Multilingual Turkish Dictionary

QANCIQ

QANCIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dişi eşşək.
dişi it.
qasıq. urqası. urqaçı. dişi. özəlliklə arvad haqda pis danışılanda deyilir.
qanıq. quduz. qansuq. qana doymaz.
( < qanqılmaq. qanqırmaq). qanqsıq. qanqal. əğri. əğri büğrü. duğruq. qırlanan. qır verən. < qoncıq: qonduran. doğan. çox doğan. dişi itə verilən ad.
qənciq. qiçiq oğlan.
dişi qöpək. bir qadına söqülürkəndə böylə deyilir.
qurt, it kimi heyvanların dişisi.
şəhvətli. utanmaz.
qıncıq. qınıq. qırıq. ipə sapa gəlmiyən. qılıqsız. alaqıncır. qəhbə qılıqlı.
urqac. törək

QANCIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dönək.
kəllaş. kəlləş. qallaş. çallaş. çalqaş. çaqqal. qalağ. qəhbə.
dönək evrən: qəhbə dünya.
fürsət tələb. oportünist.
kələk. kələk. qallaş. kəllaş. kəlləş. qallaş. çallaş. çalqaş. çaqqal. hiləkarkar.
allaq. güvənilməz.
dəğişən.
dönəməc. çəkrək. çəkəcək. çəkcək. dalqa. qatlaq. çevrik. dolab. girdab.
oransız. oranşsız. qərarsız. duraqsız. dayaqsız. dayasız. durumsuz. durmaz. dayanmaz. tayaqsız. tayasız. dayamsız. dəvamsız. dibsiz. cıdamsız. bozyel. poyraz.
tutaqsız. arxasız. yasasız. təkyəsiz. söyəksiz. söyəngəsiz. tapıqsız. allaq. güvənilməz. sürəksiz. yeltək. gəlgeç. subatsız.
dəğişən.
dönəməc. çəkrək. çəkəcək. çəkcək. dalqa. qatlaq. çevrik. dolab. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. girdab. qanğıl. qatalaq.
sözün tutmaz. bəd qovl.
üzük. xain. munafiq.
qantıq. oynaq, hobba qadın

QANCIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qandıc. (bax > qandıran)

QANCIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qıncıq. qınzır. qıncır. qıncalız. qıncalaz.
daşürək. qatürək. yağıbaş. yaman, pis düşman.
gənəlliklə alayca sevgiliyə söylənən söz: qınzır. qıncır.
mənim qıncırım.
qıncırın biri, gedgedə gözəlləşir.
o bir qıncırdır!, onla çalmaq olmaz.
dönək içli. dönək təbiətli, xuylu.
(bax > qandıran). kələkçi. dələduz. yalançı. qandağ. qandağçı.
qallaş. kəllaş. kəlləş. çaltaq. qaltaq.qaytaq. qaltuq. qalaq. yalaq. dalaq. qalaqlı. çaqqal. çalqaş. çallaş. kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi.
yencək. qapağan.
dişi. qalağ. qəhbə. xayin. dönək. qancıq. sözündə durmayan. namərd.
qaqnım. qaqmın. qaqlım. qaqsım. qaqcım. hırçın. qırcın. qancıq. keçimsiz. geçimsiz. öclü. sınırlı. taxımsız. xuysuz.
qanara. it. köpək.
qandıran. qandırıcı. aldatan. ələ salan.
qondarma. qondarı. dələduzlu. düzəltmə. qalaylı. yalan. yalandan. saxda.
sancıq. qapcı. qoparcı. aldatcı. hiləçi.
qancıq yel: bozyel. qabayel. güney yeli

QANCIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve is. dan. Eşşeyin, qatırın, itin, canavarın dişisi.

QANCIQ : Turuz Dictionary

qancığ.
qancığa. qancırğa. qancoğa. yəhərin qaşındaki incə, işgə qayışlar.
qoncıq. qonnacıq. doğüran.
qanruq. qanrıq. qaruq.
qayış. kötü qadın

QANCIQ : Turuz Dictionary


qadın orqağuc olar, ama qancıq yox. (orqağuc: doğan. doğuran)

QANCIQ : Turuz Dictionary

xıncıq. qıncıq. cicikli

QANCIQ : Turuz Dictionary

qoncuq. dişi it

QANCIQ : Turuz Dictionary

gilqam. gilgəm. əzilmə dolayı, dəridə oluşan qaramtıl bənəklər

QANCIQ : Turuz Dictionary

qancığ.
qancığa. qancırğa. qancoğa. yəhərin qaşındaki incə, işgə qayışlar.
qoncıq. qonnacıq. doğüran.
qanruq. qanrıq. qaruq.
qayış. kötü qadın

QANCIQ : Turuz Dictionary


qadın orqağuc olar, ama qancıq yox. (orqağuc: doğan. doğuran)

QANCIQ : Turuz Dictionary

xıncıq. qıncıq. cicikli

QANCIQ : Turuz Dictionary

qoncuq. dişi it

QANCIQ : Turuz Dictionary

gilqam. gilgəm. əzilmə dolayı, dəridə oluşan qaramtıl bənəklər

QANCIQ : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
bitch;
spiteful woman / girl; Qancıq, ağzını yum! You bitch, shut your mouth! II. s. bitch; qancıq canavar / tülkü / eşşək və s. bitch wolf / fox / ass, etc

QANCIQ : Az Turkish Farsi

ا.سگ ماده. ماده. خر ماده (استر و الاغ ) کنایه از آدم پست و خائن. زن هرزه