Multilingual Turkish Dictionary

QALAN

QALAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

{kalan. qalınqu. }.{( < qalanğ < qal.). (kavlan < > kalvan) bir biri üstünə qalanmış, qalmış durum. yığılma, artıqlıq, çoxluq, qalabalıq, qapalıq durumu}.
nərsə şüy qoyumağa, yığılmğa böyük yer, qab.
ambar. məxzən.
iri. görkəmli. çoxlu. bollu. qalabalıq.
kalan törən, kalan şölən: böyük yığıncaq, şənlik.
kalan adam gəldi.
kalan ürən: bol düşüm, hasıl.
böyümüşdə, böyüsədə yetginməmiş, qaba, küt, kal qalmış nərsə.
əşi, sən nə kalansan: nə kal, kəl, qaba, qanmazsan.
sayqın çağrışda, birinə söylənir. arxadaş. ağa. qağa.kimi.
qalan, saat neçədi.
qalan, bir qəl bura.
köçən qızın başlıqı.
vergi. aşar.
qalançı: vergi toplayan.
qalı. qayrı. qayrıqın. artıq. başqa. daha. böyləliklə. ötə. ayrığ. bundan sonra.
qalan getmiş, gəlmir.
haydı, qalan gedəlim.
qalan gəlmədi: artıq gəlmədi.
qalan sözüz nədir ?.
kətə. uluğ. ulu. ulğan. ulqan. böyük. qonuq. böyük. kəbir. yekə.
turqun. buraq.
başqa. qalğan. digər.
kəpək.
qalan (batmayan). köçüəndən son üzdə qalmaq.
suya batıb üzə çıxılmaq.
suya batıb üzünə çıxana qalın deyilirir.
un ələnib, qəlbirdə qalana qalını deyilər.
manğu. baqi.
manğu acun.
qalıntı. bəqiyyə. artıq qalan. qalma. artan.
gecə yeməyindən qalma heç bir nə yoxdur.
artıq qalan: sarqan. baqi. mütəbaqi

QALAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalaqan.
qala. qalı. qayri. qayıqın. artıq. başqa. daha.
qalan gecdi, gedəlim.
arxadaş. yoldaş.
qalan! siz hara gedirsiz.
qıza, gəlinə alınan başlıq, cehiz.
ağır qalanla qızın köçürdü.
(hələ ərə gedməmiş). qız.
qaldı ki. artığına. yamanına.
qalan! elə vurduki, sərildi yerə.
ardan. ardıc. baqi. geridə qalan.
haydi qalan on tümənidə verdim ona.
ayrılana, gedənə görə, olduğu yerində duran, geridə qalan.
qonaqlardan üçü qalan oldu.
çıxılan, bölünən sayıdan, nərsədən əldə duran.
onda doqquzun çıxsan, qalan bir olur.
(toplam, çarpmada: cəm zərbdə). qalır. əldə. baqi.
qalıt. baqimandə. töküm. ayrıntılar. əyrintilər. əğrintilər. əkrintilər.
kalan. uluğ. böyük.
qalıt. ölməz. qalıtqan. qalğan. cavidan.
tutma. bəqiyyə.
geri.
ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.
qalmış.
bayağı, həmməşəki yerdə yox, başqa yerdə, evdə qalan, qalmış: qalıntı. qonaq qalan.
bu gecə hammı evdədir, qalıntımız yoxdur.
artıq. bundan artıq.
qalan yemirəm.
artda qalmış. artıq.
qalanında saxla yarına.
bayat. əsgi. qədim. əzəli.
bayat tanrı.
ğeyre. ğeyreh.
qadan. qatan. qalğa. qazın. qaznaq. qapan. qapanca. yenin. enin. yığam. yığna. yığın. yığım. yığıq. yığıt. gömül. gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. qonqut. qontuq. qorun. qornuq. xəznə. məxzən. bastı. bastanaq. basın. batın. batman. salın. saxlu. saxluc. saxluq. saxlıq. saxlıt. kürtük. birkit. birikit. topalıt. topalım. artqa. artıqa. təpik. depo. qambar. ambar.
qalıntı. qalqın. qaltaq. çaltaq.qaltuq. kavtaq. kavtuq. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. ardan. ardıc. evlənməmiş, evdə qalmış qız.
qalma. qalmış. duran. durma. durmuş. yadavul. yadiqar. anıt. əsgilərdən sürüb gəlmə, intiqal edmə.
olardan qalma.
qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. qalıntı. ardan. ardıc. arda, geriyə qalan nərsə. baqi.
gedəni boşla, qalanı yoxla.
olduğu yerdə gecələyən, qalan: qalıntı. qonaq.
bu gün üç qalıntımız var.
qonaq qalan: qalıntı. bayağı, həmməşəki yerdə yox, başqa yerdə, evdə qalan, qalmış.
bu gecə hammı evdədir, qalıntımız yoxdur.
başıboş qalan: ipini qoparan.
bir sürə üçün, bir yerdə qalan: qalıcı. qonaq.- nərsənin bir tikəsi, başqa bir nərsənin içində qalan bölümü: qalıma.- ələntidən,ələk gözündən keçməmiş, qalan iri dənə, kəpək: qalıntı.- hər nəyin artığı, geridə qalanı: qasrın. qaysırın.
geridə qalan: qalıq. iz.
günümüzə dək gələn, sürən, qalan əsgi yapılar.- göz qısqanıb ürəyimə, gözdən uzaq, ürəkdə qalan, pozuq bostana vurma talanı.
arda qalan: ardan. artıq. qalmaş
qalmanı aranıza bölüşdürün.
hər nəyin qaçmasından, geridə bıraxdığı, qalan iz: qaçaq.
oğruların qaçaqın tapdıq.
qar üstü qaçaqla doluydu, bəlli bir izi seçə bilmədik

QALAN : Turuz Dictionary

-bir olan, qalan nərsənin götürülməsi, daşınmasi: getmek.
o getdi, buda gedər, o keçdi, buda keçər.
qaçmada, yürüşdə ən sona qalan: gənqara.
budanmış, sökülən bitgilərdən geridə qalan sürgünlərindən gəlişən tuxumlar, yemişlər, barlar: kəndi gələn. kəndi gəlmə.
xərməndən son yerdə qalan xırım xırda daşlı, samanlı buğda: kəs. kəsbik. kəsmik. kəslik.
nərsədən geri qalan töküntü, oğuntu, ovuntu, oğuğ, oğağ, qırıs: xəkə. xəkəv. kəvkə. kəvək. kavax. qırıntı. qıyıntı. sındırım.
kömür xəkəsi.
çay xəkəsi: çay küspəsi, köspəsi, çökbəsi, əti, tilifi.
çapılan nərsədən qalan xırdavat: xırdavənğ. gəvrək. kövcüt.
yaməkdən qalan artıq: gəvs.
işlənən, yeyilən nərsədə qalan qalın, yoğun tikə: kərs. qars.
böyüməyən,güdə qalan nərsə: gəmə.
gəmə it.
qıraqda qalan nərsə: kənarlıq.
iki qarşı, muxalif axın, düşüngə, cərgə arasında qalan kimsə: kəskəs. çalçal. daldal. salsal. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. avara. qopaq. arava. qalava. qeyri müsəmməm. qeyri mütəqai'd.
kəsilən ağacın yerdə qalan bölümü: kəstək. kəslək. kəssək. kötmərək. kütmərək. kötük. iki arşında qıssa, bir qolluq kəsilmiş odun, çubuq.
artan, arda qalan, qalan kəsimi, qısımı, bölümü: kəsri.
geriyə, sona qalan: geriki. ən son.
dursun yanan ocaq yox, ölməz qalan dirik. (dursun: həmməşəlik)
ağzı açıq qalan: gərməç. sürəkli, çoxun (çox çağ).
gərməç qoca.
gərməç uşaq.
bir alanda ayrı qalan, düşən yer, çıpıt, nuxdə: gərə. gərgə. gərikə. (< gərmək).
bu necə tarla suvarmadı, gərə gərə quraq, susuz qalıbdır.
parkda bir boş gərə tapıb oynamağa başladıq.
qəlbirdə qalan iri dənə, saman, nərsə: kəvzər. kəvsik. kəvik. kəvək.
qıl kimi qalan iv, iz: qılağı. qılavı. qılafı. qılağ. qılav. qılaçıq. qılaçuq. qırağı. qıravı. qıyağı. qırağ. qırav. çılağı. çılavı. çılafı. çılağ. çılacıq. çılaçuq. çırağı. çıravı. çalağı. çalavı. çalafı. çalağ. çalav. çalacıq. çalaçuq. çarağı. çaravı. çarağ. çarav. yalağı. yalavı. yalafı. yalağ. yalav. yalacıq. yalaçuq. yarağı. yaravı. yarağ. yarav. yelən. yelər.
öz taylarına görə böyüməyib kiçik qalan yılxı, heyvan: qıcı. qıyı. cıbı.
savrulan xərməndən geridə qalan, yaxcı döğülməmiş iri başaq: gəvic. gəviş. gəvik. gəvinc.
əli qoltuğunda qalan: kəmkəsin. təpirsiz. çarasız. çarəsiz. üzsır. gücsüz. kovdan. kovcan. onmazıq. onmadıq. aciz. müztərr.
kəmkəsin qalmayasın
gəlişməmiş, qıvrıq, cılız qalan: qıcı. qıyı. qata. qıta. kalaz. çalıq. qılapa. qıraba. qıyaba. qıraz. qartzağ. qısır. kisir. kosan. kovsan. kovasan. qıtalaq. qurata. qırba. onsuz. onğsuz. onğuz. sısqan. sısyan

QALAN : Turuz Dictionary

qalınqu. (baqi mandə).
qalı. dalı. ard. ötə. nərsənin arxadan gələn, geri qalan bölümü.
işin ötəsinə qolay.
ötəsin mənə bırax.
bundan ötəsinə arışma.
əkin biçildikdən son yerdə qalan saplı kök: qazıqlama.
nərsəni ələyəndə, ələkdə qalan iri d

QALAN : Turuz Dictionary

-ürəkdə edən otraq , köçər günündə,ürək evi yıxılar boş qalan gündə

QALAN : Turuz Dictionary

-pəsə qalan pisə düşür. (dalı qalan pisə duşər).¶-yıxılıb qalxan çatdı, yıxılıb qalan batdı

QALAN : Turuz Dictionary


qaldıq.
çəkir. keşir. qırılmayan. sürən.
nağılın keşiri (kəsiyi) qalıb sabaha.
biçarə.
geri. gerü. qeyri. başqa.
səndən geri kimimiz var.
bundan geri nə sözüz var.
geri söz gərək değil.
duran. baqi.
sevgi budur, qızığı bir an, nisgili duran. (qızığı
ləzzəti).
gecə gedən dan yetmiş, altda qalan çeğnənmiş.
qıyıb qıymasanda ötən ötüb, qıyma boş ötə qalan günlər.
səni özləyən ölmüş, gözləyən gedmiş, qalan geriyə, bir mənəm bir sən.
yatıb qalan batıb qalar.
böyük cocuq böyükməz, cocuq qalan ölükməz. (uşaqlıq bənğlük simgəsi). (bənğlük
durğallıq. turuzluq. əbədilik).
yaş keçmədən, iş bitmədən, gecikmədən alan aldı, qalan qaldı. (yaşamın dadın al, kimə qalməş).
gözü qalan birəvin malında, öz evində ac yatar. (birəvin: birəvnin: birinin. bir kimsənin. özgə birinin).
eşiksiz qalan baş, işsiz qalmaz. (eşiksiz: (< eşmək). məşquliyyətsiz).
ulaşan yara yetirsün bu saluq, gözləri yolda qalan ''yarın'' ölüb. (saluq: xəbər)
keçit sən xoş bu devranı, gələnlər getdilər bir bax qalan hanı. (getdilər: köşdülər).
bu gün ilkin günün qalan ömrün başları. (bu gün qalan ömrüvün ilkin günüdür). (olan günü bulca bil). (bulca: qənimət).
keçmişlərdən qalan yük, bassa ağır, dağ belini əğridər. (keçmişini daşlamaz, yeni günə başlamaz). (daşlamaz: atmayan).
sevgilər günü təkinə qalan, alahı günlər dosları yalan.
qalan günün başlanırı bu gündən, doğan günü qarışdırma tüniylə. (günün: ömrün).
(yalan dünya qalan dünya).
dörd yaşada beş yaşa, barçıya gəlcək başa. (barçıya: hamı üçün). (açıq qıl tut göz qulağ , yüz qonan var yüz köçən , gedən gəlməz, gələn qalmaz).
avına boysanar çimənli düzlər, çimən solar , ceylan qaçar əylənməz, bilgə aydar bilən dosduna, kim olar düşməsin ölüm tosquna, çoğun fırlab salar yerin astına, qalan olmaz kimsə burda əylənməz. (tosquna: posquna: pusquna. duzağına. cələsinə. tələsinə). (bilgə: həkim. hikmətçi). (çoğun fırlab: fələk fırladıb).
bulut kükrür, ışıq gurlur, yağış tökür, sancır könül. armanlarım, yolda qalan arzularım, yollar yarı, güc qalmamış , soldu gülüm, acır könül. (ışıq: ıldırım). (armanlarım: çatılmamış arzularım).
diləkli qalan döğvəsin çəkər, könüldən uçan gözdəndə düşər. (döğvəsin: dağvasın. qavqasın). (dləkli: könüllü).
elsiz qalan uca dağlar başından, ağac itər, yollar gedər iz qalmaz. (hər yurdun dəyərin yaşaycıları verir).
gec qalan unutsun artıq ''keçəni'', dönüşə yol qapalı. (yaşam yolu biyoladur, gəlib köçəri yoldur. (biyola: biryönə. bir tərəfə).
gəlimlidir gedimli, son ucudur ölümlü, qalan dünya, yalan dünya.
keçənlərdən qalan bu nə var səndə ver gələ, toplab yığıb saxlama, yazı nədir bəllənməz.
yıxılıb qalxan, yaşam yolun öğrəşər, yıxılıb qalan, ölməyinə aldışar. (aldışar: adət edər).
sən ''sağ'' ol, qalan ''var'' olar.
çəkən kimdir verən kim, gələn kimdir, gedən kim, alan kimdir satan kim, qalan kimdir, köçən kim, yalan dünya, yaman dünya.
girmiş isə nisgil dadı varlığa, yoxluq dadı qalan dadlar üstələr.
sinədə qalan sinə də gedər. (sinə də: qəbrədə).
sevirəm deyən sözlərə deyil, ağlar qalan gözlərə deyil, könül bulduğun yapır, baş bildiyin.
yaşın keçməsin keçəcəklə yox, qalan günlərinlə gör.
əldən qalan əlli il qalar. (əl işi yaşamda birinci yeri tutur).
qalana ged deməm, gedənə qal, qalan yerin bilir, gedən yolun bulur.
keçən günün aldışların doğrultmağa urunma, duran günün, qalan günün doğruluğun unutma. (aldışların: xətaların). (urunma: çalışma). {günüvü işlə, yarını keşlə. (keşləmək: keşikdə durmaq)}.
qoyma qala gün işivi yarına, qalan işə qar qalanıb qar yağar.
yoxdu qalan, yalan qalan, qalan yalan, axi dünya!, oda yalan

QALAN : Turuz Dictionary

(bazmandə). ¶-qalan geriyə batır, yaşam yarına baxır.¶-susuz qalan topraq çatlaq, gücsüz qalan yaltaq olağay. (olağay: ola bilər).¶-yaxşı ilə yolda ol, qalan işin bitirsin, yaman ilə yolda ol, yürən yolun itirsin. (ilə: bilə. ilən. bilən. birlən) (yürən yolun itirsin: yeridiyin, tutduğun yoldan azdırsın).¶-xoruz çox olan yerdə, yuxuya qalan az olur.¶-yalan donun geyinən, qalan dondan utanmaz

QALAN : Turuz Dictionary

-açılan əllərə, nisgilli ürəklərə, yol çəkən gözlərə, quru qalan göllərə, yağıt yağış, yağdır yağış (yağış: yağmur. rəhmət)

QALAN : Turuz Dictionary

-alan uçdu, qalan cumdü. (uçdu: qurtuldu)..¶-darda qalan qurt yatamaz, ıslağ olan it!..¶-qalan qaçan: darğaşıq. qalıntı. daşlantı. çıprıntı. çaprıntı. oğuntu. töküntü

QALAN : Turuz Dictionary

durar.
qəhbənin durar evi, durar könlü olmaz..¶-bazardan qalan, bir gün qalar, əkişdən qalan bir il

QALAN : Turuz Dictionary

-izində qalan: izəyən. nigəran. qayırğan

QALAN : Turuz Dictionary

-köçdən qalan, azmışlar..¶-əl götürmə götürəllikdən, ağızlar dadıdır, kişiyə bircə qalan, yaxşılığın soy adıdır..¶-dən qalan: dən ayrılan.
bizdən qalan: bizdən ayrılan..¶-dünyaya gələn, söz, qalan, söz, aparan söz. (ərdəm başı dil.)

QALAN : Turuz Dictionary

qalğan.
(geriye kalan). artığ.-parazın artığı.
yemək artığı.
allaq. sallaq. alahı. başqa. arada, yerdə qalan, duran nərsə.
allaq bir iş qalmayıb, daha gedə birlirsiz.
allaq sözüm yox.
artan.
tərk edilmiş.
qalğan göldə bağa oynar.
baqi.
qalan yalan: baqi fani..¶-alan qalan: fateh o məğlub

QALAN : Turuz Dictionary

-olduğumuz yalan deyil, evrəm kimə qalan deyil.
bir gün atar , bir varlığı danar dan. ¶-payızda ''qalan cücə'' sıyılar. ¶-qalan yalan: yalan düz. doğur qoğur

QALAN : Turuz Dictionary

qalağu. durağu. baqi. əbədi. cavid.
dünya durağu demə

QALAN : Turuz Dictionary


dişləməkdən qalan iz: dişək. (dişlək).
el ağzına qalan, buğdan saqqaldan olar.
geri qalan umut deyil, iləri gedən unut deyir.
evrən işi oyunçaq, qalan işi əğləncək, çox ağırın uğraşma, dibi durur yelləncək. (çox ağırın uğraşma: çox ciddiyə tutunma)
köşdən qalan batıbdı, arda baxan yatıbdır.
olmaz yarıq qılıb yapıb bitirmə, arda qalan yarımçıq eyi eyku işlərə. (yarıq: fürsət)
yiyəsiz qalan: iygirməzin. yiyəsizin. öz başına. esgirməzin. isgirməzin.
yormadan qalan, sormadan gedən cocuq yox

QALAN : Turuz Dictionary


səndən qalan geridə ölmüş, lap yenisi yerini tutmuş.
iki cırıq arasında qalan uzun tikə: şırıq. < sırıq.
çürümüş gövdədən qalan qalıntı: küvrə. küvər.
qalan qulan: qalan olan. olu biti. olan qalan. tümü. cəmi tümi. cəmi cümi.
olu biti iki ağac qalmış

QALAN : Turuz Dictionary

-yaz yay, güzün qışın artaşur (dal dala gəlir), gələn gedir, gedən gəlmir, qalan qamığ çalğaşur.
bu işləri ilə qalan qulan sevgimi sıyrıtdı. {sıyrıtmaq. səyritmək. səvritmək. savrıtmaq. sovrutmaq. sovutmaq. soğutmaq. sıvrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək. çivritmək. nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, yağmalamaq, çapqalamaq, çıpqalamaq}.
gəlin qızla, yerdə qalan iş olmaz, ər kişiylə, yerdə qalan yük olmaz.
artığa qalan: yalağçı. yalanğu. artığçı. onun bunun artığ urtuğundan keçinən.
yalanğuyla yatan, dilənçi doğar.
bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan, oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım: yengə.
ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz.
yengə var qada (bəla. yamanlıq) alası, yengə var qada salası

QALAN : Turuz Dictionary

-bir olan, qalan nərsənin götürülməsi, daşınmasi: getmek.
o getdi, buda gedər, o keçdi, buda keçər.
qaçmada, yürüşdə ən sona qalan: gənqara.
budanmış, sökülən bitgilərdən geridə qalan sürgünlərindən gəlişən tuxumlar, yemişlər, barlar: kəndi gələn. kəndi gəlmə.
xərməndən son yerdə qalan xırım xırda daşlı, samanlı buğda: kəs. kəsbik. kəsmik. kəslik.
nərsədən geri qalan töküntü, oğuntu, ovuntu, oğuğ, oğağ, qırıs: xəkə. xəkəv. kəvkə. kəvək. kavax. qırıntı. qıyıntı. sındırım.
kömür xəkəsi.
çay xəkəsi: çay küspəsi, köspəsi, çökbəsi, əti, tilifi.
çapılan nərsədən qalan xırdavat: xırdavənğ. gəvrək. kövcüt.
yaməkdən qalan artıq: gəvs.
işlənən, yeyilən nərsədə qalan qalın, yoğun tikə: kərs. qars.
böyüməyən,güdə qalan nərsə: gəmə.
gəmə it.
qıraqda qalan nərsə: kənarlıq.
iki qarşı, muxalif axın, düşüngə, cərgə arasında qalan kimsə: kəskəs. çalçal. daldal. salsal. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. avara. qopaq. arava. qalava. qeyri müsəmməm. qeyri mütəqai'd.
kəsilən ağacın yerdə qalan bölümü: kəstək. kəslək. kəssək. kötmərək. kütmərək. kötük. iki arşında qıssa, bir qolluq kəsilmiş odun, çubuq.
artan, arda qalan, qalan kəsimi, qısımı, bölümü: kəsri.
geriyə, sona qalan: geriki. ən son.
dursun yanan ocaq yox, ölməz qalan dirik. (dursun: həmməşəlik)
ağzı açıq qalan: gərməç. sürəkli, çoxun (çox çağ).
gərməç qoca.
gərməç uşaq.
bir alanda ayrı qalan, düşən yer, çıpıt, nuxdə: gərə. gərgə. gərikə. (< gərmək).
bu necə tarla suvarmadı, gərə gərə quraq, susuz qalıbdır.
parkda bir boş gərə tapıb oynamağa başladıq.
qəlbirdə qalan iri dənə, saman, nərsə: kəvzər. kəvsik. kəvik. kəvək.
qıl kimi qalan iv, iz: qılağı. qılavı. qılafı. qılağ. qılav. qılaçıq. qılaçuq. qırağı. qıravı. qıyağı. qırağ. qırav. çılağı. çılavı. çılafı. çılağ. çılacıq. çılaçuq. çırağı. çıravı. çalağı. çalavı. çalafı. çalağ. çalav. çalacıq. çalaçuq. çarağı. çaravı. çarağ. çarav. yalağı. yalavı. yalafı. yalağ. yalav. yalacıq. yalaçuq. yarağı. yaravı. yarağ. yarav. yelən. yelər.
öz taylarına görə böyüməyib kiçik qalan yılxı, heyvan: qıcı. qıyı. cıbı.
savrulan xərməndən geridə qalan, yaxcı döğülməmiş iri başaq: gəvic. gəviş. gəvik. gəvinc.
əli qoltuğunda qalan: kəmkəsin. təpirsiz. çarasız. çarəsiz. üzsır. gücsüz. kovdan. kovcan. onmazıq. onmadıq. aciz. müztərr.
kəmkəsin qalmayasın
gəlişməmiş, qıvrıq, cılız qalan: qıcı. qıyı. qata. qıta. kalaz. çalıq. qılapa. qıraba. qıyaba. qıraz. qartzağ. qısır. kisir. kosan. kovsan. kovasan. qıtalaq. qurata. qırba. onsuz. onğsuz. onğuz. sısqan. sısyan

QALAN : Turuz Dictionary

qalınqu. (baqi mandə).
qalı. dalı. ard. ötə. nərsənin arxadan gələn, geri qalan bölümü.
işin ötəsinə qolay.
ötəsin mənə bırax.
bundan ötəsinə arışma.
əkin biçildikdən son yerdə qalan saplı kök: qazıqlama.
nərsəni ələyəndə, ələkdə qalan iri d

QALAN : Turuz Dictionary

-ürəkdə edən otraq , köçər günündə,ürək evi yıxılar boş qalan gündə

QALAN : Turuz Dictionary

-pəsə qalan pisə düşür. (dalı qalan pisə duşər).¶-yıxılıb qalxan çatdı, yıxılıb qalan batdı

QALAN : Turuz Dictionary


qaldıq.
çəkir. keşir. qırılmayan. sürən.
nağılın keşiri (kəsiyi) qalıb sabaha.
biçarə.
geri. gerü. qeyri. başqa.
səndən geri kimimiz var.
bundan geri nə sözüz var.
geri söz gərək değil.
duran. baqi.
sevgi budur, qızığı bir an, nisgili duran. (qızığı
ləzzəti).
gecə gedən dan yetmiş, altda qalan çeğnənmiş.
qıyıb qıymasanda ötən ötüb, qıyma boş ötə qalan günlər.
səni özləyən ölmüş, gözləyən gedmiş, qalan geriyə, bir mənəm bir sən.
yatıb qalan batıb qalar.
böyük cocuq böyükməz, cocuq qalan ölükməz. (uşaqlıq bənğlük simgəsi). (bənğlük
durğallıq. turuzluq. əbədilik).
yaş keçmədən, iş bitmədən, gecikmədən alan aldı, qalan qaldı. (yaşamın dadın al, kimə qalməş).
gözü qalan birəvin malında, öz evində ac yatar. (birəvin: birəvnin: birinin. bir kimsənin. özgə birinin).
eşiksiz qalan baş, işsiz qalmaz. (eşiksiz: (< eşmək). məşquliyyətsiz).
ulaşan yara yetirsün bu saluq, gözləri yolda qalan ''yarın'' ölüb. (saluq: xəbər)
keçit sən xoş bu devranı, gələnlər getdilər bir bax qalan hanı. (getdilər: köşdülər).
bu gün ilkin günün qalan ömrün başları. (bu gün qalan ömrüvün ilkin günüdür). (olan günü bulca bil). (bulca: qənimət).
keçmişlərdən qalan yük, bassa ağır, dağ belini əğridər. (keçmişini daşlamaz, yeni günə başlamaz). (daşlamaz: atmayan).
sevgilər günü təkinə qalan, alahı günlər dosları yalan.
qalan günün başlanırı bu gündən, doğan günü qarışdırma tüniylə. (günün: ömrün).
(yalan dünya qalan dünya).
dörd yaşada beş yaşa, barçıya gəlcək başa. (barçıya: hamı üçün). (açıq qıl tut göz qulağ , yüz qonan var yüz köçən , gedən gəlməz, gələn qalmaz).
avına boysanar çimənli düzlər, çimən solar , ceylan qaçar əylənməz, bilgə aydar bilən dosduna, kim olar düşməsin ölüm tosquna, çoğun fırlab salar yerin astına, qalan olmaz kimsə burda əylənməz. (tosquna: posquna: pusquna. duzağına. cələsinə. tələsinə). (bilgə: həkim. hikmətçi). (çoğun fırlab: fələk fırladıb).
bulut kükrür, ışıq gurlur, yağış tökür, sancır könül. armanlarım, yolda qalan arzularım, yollar yarı, güc qalmamış , soldu gülüm, acır könül. (ışıq: ıldırım). (armanlarım: çatılmamış arzularım).
diləkli qalan döğvəsin çəkər, könüldən uçan gözdəndə düşər. (döğvəsin: dağvasın. qavqasın). (dləkli: könüllü).
elsiz qalan uca dağlar başından, ağac itər, yollar gedər iz qalmaz. (hər yurdun dəyərin yaşaycıları verir).
gec qalan unutsun artıq ''keçəni'', dönüşə yol qapalı. (yaşam yolu biyoladur, gəlib köçəri yoldur. (biyola: biryönə. bir tərəfə).
gəlimlidir gedimli, son ucudur ölümlü, qalan dünya, yalan dünya.
keçənlərdən qalan bu nə var səndə ver gələ, toplab yığıb saxlama, yazı nədir bəllənməz.
yıxılıb qalxan, yaşam yolun öğrəşər, yıxılıb qalan, ölməyinə aldışar. (aldışar: adət edər).
sən ''sağ'' ol, qalan ''var'' olar.
çəkən kimdir verən kim, gələn kimdir, gedən kim, alan kimdir satan kim, qalan kimdir, köçən kim, yalan dünya, yaman dünya.
girmiş isə nisgil dadı varlığa, yoxluq dadı qalan dadlar üstələr.
sinədə qalan sinə də gedər. (sinə də: qəbrədə).
sevirəm deyən sözlərə deyil, ağlar qalan gözlərə deyil, könül bulduğun yapır, baş bildiyin.
yaşın keçməsin keçəcəklə yox, qalan günlərinlə gör.
əldən qalan əlli il qalar. (əl işi yaşamda birinci yeri tutur).
qalana ged deməm, gedənə qal, qalan yerin bilir, gedən yolun bulur.
keçən günün aldışların doğrultmağa urunma, duran günün, qalan günün doğruluğun unutma. (aldışların: xətaların). (urunma: çalışma). {günüvü işlə, yarını keşlə. (keşləmək: keşikdə durmaq)}.
qoyma qala gün işivi yarına, qalan işə qar qalanıb qar yağar.
yoxdu qalan, yalan qalan, qalan yalan, axi dünya!, oda yalan

QALAN : Turuz Dictionary

(bazmandə). ¶-qalan geriyə batır, yaşam yarına baxır.¶-susuz qalan topraq çatlaq, gücsüz qalan yaltaq olağay. (olağay: ola bilər).¶-yaxşı ilə yolda ol, qalan işin bitirsin, yaman ilə yolda ol, yürən yolun itirsin. (ilə: bilə. ilən. bilən. birlən) (yürən yolun itirsin: yeridiyin, tutduğun yoldan azdırsın).¶-xoruz çox olan yerdə, yuxuya qalan az olur.¶-yalan donun geyinən, qalan dondan utanmaz

QALAN : Turuz Dictionary

-açılan əllərə, nisgilli ürəklərə, yol çəkən gözlərə, quru qalan göllərə, yağıt yağış, yağdır yağış (yağış: yağmur. rəhmət)

QALAN : Turuz Dictionary

-alan uçdu, qalan cumdü. (uçdu: qurtuldu)..¶-darda qalan qurt yatamaz, ıslağ olan it!..¶-qalan qaçan: darğaşıq. qalıntı. daşlantı. çıprıntı. çaprıntı. oğuntu. töküntü

QALAN : Turuz Dictionary

durar.
qəhbənin durar evi, durar könlü olmaz..¶-bazardan qalan, bir gün qalar, əkişdən qalan bir il

QALAN : Turuz Dictionary

-izində qalan: izəyən. nigəran. qayırğan

QALAN : Turuz Dictionary

-köçdən qalan, azmışlar..¶-əl götürmə götürəllikdən, ağızlar dadıdır, kişiyə bircə qalan, yaxşılığın soy adıdır..¶-dən qalan: dən ayrılan.
bizdən qalan: bizdən ayrılan..¶-dünyaya gələn, söz, qalan, söz, aparan söz. (ərdəm başı dil.)

QALAN : Turuz Dictionary

qalğan.
(geriye kalan). artığ.-parazın artığı.
yemək artığı.
allaq. sallaq. alahı. başqa. arada, yerdə qalan, duran nərsə.
allaq bir iş qalmayıb, daha gedə birlirsiz.
allaq sözüm yox.
artan.
tərk edilmiş.
qalğan göldə bağa oynar.
baqi.
qalan yalan: baqi fani..¶-alan qalan: fateh o məğlub

QALAN : Turuz Dictionary

-olduğumuz yalan deyil, evrəm kimə qalan deyil.
bir gün atar , bir varlığı danar dan. ¶-payızda ''qalan cücə'' sıyılar. ¶-qalan yalan: yalan düz. doğur qoğur

QALAN : Turuz Dictionary

qalağu. durağu. baqi. əbədi. cavid.
dünya durağu demə

QALAN : Turuz Dictionary


dişləməkdən qalan iz: dişək. (dişlək).
el ağzına qalan, buğdan saqqaldan olar.
geri qalan umut deyil, iləri gedən unut deyir.
evrən işi oyunçaq, qalan işi əğləncək, çox ağırın uğraşma, dibi durur yelləncək. (çox ağırın uğraşma: çox ciddiyə tutunma)
köşdən qalan batıbdı, arda baxan yatıbdır.
olmaz yarıq qılıb yapıb bitirmə, arda qalan yarımçıq eyi eyku işlərə. (yarıq: fürsət)
yiyəsiz qalan: iygirməzin. yiyəsizin. öz başına. esgirməzin. isgirməzin.
yormadan qalan, sormadan gedən cocuq yox

QALAN : Turuz Dictionary


səndən qalan geridə ölmüş, lap yenisi yerini tutmuş.
iki cırıq arasında qalan uzun tikə: şırıq. < sırıq.
çürümüş gövdədən qalan qalıntı: küvrə. küvər.
qalan qulan: qalan olan. olu biti. olan qalan. tümü. cəmi tümi. cəmi cümi.
olu biti iki ağac qalmış

QALAN : Turuz Dictionary

-yaz yay, güzün qışın artaşur (dal dala gəlir), gələn gedir, gedən gəlmir, qalan qamığ çalğaşur.
bu işləri ilə qalan qulan sevgimi sıyrıtdı. {sıyrıtmaq. səyritmək. səvritmək. savrıtmaq. sovrutmaq. sovutmaq. soğutmaq. sıvrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək. çivritmək. nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, yağmalamaq, çapqalamaq, çıpqalamaq}.
gəlin qızla, yerdə qalan iş olmaz, ər kişiylə, yerdə qalan yük olmaz.
artığa qalan: yalağçı. yalanğu. artığçı. onun bunun artığ urtuğundan keçinən.
yalanğuyla yatan, dilənçi doğar.
bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan, oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım: yengə.
ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz.
yengə var qada (bəla. yamanlıq) alası, yengə var qada salası

QALAN : Azerbaijani English Dictionary

I. i. remainder, rest; borcun qalanı the remainder of the debt; pulun qalanı the rest of the money; Nə istəyirsən götür, qalanını tulla Take what you want and throw the rest away II. s. the rest [of]; qalan vaxt the rest of the time

QALAN : Az Turkish Farsi

باقیمانده
اضافی
بقیه
به صورت قلان وارد زبان فارسی شده است