Multilingual Turkish Dictionary

QABARCIQ

QABARCIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çıxan. çıpqan. çiban ( < çıq. çiq). tüməl.
qozaq. abilə.
tapquli. dabğuli. üfürləmə. işkənləmə.
çaçıravuq. saçıravuq. çiban.
köpük. köpürcüq. təpəcik. tümşük. tümmək. tünqqək. dönq. dönqəs. dönqqök. dönqçük. tünqək. ör. köp. göbərcik. köbök. kopik. köpük. qıvıcıq. qıvıq.
qabarqan. sivilcə. qamcuq. qamcıq. qamçıqu.
pinə. urğun.- başmaqçının əli gəzən urğununa tutulur.
qızdırma, ısıtmadan oluşan qabarcıq: ısırcıq. sivilcə.- içi su ilə dolu bir çeşit qabarcıq: toyuq göti.
su qabarcuğu: suyun üzünə daş atıldıqda, oluşan girdə dalqalar

QABARCIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabarcuq.
hubab.
sivilcə. abilə.
qaraqabarcıq: qara çiban.
domur. tomur.
cuş. sərpmə. səpmə.
tərdən, qızdırmadan doğan sərpmə, qabarcıq: ısırqın. issilik. ısılıq.
dənə. həbbə. mühəddəb biçimli olan kiçicik yuvar.
incə qabıqlı, yuvarlaq, ağ, dənəli üzüm çeşiti.
qabartı.
topraq qabarcıqları kimi düzülmüş evlər.
qaparcıq. həcm.
bu qabın qaparcıqı üç litrdir.
qaparcıq. kapasitə. qabiliyyət.
kiçik qabarcıq: püsgəcik. fısqıcıq. pısqacıq. pısıqcıq.- qaraqabarcıq: irinli, tutuşan (acışan) çiban.
qaraqabarcıq: qarayanıq.
qara qabarcıq: qarabac. qaraqabar. döğənək. pinə.
üst dodaqla diş arasında çıxan bir qabarcıq: qara sarılıq.
dəridə qara qabarcıqlar oluşturan kəsəl: qaramıq. qaramuq.
dəridə olan qabarcıq kəsəli: qarayanıq.
qaraqabarcıq: qarıma. qarayanı. qaragöyündürmə. qaragöndürmə. qarapəncə. qarataxın. qarataxma. qarayaxmaca. qara çiban. yanıqara. qara yanığ. şarbon.
məkə bitgisinin üzərində, qaramtıl qabarcıqlar biçimində bəlirən bir kəsəl: qara papaq.
çox tərləmədən, sıcaqdan doğan qırmızımtıl: səpgil, qabarcıq. issilik. ıssılıq. isilik. ısılıq. ısırqın. ısrıqın. qızıllıq.- çox tərləmədən, sıcaqdan doğan qırmızımtıl: səpgil, qabarcıq. issilik. ıssılıq. isilik. ısılıq. ısırqın. ısrıqın. qızıllıq.- gövdədə çıxan qaşındırıcı qabarcıqlar, səpgillər: qarıncacıq.
qabarcıq düzəc: bir təxddə, dəmirdə yerləşdirilmiş, içində hava qabarcığı bıraxılmış, su dolu bir şüşə sürgü, silindir. nərsənin uzunlamasına, oturduğu yerə oran (nisbət), düzlüyün ölçən ayqıt.- yer yer qabarcıqlar olmaq: qabar qabar olmaq

QABARCIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Kiçik qabar.

QABARCIQ : Turuz Dictionary

qabarcığ. köpük. hubab

QABARCIQ : Turuz Dictionary

kopaq. pofaq. püfək

QABARCIQ : Turuz Dictionary

qabarcığ. köpük. hubab

QABARCIQ : Turuz Dictionary

kopaq. pofaq. püfək

QABARCIQ : Azerbaijani English Dictionary

i.
bubble; sabun qabarcığı soap bubble; sabun qabarcığı buraxmaq to blow* bubbles;
[yanıqdan əmələ gələn, yağlı boya ilə çəkilən şəkillərin üzərindəki] blister

QABARCIQ : Az Turkish Farsi

ا.حباب. پینه. تاول کوچک