Multilingual Turkish Dictionary

QAPMAQ

QAPMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

almaq.
yağmalamaq.
oğurlamaq.
bulaşmaq.
xəstəlik qapmaq.
qaplamaq. tutmaq. almaq.
çalmaq. almaq.
könül çalmaq.
çəngələmək. çalmaq. oğurlamaq.
içinə almaq, yazmaq, qapmaq: yazbarlamaq. yazqanlamaq. yazqanmaq. yazsınmaq. könlünə almaq, yazmaq, qapmaq. könükləmək. öğəsinmək. mənimsəmək. öğrənmək. könükləmək. bəlləkləmək. bəlləmək. billəmək. bilgisinmək. qapurmaq. sinğirmək. siğirmək. siğrəmək. siyirmək. siyrəmək. könükləmək. alğılamaq. yiyələnmək. iyələnmək. hifz edmək.
qapıp götürmək: çalmaq. aşırmaq. mənimsəmək.
ağızdan qapmaq: bilikliklə danışıqdan gərəkli sözü tutmaq

QAPMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabmaq. (
< qap.
< qoparmaq. qarmaq: tutmaq.
< kərmək: kəsmək ).
qapamaq. ( q < > y ) yapmaq (yapu: qapu) bağlamaq. örtmək.
kavmaq. qapramaq. qavramaq. içinə almaq. qatmaq.
yağmalamaq. talamaq.
varyoxu qapandı.
qoparmaq. almaq. tutmaq.
almaq. tutmaq. satın almaq.
bazardan on qab qapdıq.
bir ev qapdım, bəsimdida.
tutmaq. toxunmaq. dəğmək.
soyuq qapmaq: soyuq almaq.
uşağı yel qapdı: uşağı cin vurdu.
gün qapmış: issi vurmuş.
pərdəni sal gün qapır.
şeh paltarı yelə qapdır, qurusun.
geymək. çulqamaq.
hava soyuqdu, qalın qapın.
çalmaq. toxunmaq. çarpmaq. uçurmaq. hücum. dəf edmək.
qarma. qarət.
ısırmaq. sarmaq. yaxalamaq. qazanmaq. yenmək. məğlub edmək.
qoparmaq. yerindən almaq. çalmaq. yağmalamaq. qəsb edmək.
uzaqdan çəkmək. cəzb edmək. cəlb edmək. yaxalamaq.
ısıtma qapmaq.
kəsəl qapmaq.
xuy qapmaq.
şeh qapmaq.
alışmaq. yiyələnmək. öğrəşmək. öğrənmək. örgəşmək. örgənmək. almaq. açmaq. fəth edmək. tutmaq.
qılıfın tutub, için buraxıb.
ölkər alıb açdı.
bulutdan şeh qapmaq: iti istəklikdən imdir.
taqya qapmaq: başqasının haqqını almaq.
börk qapmaq. başqasının haqqına iyələnmək.- bıtır köp açqa qapdım: bildir (geçən il) çox para qazandım.
it məni qabdı: it məni ısırdı.
qapıb söyləşmək: çatmaq. qızmaq

QAPMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapalmaq. qapalamaq. qapmaq. çalmaq. aşırmaq.
baltasın qapmaq: işə başlamaq.
könlünə almaq, yazmaq, qapmaq: könükləmək. əzbərləmək < yazbarlamaq. yazqanlamaq. yazqanmaq. yazsınmaq. öğəsinmək. hifz edmək

QAPMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

sıyırmaq. almaq. qaldırmaq

QAPMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Birden elini uzadıb celd götürmek, dartıb almaq, qamarlamaq. Mə-hərrəm iynəni əlindən buraxıb bucaqdakı ağırbaşlı çəkici qaparaq qapını açıb kənara çıxdı. H.Nezerli. [Şagird qızın] bu sözlərin-dən molla bacı elə acıdı ki, çubuğu qapıb qızı döyəcləməyə başladı. çemenzeminli. // Gö-türmek, qaldırmaq.
.Qaçdım yerdəki daş-lara tərəf və qabağıma gələn daşları yerdən qapıb, başladım Şirəliyə tərəf tullamağa. C.Memmedquluzade. Bir tikanlı ağac qapıb yerdən; Gözlədim qovğanın zəmanını mən. A.Sehhet. [İmamverdi:] Dəyənək davasıdır məgər, qapım dəyənəyi, iyirmi soldatı xurd-xəşil edəm. C.Cabbarlı. // Celd tutmaq (atı-lan, yaxud uçan şeyi). Səməd
. Mirkazımın atdığı qızılı göydəcə qaparaq, göy jiletinin kiçik cibinə yerləşdirdi. S.Rehimov. // Ya-pışmaq, yapışıb tutmaq. Mən onu deyirəm ki, bu axır zamanda bir naxoşluq əmələ gəlib-dir, adına "minengit"
. deyirlər, mərizlərin qapır peysərindən, peysər dönür bir oduna. N.Vezirov.
çalmaq, oğurlamaq, aparmaq, götürüb qaçmaq. Dedi:
Yorğan üçün imiş bu təlaş; Yorğanı qapdılar, kəsildi savaş. M.Ə.Sabir.
Dişlemek, dişlerini batırıb yaralamaq. It uşağı qapdı.

QAPMAQ : Turuz Dictionary

urub çəngəmək.
içindəkin, gizin, sirrin qapmaq: ürəyin almaq. (birinin saqqızın oğurlamaq. usmaqlamaq)

QAPMAQ : Turuz Dictionary

{almaq. ''qapıb almaq'' (qap < metatez > təp) }. təpmək: təpib qoymaq}.
qapamaq. yapmaq. yapamaq. bağlamaq.
qoparmaq. almaq. tutmaq.
uçub tutmaq.
uçurmaq.
yel qapdı: al qapdı. cin çaldı.
yelə qapdırmaq.
qarmaşmaq. qırmaşmaq. dartıb,

QAPMAQ : Turuz Dictionary

{dəstgir (fars). (< dəst: qab. qap. + gir: gereftən: tutmaq)}

QAPMAQ : Turuz Dictionary

almaq. götürmək.
yolunda hər nə düşdü (tuşladı) qapdı). (# qapdırmaq. aldırmaq: əldən vermək.
hər varın qapdırdı).
avulqamaq (< av)

QAPMAQ : Turuz Dictionary

-börk qapmaq: kələk, düzənlə bir oruna ( məqama) yiyələnmək

QAPMAQ : Turuz Dictionary

çaxmaq. sancmaq

QAPMAQ : Turuz Dictionary

tutmaq. çəkmək. yırtmaq

QAPMAQ : Turuz Dictionary

urub çəngəmək.
içindəkin, gizin, sirrin qapmaq: ürəyin almaq. (birinin saqqızın oğurlamaq. usmaqlamaq)

QAPMAQ : Turuz Dictionary

{almaq. ''qapıb almaq'' (qap < metatez > təp) }. təpmək: təpib qoymaq}.
qapamaq. yapmaq. yapamaq. bağlamaq.
qoparmaq. almaq. tutmaq.
uçub tutmaq.
uçurmaq.
yel qapdı: al qapdı. cin çaldı.
yelə qapdırmaq.
qarmaşmaq. qırmaşmaq. dartıb,

QAPMAQ : Turuz Dictionary

{dəstgir (fars). (< dəst: qab. qap. + gir: gereftən: tutmaq)}

QAPMAQ : Turuz Dictionary

almaq. götürmək.
yolunda hər nə düşdü (tuşladı) qapdı). (# qapdırmaq. aldırmaq: əldən vermək.
hər varın qapdırdı).
avulqamaq (< av)

QAPMAQ : Turuz Dictionary

-börk qapmaq: kələk, düzənlə bir oruna ( məqama) yiyələnmək

QAPMAQ : Turuz Dictionary

çaxmaq. sancmaq

QAPMAQ : Turuz Dictionary

tutmaq. çəkmək. yırtmaq

QAPMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
to snatch [d.], to grab [d.]; to make* a snatch [at]; to make* a grab [at]; bir şeyi qapmaq to make* a snatch / grab at smth., to grab / to snatch smth; İt sümüyü qapıb qaçdı The dog grabbed the bone and ran off;
[dişləmək] to bite* [d.]; İtlər qapır Dogs bite

QAPMAQ : Az Turkish Farsi

گاز گرفتن
گزیدن
نیش زدن
چنگ زدن
ربودن
این واژه به صورت ترجمه شده ی قاپیدن به معنای دزدیدن و کش رفتن وارد زبان فارسی شده است