to]; fürsəti əldən qaçırmaq to miss the opportunity, to lose* the chance

QAÇIRMAQ : Az Turkish Farsi

مص.فرار دادن. گریزاندن. قاچاق کردن. ربودن. دربردن