Multilingual Turkish Dictionary

QALIQ

QALIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalqın. qalqun

QALIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

> qarıq. dalıq. darıq. batıq.
çarasız, çıxılmaz, batıq durumlu.
nərsədən bol bol qalaqlanmış, dalığmış.
alıq. kələpət. bulanıq. dəli. qarışıq. çalalı. çallaq.
evdə qalmış qız. kəm. əksik. kəsgik. kəsgit. əsgik. naqis.
iz. geridə qalan

QALIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

hava.
göy.
qalqın. qalınq. cehiz.
şərayit.
bu qalığda iş görmək olmaz.
sən qalıqın qur, qalanın qurtar, boşla.
qalıq olsa, qalan olar.
qalıq pozuldu, qalın qutldu.
qalıq hava. boğuncaq, boğuq hava.
boğaz. qırtlaq. utaq. boyun. geçit. dərbənd.
bəsi, bəslənməyə gərək nəsnələr.
göy üzü.
qalın. qaluq. qalmıq. qalmış. evlənməmiş, yaşlı qız.
iz. nişan. əsər.
yaranın əki.
əksiz cərrahlıq.
əkli yanaq: nərsədən qalmış iz.
ək bəlli yama.
əki bəlirsiz.
qalğa. hava.
qalıqut. əksik. naqis. natəmam.
tümlənin (cümlə) orası qalıq görünür.
qalıqut. əksiklik. naqislik.
buların qalıqları çoxdur.
qalıqlar düzəltməli: qaldırmalı

QALIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaluq.
qalmuq. qalmıq. (> ğaluq (fars)). qopuq. (> ğabuq (fars)). qazuq. qazıq. (> zağuq (fars). zağuq (fars)). güllə (> qelulə (fars)). süpəng (süpəh) top, mincanaq (məncənaq) daşı, topu.
qalaq. qaqal. qaba. qalaba. qalba. qabal. qalab. qalın. yoğun. yoğan. enli. enil. gur. gurul. gür. gürül. güclü. qocur. sağlam. böyük. böyküt. acıq. iti. sərt. ətli. şişik. dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri.
qolıq. qaruq. qarıq. bazı. bazıq. bazut. arxlar, kərdilər arasında olan qoğzaq, qaldırılmış topraq paraçaları.
qarıq. alıq. kəkə. gəvə. gəvgənə. gəvgəy. bacarıqsız. əli işə yatmayan.
qalı. qalınğ. qapış. qapıc. qabış. gəbiş. gəvə. gəbə. fərş.
kasa. qapsa. gənəlliklə çapevlərində biçiləri (hərfləri) kiçik kiçik gözlərdən oluşan tabaq.
qalmış. əsgimiş. artmış. ardmış. ardamış.
çalıq. salıq. azıq. açıq. qırıq. kərik. kəmik. kəmlik. əksik. bitməmiş. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. qusur.naqis.
qalıt. anıt. anığ. xatirə. yadavul. yadiqar.
qatı qalıq: çox bahalı.
qatı qalıq: çox bahalı

QALIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaluq. qalmuq. qalmıq. qalmış.
geri, geridə qalmış nərsə. geriçi. ardan. ardıc. mürtəce;.
qalan. ardan. ardıc. qalıntı. qalqın. qaltaq. çaltaq.qaltuq. kavtaq. kavtuq. evlənməmiş, evdə qalmış qız.
qalıntı. qalan. ardan. ardıc. arda, geriyə qalan nərsə. baqi.
kavıq. kavuq. kavlıq. quzey. qazuy. qazuq. qazıq. günəş görməyən, almayan yer.
şum. cum. uğursuz. uğrasız. qutsuz. mutsuz. qutuz. quytuz. yümnsüz. mubarək olmayan

QALIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Bir şeyin, işlendikden sonra artıq qalmış hissesi, parçası. Yemək qalıqları. Xörəyin qalığı.
Dümbər papiros qalığını ayağı ilə basıb söndürdü. S.Rehman. // Tul-lantı. Istehsalat qalıqları.
Verginin ve s.-nin vaxtında ödenilme-miş hissesi. Vergi qalığı.
Keçmişde olmuş bir şeyin qalmış izleri (bu menada adeten cem şeklinde işlenir). Qədim abidənin qalıqları. Heyvanların qa-zıntı halında tapılan qalıqları. Köhnə məişətin qalıqları.
Əxlaq kitabları və asari-ətiqə qa-lıqları heç bir ölkədə keçmişdə vaqe olan iş-ləri lazımi tərtib və təfsil ilə ifadə edə bilməz. A.Bakıxanov.
riyaz. Bir ededi bir edede bölerken qalan kemiyyet.

QALIQ : Turuz Dictionary


çolaq. axsaq. küt. qıldırqol. qırdırqol. qındırqol.
kalıq. qırıq. köfük. kövük. boş. kofı. kovı. koz. kovuz. xəkə. xəkəv. kəvkə. kəvək. kavax.
hamı köçdü, kəvək qaldı yurdumuz.
qarıq. kətəğiz. kətəğır. kavağız. kavğır. kəsələk. kəsilək. kösələk. kosalaq. qocalaq. gəvəş. gəvşək. gəvir. kəvir. kağal. kəğəl. kəvəl. əfəl. gərəngə. gəvəngə. kəvəngə. kovlaq. kovlaş. korlaq. korlaş. kövgür. bacarıqsız. qıtmır. kitmir. qısmır. fərsiz. kəsik. qısıl. üşənik. qısbat. sürnük. bitgin. sırğav. sızğav. sizgəv. sus. sustuq. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. təmbəl. kovmuş. götüqızıl. rixvətli. halsız.
qarıq. bacarıqsız. gepsəl. qapsal. gəpirəm. gəbirəm. qapıram. şaşqın. dağınıq. qıyqımsız. qılıqsız. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. avara. qopaq. qıtmır. kitmir. qısmır

QALIQ : Turuz Dictionary

çarasız. naçar. işdən düşmüş. ayaqdan düşmüş. miskin. aciz.
hava.
tüstülü, boğnaq qalıq, hava: xıs.
fəza.
qalqa ağır, ürək sıxr, bulut kişnir, yağmur yağır, qalıq ağır, ürək sıxır. (qalıq: fəza)

QALIQ : Turuz Dictionary

qalığ. hava.
tüpən qalxar bulut sürünər, tüpən yatar qalığ süzünər. (tüpən: tufan)

QALIQ : Turuz Dictionary

-qanlı qalıq (hava): qanqoxur. qanqoxar. qanqoxlu. ¶-salqın qalıq: mulayim hava

QALIQ : Turuz Dictionary

hava.
qalıq quşlar adası, balıq suda qalası, yalıq qara barası. (yalıq
insan). (qara: topraq). (barası: yaratığı). (quş havada, balıq suda, insan topraqda olsı).
tini ölük təni qalıq kişilər. (tini
ruhu)

QALIQ : Turuz Dictionary


hava.
saqat. kənət. kənəb. kənək. kərək. kərəb. kərət. şil. çolaq. axsaq. küt. sıqat.
kənət kişi.
səyrək, açıq, soğuqsu qalıq, hava: sərin. səyrin > salğın

QALIQ : Turuz Dictionary

qalığ.
qalı. qalım. qallı. qayrı. qayrıq. qayruq. qaytı. qayrım. qayrın. qaylan. qayılan. qaylən. geylən. geyilən. qardı. qartı. qarıq. qarım. qoylan. quylan. artıq. bundan böylə. bundan sonra, giri, geri.
qaybana. geybənə. qalbana. sovğa. miras.

QALIQ : Turuz Dictionary

-bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer: taxın. taxma. daxma. qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. gümə. gömə. goma. cümə. cuma

QALIQ : Turuz Dictionary


çolaq. axsaq. küt. qıldırqol. qırdırqol. qındırqol.
kalıq. qırıq. köfük. kövük. boş. kofı. kovı. koz. kovuz. xəkə. xəkəv. kəvkə. kəvək. kavax.
hamı köçdü, kəvək qaldı yurdumuz.
qarıq. kətəğiz. kətəğır. kavağız. kavğır. kəsələk. kəsilək. kösələk. kosalaq. qocalaq. gəvəş. gəvşək. gəvir. kəvir. kağal. kəğəl. kəvəl. əfəl. gərəngə. gəvəngə. kəvəngə. kovlaq. kovlaş. korlaq. korlaş. kövgür. bacarıqsız. qıtmır. kitmir. qısmır. fərsiz. kəsik. qısıl. üşənik. qısbat. sürnük. bitgin. sırğav. sızğav. sizgəv. sus. sustuq. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. təmbəl. kovmuş. götüqızıl. rixvətli. halsız.
qarıq. bacarıqsız. gepsəl. qapsal. gəpirəm. gəbirəm. qapıram. şaşqın. dağınıq. qıyqımsız. qılıqsız. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. avara. qopaq. qıtmır. kitmir. qısmır

QALIQ : Turuz Dictionary

çarasız. naçar. işdən düşmüş. ayaqdan düşmüş. miskin. aciz.
hava.
tüstülü, boğnaq qalıq, hava: xıs.
fəza.
qalqa ağır, ürək sıxr, bulut kişnir, yağmur yağır, qalıq ağır, ürək sıxır. (qalıq: fəza)

QALIQ : Turuz Dictionary

qalığ. hava.
tüpən qalxar bulut sürünər, tüpən yatar qalığ süzünər. (tüpən: tufan)

QALIQ : Turuz Dictionary

-qanlı qalıq (hava): qanqoxur. qanqoxar. qanqoxlu. ¶-salqın qalıq: mulayim hava

QALIQ : Turuz Dictionary

hava.
qalıq quşlar adası, balıq suda qalası, yalıq qara barası. (yalıq
insan). (qara: topraq). (barası: yaratığı). (quş havada, balıq suda, insan topraqda olsı).
tini ölük təni qalıq kişilər. (tini
ruhu)

QALIQ : Turuz Dictionary


hava.
saqat. kənət. kənəb. kənək. kərək. kərəb. kərət. şil. çolaq. axsaq. küt. sıqat.
kənət kişi.
səyrək, açıq, soğuqsu qalıq, hava: sərin. səyrin > salğın

QALIQ : Turuz Dictionary

qalığ.
qalı. qalım. qallı. qayrı. qayrıq. qayruq. qaytı. qayrım. qayrın. qaylan. qayılan. qaylən. geylən. geyilən. qardı. qartı. qarıq. qarım. qoylan. quylan. artıq. bundan böylə. bundan sonra, giri, geri.
qaybana. geybənə. qalbana. sovğa. miras.

QALIQ : Turuz Dictionary

-bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer: taxın. taxma. daxma. qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. gümə. gömə. goma. cümə. cuma

QALIQ : Azerbaijani English Dictionary

i.
remainder, rest, residue, remnant;
riyaz. remainder;
kim. residuum; pulun qalığı the rest of the money; borcun qalığı the remainder of the debt; yeməyin / ərzağın qalığı remnants of foods;
survival; keçmişin qalığı a survival of times passed

QALIQ : Az Turkish Farsi

ته مانده
پس مانده
بقیه
باقیمانده
بقایا
میراث
تفاضل
تتمه